Hotărârea nr. 75/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 75 din 26.03.2019 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă privind înființarea, organizarea și funcționarea unui serviciu public de interes local, denumit ”Direcția de utilități publice, salubrizare și protecția mediului”, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, a cărui activitate unică de salubrizare va fi aceea de sortare


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă privind înființarea, organizarea și funcționarea unui serviciu public de interes local, denumit "Direcția de utilități publice, salubrizare și protecția mediului”, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, a cărui activitate unică de salubrizare va fi aceea de sortare

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul comun de specialitate întocmit de către Direcția Management Resurse Umane, Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe local, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare amendamentul formulat de domnul Oliver Leon Păiuși - consilier local al Sectorului 1, avizat de Direcția Management Resurse Umane, Direcția Utilități Publice și Serviciul Legislație și Spații cu altă Destinație decât cea de Locuință și aprobat de Consiliul Local al Sectorului 1;

Pentru respectarea adresei Primăriei Municipiului București nr. 1740/07.02.2019, înregistrată sub nr. 5541/11.02.2019;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 1, art. 2, art. 3, art. 12 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (3), art. 25, art. 26, art. 27 și art. 28 din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 1, art. 2, art. 3, art. 6, art. 7, art. 8, art. 28 alin. (1), alin. (2) lit. a), art. 32, art. 43 și art. 44 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Față de prevederile art. II, art. III și art. IV din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor Legii nr. 217/2018 privind modificarea alin. (2) al art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;

în baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 - privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în virtutea prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii responsabilității fiscal - bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Pentru respectarea prevederilor Legii nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;

Luând în considerare prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

Cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice;

în concordanță cu prevederile Ordinului Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Mediului nr. 1271/2018 privind procedura și criteriile de înregistrare a operatorilor economici colectori autorizați care preiau prin achiziție deșeuri de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora;

Având în vedere faptul că, autoritățile administrației publice locale elaborează, aprobă și controlează aplicarea strategiilor locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare, ținând seama de prevederile legislației în vigoare, de documentațiile de urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului, precum și de programele de dezvoltare economico-socială a unităților administrativ-teritoriale;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) și lit. d), alin. (3) lit. b), alin. (6) lit. a) punctul 14, art. 45 alin. (2), art. 73, art. 80, art. 81 alin. (1), alin. (2) lit. e) și lit. h), alin. (3), alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă privind înființarea, organizarea și funcționarea unui serviciu public de interes local, denumit "Direcția de utilități publice, salubrizare și protecția mediului”, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, a cărui activitate unică de salubrizare va fi aceea de sortare.

Art. 2. - în baza împuternicii exprese a Consiliului General al Municipiului București prevăzută la art. 1, a avizului prealabil și obligatoriu al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și în temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Primarul Sectorului 1 al Municipiului București va supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 1, în condițiile legii, organigrama, statul de funcții, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției de utilități publice, salubrizare și protecția mediului.

Art. 3. - (1) Finanțarea Direcției de utilități publice, salubrizare și protecția mediului se va face integral de la bugetul local, din venituri proprii, precum și din donații și sponsorizări provenite, în condițiile legii, de la persoane fizice sau juridice române sau străine.

(2) Conducătorul Direcției de utilități publice, salubrizare și protecția mediului va îndeplini, potrivit legii finanțelor publice locale, funcția de ordonator terțiar de credite.

Art. 4. - Personalul Direcției de utilități publice, salubrizare și protecția mediului va fi format din funcționari publici și personal contractual, iar numărul maxim de posturi care va fi stabilit este exceptat de la aplicarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. - Cheltuielile de personal necesare numărului maxim de posturi care va fi stabilit pentru Direcția de utilități publice, salubrizare și protecția mediului, vor respecta întocmai prevederile art. 38 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și prevederile art. 11 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. - (1) Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Administratorul Public al Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcția Management Resurse Umane, Direcția Management Economic, Direcția Juridică, Direcția Utilități Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1), Instituției Prefectului Municipiului București și Consiliului General al Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 18 voturi pentru, 4 abțineri - contabilizate la voturi împotrivă, conform legii și 2 voturi împotrivă, din 24 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr:   75

Data: 26.03.2019