Hotărârea nr. 54/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 54 din 28.02.2019 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Investiții și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru sistematizarea actualelor terenuri de joacă aflate în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Investiții și a Indicatorilor Tehnico-Economicipentru sistematizarea actualelor terenuri de joacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialiate întocmit de Administrația Domeniului Public Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Investiții, Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală, Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Potrivit prevederilor Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare a conținutului-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotarărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 158/29.09.2016 privind sistematizarea actualelor terenuri de joacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 1, precum și înființarea și amenajarea altora noi;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. m) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de investiții pentru sistematizarea actualelor terenuri dejoacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 1, astfel cum sunt individualizate în Anexele nr. 1-15, care fac parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru sistematizarea actualelor terenuri dejoacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 1, prevăzute în Anexele nr. 1-15, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Finanțarea proiectului se va asigura din surse ale bugetului local și/sau din alte surse legal constituite.

Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1 și Administrația Domeniului Public Sector vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi din 24 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 28.02.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONTRASEMNEAZĂSECRETAR, Daniela Nicoleta Cefalan

Nr.: 54

Data: 28.02.2019Anexa nr.l Ia Hotărârea Consiliului Local

PREȘEDINTE DE Marian Criș


nr. 54/28.02.2019,_—=~ $J)TNȚ.U' o tP ) 4


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI        K ''

.o,


„RESISTEMATIZARE LOC DE JOACĂ - BD. ION MIHALACHE \R 315-317, SECTOR 1, BUCUREȘTI”

INDICATORI MAXIMALI: Denumire:

Valoare exclusiv TVA (Iei)

1.133.837,00

678.059,00

282.507,00


TOTAL GENERAL:

Din care:

C+M

Valoare echipamente dejoacă

Eșalonarea investiției

E=INV/C+M=1,13 ’

Durata de realizare: 1 an

INDICATORI MINIMALI: Caracteristici tehnice:

Arie spațiu amenașat

Arie loc dejoacă tartan

Artie teren mini baschet asfalt

Artie alei pietonale

Lungime împrejmuire proiectată

Lungime împrejmuire proiectată


1847,00 mp

948,00 mp

216,00 mp

114,00 mp

296,70 ml cu înălțime de 1,50 m

60,00 ml cu înălțime de 4,00 m


INDICATORI ECONOMICI - COSTURI SPECIFICE

Cost investiție/Arie spațiu amenajat                      613,88 lei/mp

C+M/Arie spațiu amenajat                             367,11 lei/mp

Valoare echipamente de joacă/Arie spațiu amenajat       152,95 lei/mp

Valoarea investiției cu TVA 19%:

1.344.164 lei

806.890 lei


289.846,68 euro

173.992,45 euro


Valoare totală:

din care:

valoarea lucrărilor de construcții-montaj (C+M):

(curs de schimb valutar publicat de BNR pentru 3 sept. 2018: 1 euro = 4,6375 lei)


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI „RESISTEMATIZARE LOC DE JOACĂ -

STR. INTR. CANTILI NR. 8, SECTOR 1, BUCUREȘTI”

Indicatori maximali:

Valoarea totală, din care

Valoarea lucrărilor de construcții montaj

Indicatori minimali:

Suprafața locului dejoacă

Suprafață acoperită cu tartan împrejmuire gard metalic

Echipamente dejoacă recondiționate

Echipamente dejoacă noi

Bănci recondiționate

Coșuri de gunoi noi

Stâlpi iluminat noi

Indicatori economici:

Cost specific investiției

Cost specific lucrări

Cost specific dotări

Durata execuției lucrărilor - 4 luni

Valoarea investiției cu TVA 19%:

Valoare totală:

din care:

valoarea lucrărilor de construcții-montaj (C+M):

154.401,49 LEI

76.707,90 LEI


VALOARE FĂRĂ TVA VALOARE CU TVA

130.001,84 LEI

64.460,42 LEI

80 mp

86 mp

 • 19,60 ml

 • 1 buc.

 • 3 buc.

 • 2 buc.

 • 2 buc.

1 buc.

