Hotărârea nr. 57/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 57 din 28.02.2019 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor acordare de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București pentru activități nonprofit de interes local


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de ia bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București pentru activități nonprojit de interes local în butii Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, Raportul dc specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Juridică și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de ciillură. învățământ, sport., mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. j), lit. s) și art. 115 alin. (1) lit. b) din T.cgca administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Al t. 1. - (1) Sc aprobă Regulamentul privind regimul finanțăiiloi acordate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București pentru activități nonprofit de interes local în baza Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 16 voturi pentru, 4 abțineri - contabilizate la voturi împotrivă, conform legii și 4 voturi împotrivă, din 24 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 28.02.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr:   57

Data: 28.02.2019

Anexa nr. 1

la Horărârea Consiliului Local

Regulamentul privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București pentru activitJtâ nonprofit de interes local

Cuprins

 • 1. Dispoziții generale......................... .......................■ .......... ■ ■........ ............................. . 3

 • 2. Procedura de solicitare a finanțării

 • 3. Constituirea comisiei de evaluare

 • 4. Criteriile de evaluare .

 • 5. Procedura de aprobare

 • 6. Cheltuielile eligibile

 • 7. încheierea contractului de finanțare

 • 8. Procedura de raportare, control și decontare

 • 9. Dispoziții finale

1. Dispoziții generale

Art. 1. (1) Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor cadrului general și a criteriilor pentru încheierea contractelor de finanțare din fonduri publice acordate de la bugetul local al Sectorului 1 a Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București în conformitate cu Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București.

(2) Centrul Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București va fi denumit în continuare în prezentul Regulament ca „CCS1”.

Art. 2. Finanțările acordate se vor utiliza de către solicitanți numai pentru proiectele de interes public aprobate de către Consiliul Local al Sectorului 1.

Art. 3. Prezentul Regulament privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București pentru activități nonprofit de interes local, derulate prin CCS1 este întocmit în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general și a Legii administrației publice locale nr. 215/2001.

Art. 4. Finanțările nu se acordă pentru activități generatoare de profit.

Art. 5. Se pot acorda finanțări pentru programe sportive de tipul :

 • a) Organizarea de competiții si evenimente avand drept scop dezvoltarea activității sportive pe plan local

 • b) Organizarea unor competiții și evenimente sportive având drept scop asigurarea reprezentării comunității locale a Sectorului 1 pe plan local

 • c) Inițierea și organizarea oricăror competiții, programe și acțiuni cu caracter sportiv sau sportiv - recreativ si distractiv, cu caracter extracurricular, în scopul atragerii tuturor copiilor si tinerilor din Sectorul 1 la practicarea sportului, în vederea formării lor pentru o societate sănătoasă si durabilă;

 • d) Programe sportive de utilitate publica conform art 181 alin (2) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000 cu modificările si completările ulterioare si art 1, art 2 alin (2) din Ordinul Ministrului 664/2018, respectiv: programul "Promovarea Sportului de Performanță” (PI) , programul "Sportul Pentru Toți" (P2), programul "întreținerea și dezvoltarea bazei materiale sportive" (P3), programul "Redescoperă oină" (P4) si programul "România in mișcare (P5), în baza Metodologiei de Finanțare a Proiectelor și Programelor Sportive stabilita prin Decizia Directorului CCS1.

Art. 6. în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din Fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general și a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 cu modificările si completările ulterioare, se acordă finanțare din fondurile publice de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București pentru persoane juridice Fără scop patrimonial: asociații, fundații și culte religioase.

Art. 7. Un solicitant poate depune în cursul unui an calendaristic un singur proiect prin care solicită finanțare de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București, iar în cazul respingerii, acesta mai poate fi redepus o sigură dată în același an.

Art. 8. Un solicitant poate derula un singur proiect finanțat din bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București în cursul unui an calendaristic.

Art. 9. (1) Solicitările de finanțare vor putea fi depuse în cadrul a două sesiuni anuale de depunere, care vor fi publicate pe site-ul CCS1 (www.ccsl.ro).

 • (2) Cele două sesiuni vor stabilite ca timp și durată prin decizia Directorului CCS1.

 • (3) O sesiune de depunere nu va depăși 30 de zile.

2. Procedura de solicitare a finanțării

Art. 10. Atribuirea finanțărilor se face exclusiv pe baza evaluării de către CCS1 a proiectelor și aprobării acestora de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București.

