Hotărârea nr. 66/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 66 din 28.02.2019 pentru aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Companiei de Investiții și Dezvoltare in Sănătate, și Domenii de. Interes Public-Privat. Sector 1 S.A.

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Resurse Umane, Direcția Management Economic și Direcția Juridică și din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de art. 65 lit. 1) din Anexa nr. 2 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 292/29.09.2016 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 1 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale având ca scop prestarea de servicii și executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică și privată a Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1, cu excepția clădirilor, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 568/23.08.2018;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 140/30.05.2017 prin care se dă acordul de principiu pentru înființarea unei societăți comerciale având ca scop prestarea de servicii și executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică și privată a Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, cu excepția clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art.65 lit.l) din Anexa nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. nr. 3/22.02.2019;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c), alin.(6) lit.a, art. 45 alin.(2), art. 81 și art.115 alin.(l) lit.h) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Organigrama Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă Statul de funcții al Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., conform Anexei nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1, Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 1 și membrii Adunării Generale a Acționarilor și ai Consiliului de Administrație vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 16 voturi pentru, 4 abțineri - contabilizate la voturi împotrivă, conform legii și 2 voturi împotrivă, din 22 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 28.02.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,Nr.: 66

Data: 28.02.2019

Organigrama Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.AAnexa nr.2

la Hotărârea Consiliului Local nr. 66/28.02.2019

PREȘEDINTE DeW^JNȚĂ,


STAT DE FUNCȚII al Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Intertfs Public-Privat Sector 1 S.A.

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

FUNCȚIA DE CONDUCERE

NIVEL STUDII

NR. TOTAL FUNCȚII

DIRECTOR GENERAL

S

1

CONSILIER DIRECTOR GENERAL

s

2

DIRECTOR ECONOMIC

s

1

DIRECTOR INVESTIȚII

s

1

DIRECTOR ACHIZIȚII PUBLICE

s

1

DIRECTOR ADMINISTRATIV

s

1

DIRECTOR ADJUNCT-DIRECȚIA INVESTIȚII

s

1

ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE

s

1

REFERENT

M/S

7

ȘEF SERVICIU FINANCIAR

S

1

REFERENT

M/S

7

ȘEF COMPARTIMENT SALARIZARE

S

1

REFERENT

M/S

3

ȘEF BIROU BUGET

S

1

REFERENT

M/S

3

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE

S

1

REFERENT

S

7

ȘEF COMPARTIMENT FACTURARE

S

1

REFERENT

s

3

CASIER

M/S

1

ȘEF SERVICIU PLANIFICARE INVESTIȚII

S

1

REFERENT

M/S

7

ȘEF SERVICIU URMĂRIRE

PROIECTE

S

1

REFERENT

M/S

7

FUNCȚIA DE

EXECUȚIE

FUNCȚIA DE CONDUCERE

NIVEL STUDII

NR. TOTAL FUNCȚII

REFERENT

M/S

3

ȘEF SERVICIU PLANIFICARE ACHIZIȚII

S

1

REFERENT

M/S

7

ȘEF SERVICIU PROCEDURI

S

1

REFERENT

M/S

7

ȘEF SERVICIU

MONITORIZARE DERULARE

CONTRACTE

S

1

REFERENT

M/S

7

ȘEF SERVICIU ADMINISTRATIV

S

1

REFERENT

M/S

7

ȘEF BIROU IT

S

1

REFERENT

M/S

3

ȘEF COMPARTIMENT COMUNICARE Șl RELAȚII CU PRESA

S

1

REFERENT

M/S

3

ȘEF COMPARTIMENET SSM, MEDIU SI PSI

S

1

REFERENT

M/S

3

ȘEF SERVICIU ASISTENȚĂ TEHNICĂ

S

1

REFERENT

M/S

7

ȘEF CABINET DIRECTOR GENERAL

S

1

SECRETARĂ

M/S

3

ȘEF COMPARTIMENT AUDIT INTERN

S

1

AUDITOR

s

3

ȘEF SERVICIU JURIDIC

s

1

CONSILIER JURIDIC

s

7

ȘOFER

M

4

FEMEIE DE SERVICIU

G

2

TOTAJ

L GENERAL FUNCȚII

139

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE = 26

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE = 113