Hotărârea nr. 64/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 64 din 28.02.2019 privind acordarea unui ajutor financiar în cuantum de 7000 lei pentru participarea unei persoane cu handicap şi a însoţitorului acesteia, la o competitia sportivă internațională, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor financiar în cuantum de 7.000 lei pentru participarea unei persoane cu handicap și a însoțitorului acesteia, la o competiție sportivă internațională, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative , republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Analizând solicitarea formulată de Fundația Special Olympics din România (FSOR), înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 10443/22.02.2019;’

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. n) și art.115 alin. (1) lit. b din Legea administrația publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă acordarea unui ajutor financiar în cuantum de 7.000 lei pentru sportivul MOHAMMAD ABEDIN NEJADI (persoană cu handicap) și însoțitorul acestuia, în scopul finanțării cheltuielilor de transport și echipament, necesare participării la competiția sportivă "Jocurile Mondiale de Vară Special Olimpycs”, organizate la Abu Dhabi, în perioada 9-12 martie 2019.

Art.2. - Ajutorul financiar prevăzut la art. 1 se acordă sportivului sau reprezentantului său legal de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 din bugetul de venituri și cheltuieli al instituției, cu respectarea procedurii aplicabile în cazul acordării ajutoarelor de urgență.

Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1, sportivul participant, reprezentantul legal al sportului participant și Direcția Generală de Asistență Sociala și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate din 24 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 28.02.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE Marian C
Nr:   64

Data: 28.02.2019