Art. 11. Documentația de solicitare a finanțării, redactată în limba română, se va depune în două exemplare (original și copie) precum și în format electronic (pe suport fizic, în plic sigilat) la Registratura Sectorului 1 al Municipiului București situată în Bd. Banu Manta nr.9.

Art. 12. Propunerea de proiect are caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al conținutului și trebuie să fie semnată, pe proprie răspundere, de către reprezentantul legal al solicitantului sau de către o persoană împuternicită legal de acesta.

Art. 13. Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv în lei și va rămâne ferm pe toată durata de îndeplinire a contractului de finanțare semnat în urma aprobării proiectului. Suma decontată nu poate fi mai mare decât suma aprobată.

Art. 14. Documentația solicitanților persoane juridice fără scop patrimonial, asociații, fundații și culte religioase va conține următoarele acte:

 • a) opis al documentelor depuse la dosarul proiectului;

 • b) formularul de solicitare al finanțării, care va cuprinde descrierea în formă narativă a proiectului;

 • c) bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului, detaliat pe componente și cantități, în formă narativă și tabelară;

 • d) declarația de imparțialitate a solicitantului, semnată de reprezentanții legali;

 • e) dovada că solicitantul va participa cu o contribuție de minim 10% din valoarea finanțată, sub formă de extras de cont bancar, dar nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii solicitării.

 • f) certificatul de înregistrare/înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, în copie certificată conform cu originalul;

 • g) actul constitutiv, statutul și certificatul de înregistrare fiscală, actele doveditoare ale sediului actual/punct de lucru al organizației solicitante și actele adiționale, după caz, în copie certificată conform cu originalul;

 • h) hotărârea judecătorească de înființare a organizației, în copie certificată conform cu originalul;

 • i) certificat fiscal valabil emis de Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1 din care să rezulte că solicitantul nu are datorii la bugetul local, în original;

 • j) certificat de atestare fiscală din care să rezulte că solicitantul și-a îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor și taxelor către stat, precum și contribuțiile pentru asigurările sociale de stat, aflat în termenul de valabilitate obținut de la Agenția Națională de Administrare Fiscală, în original;

 • k) situațiile financiare anuale de la data de 3 1 decembrie a anului precedent, înregistrate la administrația finanțelor publice. în situația în care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situațiile aferente exercițiului financiar anterior;

 • l) pentru solicitanții care au derulat activități pe o perioadă mai scurtă de 1 an, se depune un raport de activitate pentru perioada respectivă;

 • m) declarație pe proprie răspundere a solicitantului;

 • n) CV-urile echipei de proiect, în format Europass;

 • o) alte documente considerate relevante de către solicitant (în cazul proiectelor care presupun o producție de spectacol pe un text preexistent, este obligatorie atașarea textului, în cazul proiectelor care includ seminarii/conferințe/instruiri/expoziții este obligatorie detalierea tematicii).

3. Constituirea comisiei de evaluare

Art. 15. Evaluarea proiectelor se va face de către Comisia de evaluare, care va analiza și întocmi raportul final.

Art. 16. Comisia de evaluare va fi formată din 3 membri, aceștia fiind 2 reprezentanți ai CCS1 desemnați prin decizia directorului instituției și un reprezentant din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, desemnat prin dispoziție de primar. Comisia va fi întrunită legal în prezența tuturor membrilor săi.

Art. 17. în cazul în care, valoarea însumată a proiectelor declarate eligibile de către Comisia de Evaluare va depăși suma totală alocată unei sesiuni de depunere de proiecte, Comisia de Evaluare va face departajarea acestora în funcție de experiența anterioară similară și de existența structurii proprii necesare pentru implementarea proiectului.

Art. 18. Fiecare membru ai comisiei va semna o declarație de imparțialitate și conflict de interese. Activitatea membrilor comisiei nu va fi remunerată.

Art. 19. Ședințele comisiei sunt conduse de un președinte, ales dintre membrii comisiei prin vot deschis. Președintele comisiei va asigura convocarea, prezența membrilor comisiei și redactarea rapoartelor de evaluare.

Art. 20. Comisia de Evaluare va funcționa în baza unui Regulament de Organizare și Funcționare al Comisiei, aprobat de către directorul CCS1. Rapoartele de evaluare ale Comisiei vor fi înaintate către compartimentele CCS1 în vederea întocmirii documentației aferente proiectelor de hotărâre ce vor fi transmise către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București spre aprobare.

