Hotărârea nr. 67/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 67 din 28.02.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.293/12.10.2018privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Juridică, Direcția Management Resurse Umane și Direcția Management Economic din cadrul aparatlui de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 1, art.2 lit. c) și art.125, coroborate cu prevederile Titlului III - Cap. IV -Secțiunea a-II-a din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.643 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului General ai Municipiului București nr. 292/29.09.2016 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 1 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale având ca scop prestarea de servicii și executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică și privată a Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1, cu excepția clădirilor, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 568/23.08.2018;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 140/30.05.2017 prin care se dă acordul de principiu pentru înființarea unei societăți comerciale având ca scop prestarea de servicii și executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică și privată a Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, cu excepția clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.;

Luând act de demisia din calitatea de reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 1 în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Investiții si Dezvoltare în Sanatate si Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A a domnului Sergiu-Alexandru Gheorghe nr. 32/26.02.2019.

Văzând propunerea Primarului Sectorului 1 privind înlocuirea domnului Sergiu-Alexandru Gheorghe din calitatea de reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 1 în Adunarea Generală a Acționarilor cu doamna Maria-Magdalena Eftimie;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c), alin.(6) lit.a), art.37, art. 45 alin.(l), art. 81 și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. - Articolul 10 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. privind înlocuirea membrilor din Consiliului de Administrație se modifică, după cum urmează:

■ se înlocuiește domnul Sergiu-Alexandru Gheorghe cu doamna Maria-Magdalena Eftimie pentru Sectorul 1 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului l;

Art. II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. rămân nemodificate.

Art. III. - (1) Primarul Sectorului 1, Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 1 și membrii Adunării Generale a Acționaiiloi și ai Consiliului de Administrație vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat Generai, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi pentru, 2 abțineri - contabilizate la voturi împotrivă, conform legii și 6 voturi împotrivă, din 22 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 28.02.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.