Hotărârea nr. 58/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 58 din 28.02.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.357/30.10.2018 privind aprobarea încheierii unui contract de finanțare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Universitatea din București, în vederea finanțării proiectului cultural – artistic ”Elevi și Studenți în anul Centenarului”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.357/30.10.2018privind aprobarea încheierii unui contract de finanțare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Universitatea din București, în vederea finanțării proiectului cultural - artistic ”Elevi și Studenți în anul Centenarului”

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, Raportul de specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Juridică, Direcția Management Economic și Serviciul Strategii, Dezvoltare Durabilă, Programe, Proiecte și Management Informațional din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seamă de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 580/06.09.2018 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu Universitatea din București, în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului "Elevi și Studenți în anul Centenarului”, precum și Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 258/07.08.2018 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de finanțare între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Universitatea din București, în vederea desfășurării proiectului "Elevi și Studenți în anul Centenarului”;

Având în vedere proiectul înaintat de Universitatea din București și înregistrat la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 12802/30.03.2018, prin care Universitatea din București solicită finanțare în vederea organizării proiectului cultural-artistic "Elevi și Studenți în anul Centenarului” în perioada octombrie 2018- 30 noiembrie 2019;

Ținând cont de modificările aduse calendarului evenimentelor prin adresa înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 6085/13.02.2019;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. k) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 357/30.10.2018 privind aprobarea încheierii unui contract de finanțare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Universitatea din București, în vederea finanțării proiectului cultural - artistic "Elevi și Studenți în Anul Centenarului”, în perioada 1 octombrie 2018  30 noiembrie 2019, se modifică și se completează, după cum urmează:

  • 1.  Articolul 1 se modifică și se va completează și va avea următorul cuprins:

”Art.l. - Se aprobă și se completează acordarea finanțării în valoare de 540.000 lei Universității București, în vederea desfășurării proiectului cultural-artistic "Elevi și Studenți în Anul Centenarului’’, în perioada aprilie-decembrie 2019, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. ”

  • 2. La articolul 1, după alineatul (1) se va introduce un alineat nou, alineatul (2), cu următorul cuprins:

”(2) Bugetul va cuprinde sumele cu TVA, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. ”

  • 3. Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 357/30.10.2018 privind aprobarea încheierii unui contract de finanțare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, Universitatea din București, în vederea finanțării proiectului cultural - artistic ”Elevi și Studenți în Anul Centenarului” rămân nemodificate.

Art. III - (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 17 voturi pentru, 1 abținere - contabilizată la voturi împotrivă, conform legii și 6 voturi împotrivă, din 24 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 28.02.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEM AZĂNr.: 58

Data: 28.02.2019

Anexa nr.l

Ia Hotărârea Consiliului Local nr.58/2S.02.2(FF9< .

PREȘEDINTĂ DE ȘEDINȚĂ, Maria^Ci’isȚiîtn Neagu

i/'j Q*

W;


l.

CALENDARUL EVENIMENTELOR

Apr.

2019

Mai 2019

Iun.

2019

Iul.

2019

Aug.

2019

Sept.

2019

Oct.

2019

Noi.

2019

Dec.

2019

Al Elaborarea procedurilor și a instrumentelor de lucru

A2 Activități de dezvoltare personală și competențe transversale pentru studenti și elevi

A3 Cercetare și documentare asupra documentelor și faptelor istorice care sunt de interes pentru atingerea obiectivelor proiectului

1■

A4 Vizite de documentare și informare în orașele Marii Uniri

A5 Realizarea pachet educațional ”Elev/Student în anul Centenarului”

A6 Realizarea unui site/portal web Elev/Student în anul Centenarului- ca proiect al elevilor și studenților implicați în activități și dezvoltarea aplicației (Android) online

A7 Realizarea unui concurs foto-video, destinat studenților și elevilor, cu tema Elev/Student în anul Centenarului

A8 Organizarea unor vizite de prezentare și promovare a proiectului în liceele din Sectorului 1

A9 Organizarea unei întâlniri cu consilierii din mediul universitar li preuniversitar, pentru prezentarea rezultatelor proiectului

A10 Evaluarea și raportarea rezultatelor

Anexa nr.2

la Hotărârea Consiliului Local


ANEXA TEHNICO- FINANCIARĂ

BUGETUL

Sursa de finanțare

Suma solicitată (lei)

Suma aprobată (lei)

Suma contractată (lei)

%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Solicitare finanțare

PS1

642600

90%

Cofinanțare aprobată Universitatea din București (10% din valoarea solicitată)

71400 lei (60000 + TVA)

10%

Total

714000 lei

(600000 +

TVA)

71400 lei (60000 + TVA)

DEVIZ ESTIMATIV DE CHELTUIELI

Tipul Cheltuielilor

Suma totală (lei)

1=2+3+4

Contribuția solicitatului

2

Contribuția altor finanțatori (lei)

3

Suma solicitată de laPSl (lei)

4

TOTAL GENERAL

(a+b+c+d+e+f+g+h+i)

714000 lei

71400 lei

0

642600

a) costuri de producție

65450 lei

6545 lei

0

58905 lei

b) închirieri de spații și aparatură

0

0

0

0

c)onorarii (drept de autor și drepturi conexe)

171360 lei

17136 lei

0

154224 lei

d)prestări servicii (colaboratorii, alte servicii)

221935 lei

22193.5 lei

0

199741.5 lei

e)premii

54740 lei

5474 lei

0

49266 lei

f)cheltuieli ocazionate de cazarea și transportul intern și internațional ale participanților/ invitaților

46410 lei

4641 lei

0

41769 lei

g)diurna pentru participanți

16065 lei

1606.5 lei

0

14458.5 lei

h) tipărituri

71995 lei

7199.5 lei

0

64795.5 lei

i)acțiuni promoționale și dc publicitate inclusiv OOH

66045 lei

6604.5 lei

0

59440.5 lei