Art. 21. (1) Membrii Comisiei de Evaluare au ca principal scop de activitate analizarea și evaluarea documentelor administrative, tehnice și financiare din cadrul propunerilor de proiecte depuse.

(2) Comisia de Evaluare va evalua proiectele depuse în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la închiderea sesiunii de depunere.

4. Criteriile de evaluare

Art. 22. Vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc cumulativ următoarele criterii minimale de selecționare:

 • a) proiectele sunt de interes public local și se desfășoară pe raza teritorială a Sectorului 1. Prin excepție se pot desfășura și în afara razei Sectorului 1, doar în cazul în care componentele proiectului presupun deplasarea în afara razei Sectorului 1, cu condiția ca participanții să aibă domiciliul/reședința în Sectorul 1.

 • b) promovează și aduc identitate Sectorului 1 al Municipiului București;

 • c)  este dovedită capacitatea organizatorică și funcțională a beneficiarului finanțării, prin experiența în domeniul administrării altor proiecte similare, cu excepția organizațiilor nonguvernamentale care s-au înființat într-o perioadă mai mică de un an de la data depunerii proiectului; identificarea beneficiarilor implementării proiectului; capacitatea resurselor umane de a asigura desfășurarea proiectelor la nivelul propus; experiență în colaborarea/parteneriatul cu autoritățile publice.

 • d) obiectul proiectului să nu fie similar cu proiectele proprii ale CCS1 desfășurate în cursul aceluiași an.

 • e)  să nu coincidă data de desfășurare a unui proiect depus de către solicitant, cu perioada de desfășurare a unui proiect organizat de CCS1, în cursul aceluiași an.

Art. 23. Toate cererile depuse sunt supuse evaluării, ținându-se cont de:

 • a) relevanța proiectului propus;

 • b) alcătuirea unui plan de acțiune clar;

 • c)  realismul bugetului și corelarea acestuia cu activitățile prevăzute;

 • d) dimensiunea impactului previzionat;

 • e)  respectarea cadrului legal privind finanțările.

Art. 24. Nu sunt selecționate proiectele aflate în una dintre următoarele situații:

 • a) documentația prezentată este incompletă și nu respectă prevederile prezentului regulament;

 • b) solicitanții au conturile bancare blocate;

 • c)  solicitanții nu au respectat un contract de finanțare anterior cu Primăria Sectorului / CCS1;

 • d) solicitanții nu si-au îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor, taxelor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetul local, precum și bugetul asigurărilor sociale de stat;

 • e) furnizează informații false în documentele prezentate;

 • f)  au comis o gravă greșeală în materie profesională sau nu și-au îndeplinit obligațiile asumate printr-un alt contract de finanțare, în măsura în care autoritatea finanțatoare poate aduce ca dovadă documente doveditoare;

 • g) fac obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare, ori se află deja în stare de dizolvare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • h) solicitanții nu au prevăzut în statutul organizației activitatea corespunzătoare domeniului la care doresc să participe;

 • i)  se află în litigiu cu instituția publică căreia îi solicită o finanțare;

 • j)  se află în incapacitate de plată.

5. Procedura de aprnhare

Art. 25. în urma procedurii de evaluare se va întocmi un raport cu rezultatele acesteia, raport ce va fi semnat de către membrii Comisiei.

Art. 26. (1) Comisia de Evaluare înaintează procesul verbal de evaluare al proiectelor validate structurilor interne ale CCS1, în vederea întocmirii actelor aferente proiectelor de hotărâre de consiliu local.

(2) Comisia de Evaluare va publica pe site-ul CCS1 (www.ccsl.ro) rezultatele evaluărilor.

Art. 27. CCS1 are obligația ca odată cu înaintarea proiectului spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 1 să înainteze o Hotărâre de Consiliu care să conțină și modificarea anexei 1 a bugetului CCS 1, în vederea includerii proiectelor respective în anexă.

Art. 28. în situația aprobării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a proiectului, termenul privind semnarea contractului de finanțare va începe să curgă de la data comunicării conform legii a Hotărârii adoptată de Consiliul Local al Sectorului 1 către CCS1 a Municipiului București. Nesemnarea contractului de finanțare în termenul prevăzut la articolul art. 34, din motive neimputabile CCS 1 va duce la anularea proiectului aprobat.