165,02 lei fără TVA/mp suprafață loc dejoacă

 • 805,76 lei fără TVA/mp suprafață loc dejoacă

461,25 lei fără TVA/mp suprafață loc dejoacă

154.401,49 lei              33.247,52 euro

76.707,90 lei                16.517,64 euro

(curs de schimb valutar publicat de BNR pentru 1 sept. 2018: 1 euro = 4.644 lei)


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI „RESISTEMATIZARE LOC DE JOACĂ - STR. VORNICEȘTI X BD. APICULTORILOR, SECTOR 1, BUCUREȘTI”

Indicatori maximali:

Valoarea totală, din care

Valoarea lucrărilor de construcții montaj

Indicatori minimali:

Suprafața locului dejoacă

Suprafață acoperită cu tartan

Arbori toaletați

Reparare și revopsire gard

Echipamente dejoacă recondiționate

Echipamente dejoacă noi

Aparate fitness recondiționate

Masă cu bănci metalice

Bănci noi

Coșuri de gunoi noi

Stâlpi iluminat noi

Indicatori economici:

Cost specific investiției

Cost specific lucrări

Cost specific dotări

Durata execuției lucrărilor - 4 luni

VALOARE FĂRĂ TVA  VALOARE CU TVA

 • 391.422.76 LEI           464.639,65 LEI

 • 128.950.76 LEI           153.451,40 LEI

400 mp

281,00 mp 10 buc.

87 ml

 • 2 buc.

8 buc.

 • 3 buc.

 • 1 buc.

 • 6 buc.

 • 4 buc.

3 buc.

978,56 lei fără TVA/mp suprafață loc dejoacă

322,38 lei fără TVA/mp suprafață loc dejoacă

530,75 lei fără TVA/mp suprafață loc dejoacă

464.639,65 lei               100.051,60 euro

,            Y -

1

/

\\

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI „RESISTEMATIZARE LOC DE JOACĂ - STR. TURDA NR. 131 (LOC DE JOACĂ - CLUJ), SECTOR 1, BUCUREȘTI”

Indicatori maximali:

Valoarea totală, din care

Valoarea lucrărilor de construcții montaj

Indicatori minimali:

Suprafața locului dejoacă

Suprafață acoperită cu tartan

Suprafață pavaje

Amenajare spații verzi

Instalație de irigații împrejmuire gard metalic

Arbori noi

Arbuști noi

Echipamente dejoacă noi

Bănci noi

Coșuri de gunoi noi

Stâlpi iluminat noi

Indicatori economici:

Cost specific investiției

Cost specific lucrări

Cost specific dotări

Durata execuției lucrărilor - 4 luni

373.909,32 LEI

180.208,09 LEI


VALOARE FĂRĂ TVA VALOARE CU TVA

314.896,57 LEI

151.435,37 LEI

233 mp

120,91 mp

13,90 mp

113,20 mp

113,20 mp

68,70 mp

 • 4 buc.

40 buc.

6 buc.

 • 4 buc.

 • 2 buc.

2 buc.

1355,19 lei fără TVA/mp suprafață loc dejoacă 653,24 lei fără TVA/mp suprafață loc dejoacă 503,00 lei fără TVA/mp suprafață loc dejoacă

373.909,32 lei       80.514,50 euro


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI „RESISTEMATIZARE LOC DE JOACĂ - BD. ION MIHALACHE NR. 331, SECTOR 1, BUCUREȘTI”


Indicatori maximali:


Valoarea totală, din care

Valoarea lucrărilor de construcții montaj

Indicatori minimali:

Suprafața locului dejoacă

Suprafață acoperită cu tartan

Suprafață pavaje

Instalație de irigații împrejmuire gard metalic Amenajare spații verzi Arbori plantați Arbuști plantați Echipamente dejoacă recondiționate Echipamente de joacă noi Bănci recondiționate Coșuri de gunoi noi Stâlpi iluminat noi

Indicatori economici:

Cost specific investiției

Cost specific lucrări

Cost specific dotări

Durata execuției lucrărilor - 4 luni


VALOARE FĂRĂ TVA VALOARE CU TVA

365.316,26 LEI

169.559,40 LEI


433.860,50 LEI

201.775,68 LEI


238 mp

151,50 mp

27,30 mp

66,00 mp

64,20 mp

66,00 mp

5 buc.

10 buc.

2 buc.

2 buc.

5 buc.

5 buc.

4 buc.


