Hotărârea nr. 74/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 74 din 26.03.2019 privind aprobarea Statului de funcții al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Statului de funcții al

Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Resurse Umane, Direcția Juridică și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe local, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii responsabilității fiscal - bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor Legii nr. 62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și alte unități care semnalează încălcări ale legii;

Luând în considerare prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. e) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Statul de funcții al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Aplicarea procedurilor legale privind modificările și completările stabilite în noua structură organizatorică se realizează de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în termenele reglementate de legislația în vigoare.

Art. 3. - Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării. Celelalte prevederi ale hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 referitoare la aprobarea Statului de funcții al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 își încetează valabilitatea de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri.

Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 și Direcția Management Resurse Umane vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi din 24 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr:   74

Data: 26.03.2019

FUNCȚIA

CLASA

GRAD PROFESIONAL

GRADAȚIA

NUMĂR FUNCȚII PUBLICE

DE CONDUCERE

DE EXECUȚIE

1

2

3

4

5

6

DIRECTOR GENERAL

-

I

11

-

1

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

-

1

II

-

3

ȘEF SERVICIU

-

1

II

-

15

ȘEF BIROU

-

1

II

-

1

CONSILIER

JURIDIC

I

SUPERIOR

de la 1 la 5

3

CONSILIER

JURIDIC

1

PRINCIPAL

de la 1 la 5

3

CONSILIER

1

SUPERIOR

de la 1 la 5

21

INSPECTOR

I

SUPERIOR

de la 1 la 5

38

INSPECTOR

I

PRINCIPAL

de la 1 la 5

38

INSPECTOR

I

ASISTENT

de la 1 la 5

28

REFERENT

III

SUPERIOR

de la 1 la 5

7

REFERENT

III

PRINCIPAL

de la 1 la 5

8

REFERENT

III

ASISTENT

de la 1 la 5

1

TOTAL FUNCȚII

167

Anexa nr. 2

la Hotărârea Consiliului Local a Sectorului 1 Nr. ..^7.4.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

. ? 7? M&W..          ... o


STAT DE FUNCȚII CONTRACTUALE

pentru Direcția Generala de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

FUNCȚIA

Gradul sau treapta profesională

Nivel studii

Număr posturi

De execuție

De conducere

0

1

2

3

4

-

ȘEF SERVICIU

II

S

1

INSPECTOR SPECIALITATE

-

IA

S

1

REFERENT

-

IA

M

1

REFERENT

-

1

M

1

MAGAZINER

-

-

M

1

ȘOFER

-

1

M

2

MUNCITOR CALIFICAT

-

1

M;G

1

TOTAL FUNCȚII CONTRAC1

fUALE

8

TOTAL FUNCȚII

DIRECȚIA GENERALĂ.DE IMPOZITE Șl TAXE LOCALE A SECTORULUIj- 175