Hotărârea nr. 68/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 68 din 28.02.2019 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a imobilului din Str. Frumoasa nr. 24, Sector 1, București în care funcționează Grădinița nr. 252 către Colegiul Național de Muzică ”George Enescu”, în vederea derulării de activități de învățământ

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii în folosința gratuită a imobilului din Str. Frumoasă nr. 24, Sector 1, București în care funcționează Grădinița nr. 252 către Colegiul Național de Muzică ”George Enescu”, în vederea derulării de activități de învățământ

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile art. 20 alin. (1), art. 112 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 151/20.07.2001 privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea consiliilor locale ale sectarelor 1-6;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 525/22.12.2009 privind constituirea Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1 și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții;

Având în vedere solicitările Colegiului Național de Muzică "George Enescu” nr. 2012/11.07.2018, nr. 3673/14.12.2018 și nr. 3674/14.12.2018, înregistrate la Registratura Administrației Unităților dc învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 7273/17.07.2018, nr.’13295/18.12.2018, respectiv cu nr. 13294/18.12.2018;

în temeiul art. 45 alin.(3),.art.81 alin. (2) lit. f) și j), art.115 alin.(l) lit. b) și art. 124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea în folosința gratuită a imobilului din Str. Frumoasă nr. 24, Sector 1, București în care funcționează Grădinița nr. 252 către Colegiul Național de Muzică ”George Enescu”, în vederea derulării de activități de învățământ, începând cu anul școlar 2019-2020.

(2) în vederea predării-primirii imobilului din Str. Frumoasă nr. 24, Sector 1, București unitățile de învățământ menționate la alin. (1) vor încheia un protocol de predare-primire.

Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Directorul Grădiniței nr. 252 și Directorul Colegiului Național de Muzică ”George Enescu” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 18 voturi pentru și 4 abțineri - contabilizate la voturi împotrivă, conform legii, din 22 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 28.02.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,


oleta Cefalan


Nr:   68

Data: 28.02.2019