Hotărârea nr. 60/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 60 din 28.02.2019 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Grădinița Olga Gudynn International School


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Grădinița Olga Gudynn Internationa! School

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate comun întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare Raportul Comisiei de validare din data de 28.02.2019;

In conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.96 alin.(5) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 39/04.02.2019 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al Municipiului București pentru anul 2019-2020;

Având în vedere adresa Grădiniței Olga Gudynn International School nr. 167/16.01.2019, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 5808/12.02.2019;

în temeiul art.45 alin.(l) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se numește doamna MANUELA MUREȘAN reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Grădinița Olga Gudynn International School, situată în str. Făgăraș, nr. 6, sector 1, București.

Art.2. - (1) Primarul Sectorului 1, persoana nominalizată la art.l și Grădinița Olga Gudynn International School vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate din 24 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 28.02.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.DanielalNi,             n


Nr.: 60

Data: 28.02.2019