Hotărârea nr. 73/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 73 din 26.03.2019 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Consiliul Local al Sectorului 1 prin Complexul Multifuncțional Caraiman și Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie ”Ana Aslan” pentru derularea Proiectului „Centrul de monitorizare Aslan”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Consiliul Local al Sectorului 1 prin Complexul Multifuncțional Caraiman și Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie ”Ana Aslan”pentru derularea Proiectului „Centrul de monitorizare Aslan”

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate comun, întocmit de către Directorul Executiv al Complexului Multifuncțional Caraiman și Managerul Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie ”Ana Aslan”, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Juridică și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii asistenței sociale ni'.292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 16/12.02.2008 privind înființarea în subordinea Consiliului Local Sector 1 a Complexului Multifuncțional Caraiman, ca instituție publică cu personalitate juridical;

Ținând seama de solicitarea nr. 2222/18.03.2019 a Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie ”Ana Aslan” privind derularea Proiectului ”Centrul de monitorizare Aslan”, înregistrată la Complexul Multifuncțional Caraiman sub nr. 1642/18.03.2019;

Luând în considerare Proiectul ”Centrul de monitorizare Aslan” al Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie ”Ana Aslan”;

în temeiul prevederilor art. 45 alin (2), art. 81 alin.(2) lit.j), k), q) și alin (3), coroborat cu art.115 alin. (1) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Consiliul Local al Sectorului 1 prin Complexul Multifuncțional Caraiman și Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie ”Ana Aslan” pentru derularea Proiectului „Centrul de monitorizare Aslan”.

Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1 și Complexul Multifuncțional Caraiman vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, instituției menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi din 24 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 26.03.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Nr:   73

Data: 26.03.2019