Hotărârea nr. 7/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 28.01.2019 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 236/21.12.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare, consolidare şi restaurare lăcaşuri de cult

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 236/21.12.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare, consolidare și restaurare lăcașuri de cult

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul comun de specialitate al Direcției Investiții, Direcției Management Economic și Direcției Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe local, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

In conformitate cu prevederile Legii nr, 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea programului Național “Lăcașurile de cult - centre spirituale ale comunității”;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 236/21.12.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare, consolidare și restaurare lăcașuri de cult;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. i), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. - Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 236/21.12.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare, consolidare și restaurare lăcașuri de cult, se modifică pentru poziția 2 - Consolidare și restaurare Biserica Manea Brutaru, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 236/21.12.2016 rămân nemodificate.

Art. III. (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții și Direcția Management Economic vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituțiilor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 28.01.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art.39 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE Marian
Nr.: 7

Data: 28.01.2019

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local

nr. 7/28.01.2019 PREȘEDINTE DE ȘJț


Marian Cristi:

Indicatorii tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare, consolidare și restaurare lăcașuri de cult

Poz.

Obiectiv

Adresa

Total Inv C+M fără TVA lei

Total Inv C+M cu TVA 19% lei

Total Inv

Valoare euro data

C+M cu TVA 19%

euro

2

Consolidare și restaurare Biserica Manea Brutaru

Strada General Budișteanu, nr. 4-6

4.583.915

3.350.717

5.454.859

3.987.354

1.169.466

854.848

4,6644

22.11.2018