Hotărârea nr. 55/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 55 din 28.02.2019 pentru completarea Anexei nr.3 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.37/04.02.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru completarea Anexei nr.3 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.37/04.02.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Administrația Domeniului Public Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Resurse Umane și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor Legii nr. 13/2011 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilității fiscal - bugetare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin.(l), art. 81 alin.(2) lit. e) și art. I 15 alin. (1) b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. - Se completează Anexa nr.3 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.37/04.02.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării.

Art.III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr.37/04.02.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 1 rămân nemodificate.

Art.IV. (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1 și Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituțiilor menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, cu 17 voturi pentru, 3 abțineri - contabilizate la voturi împotrivă, conform legii și 4 voturi împotrivă, din 24 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 28.02.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.:   55

Data.: 28.02.2019

Anexa nr.l

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 55/28.02.2019 PREȘEDINTE DE ȘEJJjl N Ț Marian Cristian


1. Se completează articolul 3 al Anexei nr.3 a Hotărârii Consiliului Local nr.37/04.02.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 1, după cum urmează:

Art.3.

(...)

- Achiziționarea de imobile în scopul de utilitate publică ;

(...)

2. Se completează articolul 38 al Anexei nr.3 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.37/04.02.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 1, prin introducerea punctului 28, după cum urmează:

Art. 38 Biroul Achiziții Publice

(...)

28) Achiziționarea de imobile în scopul de utilitate publică ;