Hotărârea nr. 65/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 65 din 28.02.2019 privind acordarea unui ajutor de urgență pentru plata chiriei, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale, persoanelor/familiilor care figurează pe listele de priorități aprobate anual prin hotărâri ale Consiliului Local al Sectorulului 1 al municipiului București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor de urgență pentru plata chiriei, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale, persoanelor/familiilor care figurează pe listele de priorități aprobate anual prin hotărâri ale Consiliului Local al Sectorulului 1 al municipiului București

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Utilități Publice, Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 ;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii locuinței nr.l 14/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărîrea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/2004 privind acordarea unor sume cu titlu de ajutor de urgență, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărîrii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 100/2014 privind acordarea de ajutoare financiare sub forma plății contravalorii chiriei pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului și sunt proveniți din centrele de plasament/apartamentele social-formative sau sistemul de asistență maternală din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, cărora le-a fost încetată măsura de protecție socială, ca măsură de suport pentru prevenirea marginalizării sociale;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 337/2018 privind acordarea unor sume cu titlu de ajutor de urgență pentru plata chiriei, persoanelor singure/familiilor ce urmează a fi evacuate din Căminul nr. 3 al Colegiului Național Media, situat în București, sector 1, str. Jiului nr. 163 și din locuințele improvizate pe terenul din Intr. Străulești nr. 1, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale;

în temeiul art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.n) și art. 115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență pentru plata chiriei, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale, în cuantum de 700 lei până la 1100 lei lunar/persoană/familie, în funcție de structurile de locuit (1 cameră-3 camere), pentru închirierea unei locuințe de pe piața liberă, de la data încheierii contractului de închiriere până la sfârșitul anului 2020, astfel:

Nr. crt.

Componența familiei

Nr. camere (structura locativă)

Suma de plată - lei

1

1 persoană

1

700

2

2 persoane

2

900

3

3 sau mai multe persoane

3

1100

 • (2) în situația în care în contractul de închiriere suma stabilită cu titlu de chirie este mai mică decât cuantumul prevăzut la alin. (1) se va acorda suma din contract.

 • (3) Beneficiarii ajutorului de urgență prevăzut la art. 1 vor închiria locuința exclusiv în sectorul 1 al municipiului București.

Art. 2. - (1) De acordarea ajutorului de urgență prevăzut la art.l vor putea beneficia persoanele/familiile care la data solicitării figurează pe lista de priorități aprobată prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului I al municipiului București.

(2) Pentru obținerea ajutorului de urgență pentru plata chiriei, persoanele/familiile trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • a) să aibă domiciliul stabilit în sectorul I al municipiului București;

 • b) să nu dețină sub nicio altă formă juridică o locuință;

 • c) venitul pe membru de familie să nu depășească valoarea salariului mediu net pe economie valabilă la data depunerii solicitării sau reevaluării;

 • d) să depună solicitare și să constituie dosar în vederea obținerii ajutorului de urgență, în conformitate cu Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • e) să prezinte în original contractul de închiriere încheiat cu respectarea condițiilor legale în vigoare, înregistrat la Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice, pentru locuința ce face obiectul contractului de închiriere și să locuiască acolo în mod efectiv.

Art.3. - (1) Nu pot beneficia de acest ajutor persoanele/familiile care realizează venitul pe membru de familie mai mare decât salariul mediu net pe economie comunicat de Institutul Național de Statistică valabil la data acordării ajutorului de urgență, cei care beneficiază de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/2004, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 337/2018, ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 100/2014, ale hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 de acordare a unor ajutoare de urgență pentru plata chiriei familiilor monoparentale care părăsesc centrul matern al.

(2) De prevederile prezentei hotărâri nu pot beneficia persoanele/familiile care au datorii la bugetul local al sectorului 1 mai mari de 200 lei. Persoanele/familiile care au datorii la bugetul local al sectorului 1 mai mici de 200 lei pot beneficia de ajutorul de urgență, cu condiția achitării acestora în termen de 6 luni de la data emiterii dipozitiei de acordare a ajutorului.

Art.4. - (1) Acordarea ajutorului de urgență în condițiile prevăzute de prezenta hotărâre se face prin act administrativ - dispoziție emisă de Primarul Sectorului 1 al muncipiului București, iar plata ajutorului se va face lunar, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, care va verifica dosarul constituit în acest scop, va efectua ancheta socială, va urmări legalitatea încheierii și derularea contractului de închiriere și îndeplinirea obligațiilor asumate de către beneficiarii ajutorului de urgență față de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

 • (2) în scopul acordării ajutorului de urgență pentru plata chiriei prevăzut la art. 1, se aprobă lista documentelor necesare potrivit Anexei nr. 1,care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) Metodologia de acordare a ajutorului de urgență constituie Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - (1) în vederea respectării condițiilor care au stat la baza acordării ajutorului de urgență si ori de câte ori se impune se va proceda la reevaluarea situației beneficiarilor de ajutor de urgență, dar nu mai târziu de 6 luni de la data acordării acestuia.