6. Cheltuielile eligibile

Art. 29. Cheltuielile eligibile vor putea fi finanțate în baza unui contract de finanțare numai în măsura în care au fost considerate justificate și oportune de către autoritatea finanțatoare și care vor fi contractate în perioada desfășurării proiectului și care vor fi dovedite prin documente fiscale:

 • a) Atunci când pentru derularea proiectului se fac achiziții din suma finanțată, cu o valoare mai mică de 4500 lei fără TVA, acestea se pot face direct de pe piața liberă.

 • b) Atunci când pentru derularea proiectului se fac achiziții cu o valoare mai mare de 4500 lei fără TVA, acestea se vor face obligatoriu utilizând platforma SICAP și vor avea la bază un studiu de piață pentru estimarea valorii compus din minim 3 oferte. Excepție fac cheltuielile cu transportul aerian sau feroviar.

 • c)  în cazul achiziției prin modalitatea specificată la art. 29, lit. b), beneficiarul finanțării va trebui sa facă dovada achiziției prin platforma SICAP. în cazul contractării serviciilor prevăzute la art. 29 lit. b) din Legea nr. 98/2016, beneficiarul finanțării va prezenta documentele justificative aferente.

Atunci când, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, beneficiarul achiziționează, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii,procedura de achiziție este cea prevăzută de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 30. Categorii de cheltuieli eligibile:

 • a)  Cheltuieli cu închirierea de spații, echipamente și al oricăror altor bunuri necesare desfășurării proiectului;

 • b) Cheltuieli cu onorariile: în înțelesul prezentului Regulament, prin onorariu se înțelege orice remunerație plătită în temeiul unui contract de cesiune a dreptului de autor/drepturilor conexe încheiate cu o persoană fizică, în baza Legii nr. 8/1996 (ex: autor sau/și artist, interpret și executant, lectori pentru susținerea unor conferințe, pledoarii);

 • c) Remunerații colaboratori persoane fizice, pentru activități fără caracter de continuitate, ocazionale, necesare pentru desfășurarea proiectului, alții decât cei care prestează servicii în baza Legii nr. 8/1996 sau cei care fac parte din echipa de proiect: contracte civile sau altele asemenea încheiate conform prevederilor legale în limita maximă a 10% din valoarea finanțată;

 • d) Cheltuieli cu personalul care face parte din echipa proiectului în limita maximă a 5% din valoare finanțării;

 • e)  Cheltuieli cu transportul local, național și/sau internațional, aferent participanților -persoanele care participă la realizarea activităților proiectului vor respecta condițiile prevăzute în HG 1860/2006, cu completările și modificările ulterioare (în cazul transportului intern și al celui feroviar). în cazul achiziției de servicii de transport persoane, echipamente decoruri și transport aerian, se vor deconta doar bilete la clasa economică conform Legii nr. 98/2016. Cheltuielile se vor deconta in limita a maxim 8% din valoarea finanțată;

 • f)  Cheltuielile cu transportul/ cheltuieli cu bonuri de benzină/motorină se vor deconta doar în următoarele situații: mașina este proprietatea beneficiarului finanțării, există un contract de închiriere sau un contract de comodat. Justificarea cheltuielilor se va face în baza foii de parcurs care trebuie să cuprindă următoarele elemente: scopul și destinația deplasării, distanța în km, consumul normat conform legilor în vigoare;

 • g) Cheltuielile cu cazarea: cazarea persoanelor care participă la realizarea activităților se poate efectua doar într-un hotel de maxim 3 stele (conform prevederilor HG 1860/2006), dacă acestea sunt necesare pentru realizarea activităților proiectului.

