Hotărârea nr. 56/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 56 din 28.02.2019 privind aprobarea Statului de funcții al Centrului Cultural al Sectorului 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Statului de funcții a! Centrului Cultura! al Sectorului 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, Raportul de specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului I al Municipiului București, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Resurse Umane și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Având în vedere atribuțiile Compartimentului Programe și Proiecte Cultural-Artistice și Relații Internaționale prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București care face parte integrantă din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 257 din 28.08.2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București;

Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București și a îmbunătățirii actului managerial;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și alte unități care semnalează încălcări ale legii;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seamă de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilității fiscal-bugetare, republicată;

în baza prevederilor Legii nr. 62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. e), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. L - Se aprobă Statul de funcții al Centrului Cultural al Sectorului 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Aplicarea procedurilor legale privind transformarea stabilită în noua structură organizatorică se realizează de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în termenele reglementate de legislația în vigoare.

Art. 3. - Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării. Celelalte prevederi ale hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Statului de funcții al Centrului Cultural al Sectorului 1 își încetează aplicabilitatea de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4 (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, Direcția Management Resurse Umane și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi pentru, 2 abțineri - contabilizate la voturi împotrivă, conform legii și 8 voturi împotrivă, din 24 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 28.02.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 56

Data.: 28.02.2019

Anexa nr.l

la Hotărârea Consiliului Local nr. 56/28.02.2019


PREȘEDINTE Dg

Mar:

STAT DE FUNCȚII

AL CENTRULUI CULTURAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURIA FUNCȚII ÎN REGIM CONTRACTUAL

NR. POZ.

COMPARTIMENT

NIVEL

STUDII

GRAD/

TREAPTĂ

PROF-LA*

NR.

POSTURI

SALARIUL

CONFORM

LEGII

FUNCȚIA

1

2

3

4

5

6

CONDUCERE

1

Director

S

II

1

LEGEA NR.

153/2017

COMPARTIMENTUL PROIECTE SI PROGRAME CULTURAL ARTISTICE SI RELAȚII INTERNATIONALE

2

Inspector de specialitate

S

IA

LEGEA NR.

153/2017

3

Inspector de specialitate

s

DEBUTANT

1

LEGEA NR.

153/2017

4

Inspector de specialitate

s

DEBUTANT

1

LEGEA NR.

153/2017

5

Inspector de specialitate

s

DEBUTANT

1

LEGEA NR.

153/2017

COMPARTIMENTUL ECONOMIC, JURIDIC ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

6

Inspector de specialitate

s

DEBUTANT

1

LEGEA NR.

153/2017

7

Inspector de specialitate

s

I

1

LEGEA NR.

153/2017

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV, RESURSE UMANE ȘI SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

8

Referent

M

DEBUTANT

1

LEGEA NR.

153/2017

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE

8

DIN CARE, FUNCȚII DE CONDUCERE

1