Hotărârea nr. 63/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 63 din 28.02.2019 pentru aprobarea încheierii „Înţelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi orașul Korça din Republica Albania”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea încheierii „înțelegerii ele cooperare între Sectorul 1 al Municipiului București și orașul Korga din Republica Albania”

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Compartimentul Relații Internaționale și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii privind tratatele nr.590/2003, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.65/31.01.2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la încheirea unei înțelegeri cu orașul Korța din Republica Albania;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.425/19.12.2018 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, să hotărască, în condițiile legii, cu privire la încheierea „înțelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului București și orașul Korța din Republica Albania” ;

Ținând cont de avizele favorabile ale Ministerului Afacerilor Externe-Direcția Tratate Internaționale nr. H2-2/1678/06.07.2018, înregistrat la Sectorul 1 al Muncipiului București sub nr. 804/17.07.2018, nr. H 2-2/3001/04.12.2018, înregistrat la Sectorul 1 al Muncipiului București sub nr. 1370/11.12.2018, precum și ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 64426/15.06.2018, înregistrat la Sectorul 1 al Muncipiului București sub nr. 677/19.06.2018 și nr. 141602/04.12.2018, înregistrat la Sectorul 1 al Muncipiului București sub nr. 52031/11.12.2018;

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (2) lit. f), art. 81 alin. (2) lit. p) și art.115 alin. (1) lit. b) din Legea adminstrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă încheierea „înțelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului București și orașul Korța din republica Albania”, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se împuternicește Primarul Sectorului 1 să semneze, în numele și pe seama Consiliului Local, înțelegerea de cooperare menționată la articolul 1.

Art.3. - (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, Direcția Management Economic și Compartimentul Relații Internaționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 23 de voturi pentru și 1 abținere - contabilizată la voturi împotrivă, conform legii, din 24 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 28.02.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 63

Data: 28.02.2019

Anexa nr.l

la Hotărârea Consiliului Local

ÎNȚELEGERE DE COOPERARE


întreSECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIN ROMÂNIA si

ORAȘUL KORf'A DIN REPUBLICA ALBANIA

Sectorul 1 al Municipiului București din România și orașul Korșa din Republica Albania, denumite în continuare "Părți”,

Având în vedere relațiile de prietenie între autoritățile administrației publice locale din cele două unități administrativ teritoriale și comunitățile pe care le reprezintă, bazate pe respect și sprijin reciproc,

Dorind să contribuie la dezvoltarea cooperării bilaterale și a relațiilor de prietenie între statele lor,

Convinse fiind că această nouă formă de cooperare va contribui la diversificarea relațiilor dintre părți și la dezvoltarea de noi dimensiuni ale cooperării bilaterale în domeniul administrației publice locale,

Au convenit următoarele:

Articolul 1 - Obiective

 • a)  Părțile vor coopera în vederea creșterii capacității instituționale ale autorităților locale din Sectorul 1 al Municipiului București și orașul Korșa, pentru asigurarea dezvoltării economico-sociale a comunităților locale;

 • b) Vor promova schimburile de experiență, parteneriatele și alte forme de cooperare între instituții și organizații non-guvernamentale;

Articolul 2 - Domenii de cooperare

 • a) Administrație publică locală;

 • b) Economie;

 • c)  Cultură;

 • d) Educație, programe pentru tineret și sport;

 • c) Turism, promovarea patrimoniului etnografic;

 • f)  Protecția mediului înconjurător;

 • g) Alte domenii de cooperare din sfera lor de competență.

Articolul 3 - Modalități de cooperare

 • a) Pentru materializarea obiectivelor prevăzute la art.l vor fi elaborate programe și proiecte specifice.

 • b) Pentru cunoașterea modului de organizare și administrare locală, Părțile vor efectua vizite reciproce ale reprezentanților lor - delegații oficiale și/sau echipe de specialiști în domeniile convenite în prezenta înțelegere de cooperare.

 • c)  Părțile vor sprijini crearea asociațiilor de prietenie pentru dezvoltarea relațiilor în diferite domenii de interes comun. De asemenea, vor contribui la dezvoltarea cooperării între organizații și instituții de știință, cultură, sănătate, învățământ, asistență și protecție socială, sport, turism și mediu.

 • d) Părțile vor analiza posibilitatea promovării unor proiecte care pot beneficia de susținerea financiară a Uniunii Europene.

Articolul 4 - Aspecte financiare

Părțile vor suporta în mod independent cheltuielile apărute în cursul prezentei înțelegeri de cooperare, în limitele stipulate de legislațiile naționale ale statelor lor.

Articolul 5 - Coordonarea activităților de cooperare

Fiecare parte va desemna un coordonator care va urmări implementarea eficientă a înțelegerii de cooperare. Coordonatorii desemnați de către Părți vor elabora un plan de implementare a proiectelor comune și vor propune acestora acțiuni suplimentare pentru derularea lor.

Articolul 6 - Autorități competente

 • a) Autoritățile competente pentru aprobarea, implementarea și controlul activităților, proiectelor și programelor ce se vor derula în domeniile enunțate anterior sunt cele nominalizate în legislațiile în vigoare din România și Republica Albania;

 • b)  Părțile se vor informa reciproc, în timp util, cu privire la procedurile și documentele specifice necesare inițierii și derulării programelor de cooperare.

Articolul 7 - Soluționarea diferendelor

Orice diferend apărut cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei înțelegeri de cooperare se va soluționa amiabil, de către părți, pe calea negocierilor directe.

Articolul 8 - Modificarea „înțelegerii de cooperare”

Prezenta înțelegere de cooperare poate fi modificată sau completată prin acord reciproc, cu „Acte adiționale” și/sau alte acte juridice agreate de Părți. Modificările și completările intră în vigoare la data semnării.

Articolul 9 - Aplicare, durată și denunțare

 • (1) Prezenta înțelegere de cooperare se încheie pentru o perioadă nedeterminată și produce efecte de la data semnării;

 • (2) înțelegerea de cooperare poate fi denunțată de către oricare Parte, prin notificare scrisă adresată celeilalte Părți; în acest caz prezenta înțelegere de cooperare își va înceta valabilitatea în termen de 30 de zile de la data primirii notificării respective.

(3) încetarea prezentei înțelegeri de cooperare nu va afecta desfășurarea programelor și proiectelor demarate în perioada de valabilitate a acesteia, exceptând situațiile în care „Părțile” au convenit altfel.

Semnată la..................., la data de....................., în două exemplare originale, în limbile

română, albaneză și engleză, toate textele fiind egal autentice. în caz de diferende de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

Pentru

Sectorul 1 al Municipiului București din România

Primar,

DANIEL TUDORACHE

Pentru


Orașul KORQA din Republica Albania


Primar, SOTIRAQ FILO