(2) Dreptul la ajutor financiar pentru plata chiriei încetează prin nerespectarea obligației beneficiarului ajutorului financiar de a anunța în termen de 30 de zile modificările intervenite în situația socio-economică, astfel: în cazul în care beneficiarul nu mai locuiește la adresa unde a fost încheiat contractul de închiriere, în cazul în care beneficiarul depășește cuantumul veniturilor, în cazul în care beneficiarul a dobândit o locuință, în oricare din formele legale de dobândire sau în cazul în care intervin modificări în componența familiei.

Art.6. - (1) Primarul Sectorului 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi pentru, 6 abțineri - contabilizate ia voturi împotrivă, conform legii și 4 voturi împotrivă, din 24 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 28.02.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,talan


Nr:   65

Data: 28.02.2019

Anexa nr.l

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 65/28.02.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian CrișfiarI Neagil

S \a°?>o''

Documentele necesare în vederea constituirii dosarului pentru acordărba â.juț^ruli)i de urgență pentru plata chiriei            '            /

 • 1. cerere solicitant;

 • 2. actele de identitate ale tuturor membrilor de familie;

 • 3. actele doveditoare privind veniturile tuturor membrilor de familie;

 • 4. contractul de închiriere între solicitant și proprietarul locuinței înregistrat la A.N.A.F. (document original);

 • 5. adeverință eliberată de Compartimentul Fond Imobiliar Sector 1 din care reiese că figurează pe lista de priorități în vigoare, aprobată prin hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1;

 • 6. declarație notarială pe propria răspundere pentru fiecare membru major al familiei/persoană singură privind lipsa unei locuințe, conform criteriilor stabilite de Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, că:

 • a) nu are în proprietate o locuință;

 • b) nu a înstrăinat o locuință după data de 01.01.1990 pe teritoriul României;

 • c) nu a beneficiat de sprijinul statului în credite pentru închiriere/construire locuință;

 • d) nu deține în calitate de chiriaș o altă locuință;

 • e) nu este rudă de gradul I sau II cu proprietarul locuinței cu care a fost încheiat contractul de închiriere, aceasta va fi inclus;

 • 7. documente privind situația patrimonială în cazul persoanelor fără loc de muncă;

 • 8.  orice alte documente necesare clarificării situației socio-economice a solicitantului, după caz.

Anexa nr.2

la Hotărârea Consiliului Local nr. 65/28.02.2019

PREȘEDINTE DE, ȘEDINȚĂ,

Marian Cristi^ni'Neagiu

■înăsură (k


-

Metodologia de acordare a ajutorului de urgență pentru plata clnriei, ,Ja?i prevenire și combatere a marginalizării sociale, persoanelor/familiilor cuY^ffgiiȚț^zăpe listele de priorități aprobate anual prin hotărâri ale Consiliului Local al Sector ifllihîi 1 al municipiului București

 • 1.  se acordă un ajutor de urgență pentru plata chiriei persoanei / familiilor solicitanți de locuință socială la nivelul Sectorului 1, aflate pe listele de priorități pe structuri de camere, valabile, adoptate în baza Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1;

 • 2. ajutorul de urgență pentru plata chiriei se acordă pentru o perioada martie 2019-decembrie 2020, în funcție de bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1;

 • 3.  sumele acordate ca ajutor de urgență pentru plata chiriei se vor achita direct chiriașului, lunar, începând cu luna emiterii Dispoziției Primarului Sectorului 1, prin casieria Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

 • 4.  ajutorul de urgență pentru plata chiriei se va face pe baza contractului de închiriere încheiat între solicitant și proprietar, contract înregistrat la Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.);

 • 5.  dosarele complete, întocmite de către solicitant și depuse la Registratura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, vor avea în componență documentele menționate în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre;

 • 6.  nu pot beneficia de acest ajutor persoanele / familiile care realizează venitul pe membru de familie mai mare decât salariul mediu net pe economie la data acordării ajutorului, cât și cele care beneficiază și sunt în plata ajutorului la plata chiriei în baza Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/2004, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 337/2018, ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 100/2014, ale hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 de acordare a unor ajutoare de urgență pentru plata chirie familiilor monoparentale care părăsesc centrul maternal;

 • 7.  dacă în urma efectuării anchetei sociale se constată că beneficiarul ajutorului de urgență pentru plata chiriei nu locuiește la adresa menționată în contract, iar solicitantul a încasat necuvenit sumele pentru plata chiriei, va înceta plata ajutorulului de urgență începând cu luna următoare;

 • 8.  nu se acordă ajutor de urgență pentru plata chiriei când proprietarul locuinței închiriate este rudă de gradul I sau II cu unul dintre chiriași;

 • 9.  plata ajutorului de urgență pentru plata chiriei încetează prin nerespectarea obligațiilor beneficiarului de a anunța în termen de 30 zile modificările intervenite, astfel: în cazul în care beneficiarul nu mai locuiește la adresa unde a fost încheiat contractul de închiriere, în cazul în care beneficiarul depășește cuantumul veniturilor, în cazul în care beneficiarul a dobândit o locuință, în oricare din formele legale de dobândire sau în cazul în care intervin modificări în componența familiei.