Hotărârea nr. 62/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 62 din 28.02.2019 privind acordarea avizului pentru includerea Grădiniței Olga Gudynn International School Sector 1 în Consorțiul Școlar Olga Gudynn Internațional School


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind acordarea avizului pentru includerea Grădiniței O/ga Gudynn Internationa! School Sector 1 în Consorțiul Școlar Olga Gudynn Internationa! School

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în raport de prevederile art. 9 din Regulamentul-cadru pentru organizarea și funcționarea consorțiilor școlare, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5488/29.09.201 I;

Potrivit Hotărârii Consiliul Local al Sectorului 1 nr.36/28.02.2012 prin care Consiliul Local al Sectorului I acceptă înființarea Consorțiului școlar „Consorțiul Școlar Olga Gudynn International School”;

Luând în considerare adresa înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 48837/20.11.2018 prin care Grădinița Olga Gudynn International School a solicitat includerea sa în Consorțiul Școlar Olga Gudynn International School începând cu anul școlar 2018-2019;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 1584/04.02.2019 emis de către Inspectoratul Școlar al Municipiului București, transmis prin adresa nr.6/12.02.2019 a Grădiniței Olga Gudynn Intl School, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr.5809/12.02.2019;

în temeiul, art. 45 alin. (1), art.81 alin.(2) lit.j), art. 115 alin. (I) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă acordarea avizului prevăzut de art.9 din Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5488/29.09.2011, în scopul includerii Grădiniței Olga Gudynn International School, având sediul în București, str.Făgăraș nr.6 sector I în Consorțiul Școlar Olga Gudynn International School.

Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Direcția Juridică și unitatea de învățământ preuniversitar particular vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri tuturor entităților menționate la alin. (1) precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate din 24 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 28.02.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Nr.: 62

Data: 28.02.2019