 • h) Cheltuieli cu birotică și papetărie: de exemplu - hârtie, toner, cartuș, markere, precum și alte materiale consumabile ce sunt necesare desfășurării proiectului, în limita maximă de 2% din valoarea finanțată;

 • i)  Cheltuieli pentru tipărituri: pliante, broșuri, afișe, cataloage, albume, diplome, invitații și altele asemenea în cuantum de maxim 5% din valoarea finanțată;

 • j)  Cheltuieli cu publicitatea: Publicitate/acțiuni promoționale ale proiectului (materiale promoționale: banner, mesh, spoturi publicitare audio/video, publicitate în presa scrisă). Cheltuielile cu publicitatea vor fi decontate în limita a maxim 10% din valoarea finanțată;

 • k) Tipăriturile, materialele promoționale, trebuie să promoveze obligatoriu imaginea Sectorului 1 a Municipiului București prin expunerea logo-ului/siglei instituției și a următorului text: Proiect finanțat de Primăria Sectorului 1 prin Centrul Cultural al Sectorului 1”;

 • l)  Beneficiarul finanțării are obligația de a obține bun de tipar/bun de difuzare de la autoritatea finanțatoare - Primăria Sectorului 1 a Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București, înainte de tipărirea/difuzarea oricărui material;

 • m) Cheltuieli specifice de producție (cheltuieli materiale de producție: ex - închiriere sau realizare de costume, decoruri etc);

 • n) Alte servicii: servicii de design, grafică și servicii tehnice;

 • o) Echipamente si accesoriile necesare pentru desfasurarea de activitati sportive

Art. 31. Cheltuieli neeligibile:

 • a) Manager de proiect, consultanță juridică și economică;

 • b) Datorii și provizioane pentru pierderi sau datorii;

 • c) Dobânzi datorate;

 • d) Articole deja finanțate printr-o altă finanțare;

 • e) Consultanță pentru întocmirea proiectului;

 • f)  Credite la terțe părți;

 • g) Asigurări;

 • h) Inspecții tehnice periodice;

 • i)  Pierderi din schimb valutar;

 • j)  Cheltuieli cu întreținerea și reparația mijloacelor fixe și mobile;

 • k) Cheltuieli cu dezvoltarea infrastructurii beneficiarului finanțării;

 • l)  Băuturi alcoolice, tutun, roomservice, minibar, catering și alte servicii similare;

 • m) Achiziții de echipamente;

 • n) Transport în regim de taxi;

 • o) Achiziții de terenuri, clădiri și mijloace de transport;

 • p) Comisioane bancare;

 • q) Cheltuieli aferente unei activități din cadrul proiectului a cărei executare a fost deja începută sau finalizată până la data semnării contractului de finanțare sau după expirarea contractului de finanțare;

 • r)  Alte costuri care nu au relevanță în atingerea obiectivelor proiectului;

 • s)  Diurne;

 • t)  Nu se decontează cheltuieli administrative ale asociației/fundației cât și salariile și orice alte forme de remunerații bănești ale personalului curent;

 • u) Nu se va deconta cumpărarea de echipamente tehnice, informatice sau de orice altă natură;

 • v) Premii.

Art. 32. Contribuția în natură:

 • a) Orice contribuție în natură făcută de beneficiarul finanțării nu se încadrează în cei minim 10% contribuție proprie.

7. încheierea contractului de finanțare

Art. 33. Finanțarea se va face pe bază de contract de finanțare. Comisia de evaluare va elabora modelul contractului de finanțare.

Art. 34. Contractul de finanțare se încheie între Primăria Sectorului 1 a Municipiului București prin CCS1 și solicitantul finanțării, în termen de maxim 10 de zile de la data comunicării către CCS 1 a hotărârii aprobate de către Consiliul Local al Sectorului 1.

Art. 35. (1) La contractul de finanțare se va anexa formularul de solicitare a finanțării împreună cu bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului.

(2) Toate modelele de formulare vor fi stabilite prin decizia Directorului CCS1.

Art. 36. Autoritatea finanțatoare își rezervă dreptul de a face verificări atât în perioada derulării contractului de finanțare, cât și ulterior validării raportului final.

Art. 37. Autoritatea finanțatoare, poate suspenda cu o notificare scrisă, în întregime sau parțial, plata, în cazul nerespectării de către beneficiar a oricăreia dintre obligațiile sale prevăzute în contractul de finanțare și să procedeze la verificarea întregii documentații privind derularea proiectului finalizat și utilizarea sumelor finanțate.

8. Procedura de raportare, control și decontare

Art. 38. în vederea decontării cheltuielilor, beneficiarul finanțării va prezenta obligatoriu rapoarte de activitate aferente activităților desfășurate. Rapoartele de activitate vor fi aprobate de către o comisie de recepție din partea CCS1.

