Hotărârea nr. 70/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 70 din 28.02.2019 privind acordarea unui ajutor financiar Arhiepiscopiei Romano – Catolice de București, sector 1, în vederea finanțării lucrărilor de realizare a iluminatului interior la Catedrala Sfântul Iosif


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor financiar Arhiepiscopiei Romano - Catolice București, sector 1, în vederea finanțării lucrărilor de realizare a iluminatului interior la Catedrala Sfântul Iosif

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea Programului național Lăcașurile de cult - centre spirituale ale comunității;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 405/28.11.2017 pentru aprobarea Protocolului de Colaborare încheiat între Sectorul 1 al Municipiului București și Arhiepiscopia Romano - Catolică București;

Urmare a adresei nr. 14/15.01.2019 a Arhiepiscopiei Romano - Catolice București, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiul București sub nr. 1499 din 15.01.2019 și a cererii pentru acordarea unui sprijin financiar însoțită de documentația depusă spre completare, înregistrată cu nr. 5383/08.02.2019 în vederea finanțării lucrărilor de realizare a iluminatului interior la Catedrala Sfântul Iosif;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. s), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Arhiepiscopiei Romano - Catolice București, sector 1, în valoare de 560.000,00 lei (inclusiv TVA), în vederea finanțării lucrărilor de realizare a iluminatului interior la Catedrala Sfântul Iosif.

Art. 2. - Se aprobă protocolul de colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Arhiepiscopia Romano - Catolică București, potrivit Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 3. - Se vor identifica și asigura în buget sursele financiare necesare punerii în aplicare a acestui proiect.

Art 4. - Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze, în numele Sectorului 1 al Municipiului București, protocolul de colaborare menționat la art. 2.

Art 5. - Verificarea deconturilor justificative ale lucrărilor de execuție se va face de către Direcția Investiții și Direcția Management Economic din cadrul Sectorului 1 al Municipiului București, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art 6. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții și Direcția Management Economic vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 16 voturi pentru și 6 abțineri - contabilizate la voturi împotrivă, conform legii, din 22 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 28.02.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr:   70

Data: 28.02.2019