Hotărârea nr. 69/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 69 din 28.02.2019 privind aprobarea participării Sectorului 1 al Municipiului București, la proiectul "Prima clădire monument istoric din România eficientă energetic (NZEB)"


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Sectorului 1 al Municipiului București, la proiectul

„Prima clădire monument istoric din România eficientă energetic (NZEB)”

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Serviciul de Strategii de Dezvoltare Durabilă, Programe, Proiecte și Management Informațional, Direcția Juridică și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit programului de îmbunătățire a eficienței energetice (PÎEE v.2017) al Sectorului 1 al Municipiului București, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 310/12.10.2018 pentru aprobarea Programului de îmbunătățire a Eficienței Energetice (PIEE);

Luând în considerare ”Programul pentru energie în România” finanțat prin Mecanismele financiare SEE și Norvegia, 2014-2021.

în temeiul art. 36 alin.(2) lit.e), art. 45 alin. (2), art. 81 și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă participarea la ”Programul pentru energie în România”, finanțat prin Mecanismele financiare SEE și Norvegia, 2014-2021, în vederea implementării proiectului „Prima clădire monument istoric din Romania eficientă energetic (NZEB)”.

Art. 2. - Se aprobă valoarea totală a proiectului „Prima clădire monument istoric din Romania eficientă energetic (NZEB)”, în cuantum de maxim 2.000.000 euro (inclusiv TVA).

Art. 3. - Se aprobă contribuția proprie în proiectul „Prima clădire monument istoric din Romania eficientă energetic (NZEB)”, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 15% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de maxim 300.000 euro (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului „Prima clădire monument istoric din Romania eficientă energetic (NZEB)”.

Art. 4. - Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului "Prima clădire monument istoric din Romania eficientă energetic (NZEB)” pentru implementarea proiectului în condiții optime se vor asigura din bugetul local.

Art. 5. - Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6. - Se împuternicește Viceprimarul Sectorului 1 al Municipiului București să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Sectorului 1 al Municipiului București.

Art. 7. - Viceprimarul Sectorului 1, Direcția Management Economic și Serviciul de Strategii de Dezvoltare Durabilă, Programe, Proiecte și Management Informațional vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei conducătorilor departamentelor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 17 voturi pentru și 5 abțineri - contabilizate la voturi împotrivă, conform legii, din 22 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 28.02.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ


Danie


ETAR

Jeta Cefalan


Nr:   69

Data: 28.02.2019