Hotărârea nr. 61/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 61 din 28.02.2019 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București adoptarea unei hotărâri prin care să solicite Guvernului României prin Ministerul Transporturilor-Compania Națională de Căi Ferate “CFR” S.A. București transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a unui bun imobil reprezentând Pod rutier, ce face legătura între Drumul Săbăreni și Drumul Poiana Pietrei, peste linia căii ferate București-Roșiori


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București adoptarea unei hotărâri prin care să solicite Guvernului României prin Ministerul Transporturilor - Compania Națională de Căi Ferate “CFR” S.A. București transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a unui bun imobil reprezentând Pod rutier, ce face legătura între Drumul Săbăreni și Drumul Poiana Pietrei, peste linia căii ferate București-Roșiori

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală, Direcția Investiții și Direcția Juridică, precum și Expunerea de motive a doamnei Ilinca Macarie, consilier local - grupul USR;

Ținând seama de Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de adresa nr. L.3/2/58/29.01.2019 a Companiei Naționale de Căi Ferate “CFR”- S.A. - Sucursala Regională CF București, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr.3504/29.01.2019;

în temeiul art.45 alin.(3), art.81 alin.(2) lit. f), coroborate cu art.115 alin.(l) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se solicită Consiliului General al Municipiului București adoptarea unei hotărâri prin care să ceară Guvernului României, prin Ministerul Transporturilor - Compania Națională de Căi Ferate “CFR” S.A. București, transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a Podului rutier ce face legătura între Drumul Săbăreni și Drumul Poiana Pietrei, peste linia căii ferate București-Roșiori.

Art. 2 - Imobilul respectiv este identificat conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Preluarea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 va avea drept scop realizarea lucrărilor necesare de reabilitare și consolidare a imobilului reprezentând Pod rutier ce face legătura între strada Drumul Săbăreni și strada Drumul Poiana Pietrei, aflat în acest moment în administrarea Ministerului Transporturilor prin Compania Națională de Căi Ferate “CFR”-SA.

Art. 4 - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală, Direcția Investiții și Direcția Juridică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate din 24 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 28.02.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 61

Data.: 28.02.2019