Art. 39. Raportările vor fi întocmite și vor fi depuse atât pe suport de hârtie cât și în format electronic, fiind însoțite de borderoul cheltuielilor efectuate. Acestea vor fi depuse la sediul CCS1, situat în București, str. Piața Amzei, Nr. 13, Sectorul 1 cu adresa de înaintare. Beneficiarul va prezenta documente justificative fiscale pentru cheltuielile efectuate.

Art. 40. Comisia de evaluare va stabili durata contractelor de finanțare, astfel încât să asigure derularea procesului de finanțare a contractului și de decontare a ultimei tranșe în anul calendaristic în care s-a acordat finanțarea. Proiectul nu poate depăși ca desfășurare în timp data de 31 decembrie a anului calendaristic în care s-a semnat contractul de finanțare.

Art. 41. în funcție de valoarea estimată a achiziției, dovada atribuirii achiziției se face prin anexarea ca documente justificative a tuturor documentelor achiziției în copie, semnate de către reprezentantul legal al beneficiarului sau un responsabil numit de acesta.

Art. 42. Decontarea se va efectua doar după efectuarea plăților de către beneficiarul finanțării, iar documentele de plată vor fi prezentate drept documente justificative.

Art. 43. Toate contractele încheiate cu terți de către beneficiarul finanțării în vederea desfășurării proiectului și pentru care se cere decontare, vor avea obligatoriu la capitolul dispoziții finale un articol care va avea următorul text: „Prezentul contract a fost încheiat în vederea realizării proiectului finanțat de CCS1”

Art. 44. începerea desfășurării de activități care reprezintă părți componente ale proiectului, încheierea de acte juridice, administrative sau de orice altă natură și documente cu valoare fiscală care vor avea o dată premergătoare încheierii contractului de finanțare sau o dată ulterioară încetării contractului de finanțare nu vor fi decontate. Efectuarea de orice acte materiale ori juridice premergătoare semnării contractului de finanțare vor duce la anularea proiectului aprobat.

Art. 45. Dosarul supus decontului parțial sau final va conține următoarele documente:

 • a) Adresă de înaintare a raportului intermediar sau final;

 • b) Cerere de rambursare;

 • c) Raportul de activitate în formă narativă;

 • d) Raport financiar sub forma tabelară;

 • e)  Documente justificative privind achizițiile efectuate și solicitate spre decontare;

 • f)  Documente justificative privind plățile efectuate: facturi, ordine de plată, chitanțe, bonuri fiscale sau alte documente fiscale similare care dovedesc plata;

 • g) Fotografii care să ateste derularea faptică a evenimentelor cât și a componentelor proiectelor.

Art. 46. Pentru monitorizarea fiecărui proiect, CCS 1 va constitui o comisie de recepție care va întocmi un proces verbal de recepție a activităților derulate: calitativ, cantitativ și faptic. Comisia de recepție a CCS 1 va participa la desfășurarea activităților proiectului în baza unei înștiințări de începere a activităților din partea beneficiarului finanțării. Decontările parțiale ori finale se vor face doar în baza dosarului supus spre decontare de către beneficiarul finanțării și a raportului comisiei de recepție.

9. Dispoziții finale

Art. 47. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procesul de aprobare sau derularea finanțărilor se va transmite de către beneficiarii finanțării sub forma de document scris. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul predării la Serviciul Registratură Generală, la sediul Primăriei Sectorului 1 al Municipiului București, situat în București, Bd Banu Manta nr.9, sectorul 1.

Art. 48. Contractele de finanțare pot fi reziliate de plin drept de CCS 1, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data transmiterii notificării către beneficiarul finanțării prin care i s-a adus la cunoștință ca nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale.

Art. 49. Nu se acordă sume cu titlul de avans.

Art. 50. Prezentul Regulament nu se aplică retroactiv, ci doar de la data intrării în vigoare, conform legii, respectiv de la data comunicării către CCS 1.

Art. 51. Comisia de evaluare va transmite proiectele eligibile către compartimentele de specialitate ale CCS1 în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Local al Sectorului 1 a unui un număr maxim de proiecte a căror valoare însumată finanțată să nu depășească valoarea totală a bugetului aprobat.

Art. 52. Modelul de contract de finanțare, forma actelor, actele necesare întocmirii, desfășurării și recepției proiectelor din prezentul Regulament vor fi elaborate de Comisia de Evaluare.

Art. 53. Prezentul regulament se completează cu prevederile legale în vigoare.