1534,94 lei fără TVA/mp suprafață loc dejoacă

712,43 lei tară TVA/mp suprafață loc dejoacă

599,79 lei fără TVA/mp suprafață loc dejoacă


Valoarea investiției cu TVA 19%:

Valoare totală:                                          433.860,50 lei       93.423,88 euro

din care:

valoarea lucrărilor de construcții-montaj (C+M):          201.775,68 lei       43.448,68 euro0

1


Indicatori maximali:

Valoarea totală, din care

Valoarea lucrărilor de construcții montaj

Indicatori minimali:

Suprafața locului dejoacă

Suprafață acoperită cu tartan

Suprafață pavaje Amenajare spații verzi Instalație de irigații împrejmuire gard metalic Arbuști noi

Arbori noi

Echipamente dejoacă recondiționate Echipamente de joacă noi

Bănci noi

Coșuri de gunoi noi

Stâlpi iluminat noi

Indicatori economici:

Cost specific investiției

Cost specific lucrări

Cost specific dotări

Durata execuției lucrărilor - 4 luni

VALOARE FĂRĂ TVA VALOARE CU TVA

358.436,72 LEI

161.240,48 LEI

425.537,69 LEI

191.876,17 LEI


312,00 mp

175,30 mp

 • 25,60 mp

 • 141,40 mp

 • 141,40 mp

43 ml

 • 7 buc.

9 buc.

 • 1 buc.

 • 4 buc.

 • 5 buc.

 • 3 buc.

2 buc.

1148,84 lei fără TVA/mp suprafață loc dejoacă

 • 516,80 lei fără TVA/mp suprafață loc dejoacă 462,98 lei fără TVA/mp suprafață loc dejoacă

425.537,69 lei       91.631,72 euro


Indicatori maximali:

Valoarea totală, din care

Valoarea lucrărilor de construcții montaj

Indicatori minimali:

Suprafața locului dejoacă

Suprafață acoperită cu tartan

Suprafață pavaje Amenajare spații verzi Instalație de irigații împrejmuire gard metalic Arbori noi

Echipamente dejoacă recondiționate Echipamente dejoacă noi Mese ping pong

Bănci noi

Coșuri de gunoi noi

Stâlpi iluminat noi

VALOARE FĂRĂ TVA  VALOARE CU TVA

449.909,28 LEI           533.936,26 LEI

211.586,16 LEI           251.787,53 LEI


480,00 mp

229,20 mp

44,90 mp

228,40 mp

228,40 mp

49,70 ml

13 buc.

2 buc.

6 buc.

 • 1 buc.

5 buc.

4 buc.

 • 2 buc.


Indicatori economici:

Cost specific investiției

Cost specific lucrări

Cost specific dotări

937,31 lei fără TVA/mp suprafață loc dejoacă

 • 440.80 lei fără TVA/mp suprafață loc de joacă

 • 342.80 lei fără TVA/mp suprafață loc de joacă

Durata execuției lucrărilor - 4 luni

Valoarea investiției cu TVA 19%:

Valoare totală:

din care:

valoarea lucrărilor de construcții-montaj (C+M):

533.936,26 lei

251.787,53 lei


114.973,35 euro

54.217,81 euro


Anexa nr.8

la Hotărârea Consiliului Local nr. 54/28.02.2010

PREȘEDINTE DE Ș.EDI NȚĂ,

Indicatori maximali:

Valoarea totală, din care

Valoarea lucrărilor de construcții montaj

Indicatori minimali:

Suprafața locului dejoacă

Suprafață acoperită cu tartan

Suprafață pavaje

Amenajare spații verzi împrejmuire gard metalic

Echipamente dejoacă recondiționate

Echipamente dejoacă noi

Mese ping pong recondiționate

Aparate fitness

Bănci noi

Coșuri de gunoi noi

Indicatori economici:

Cost specific investiției

Cost specific lucrări

Cost specific dotări

Durata execuției lucrărilor - 4 luni

534.270,97 LEI

299.550,62 LEI


VALOARE FĂRĂ TVA VALOARE CU TVA

450.104,13 LEI

251.723,21 LEI

390,00 mp

258,10mp

 • 62,80 mp

77,00 mp

 • 86,10 ml

2 buc.

 • 6 buc.

1 buc.

 • 4 buc.

6 buc.

4 buc.

1154,11 lei tară TVA/mp suprafață loc dejoacă 645,44 lei fără TVA/mp suprafață loc dejoacă 373,08 lei fără TVA/mp suprafață loc dejoacă

534.270,97 lei       115,045.43 euro

Anexa nr.9

la Hotărârea Consiliului Local nr. 54/28.02.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian Nbagii


Indicatori maximali:


Valoarea totală, din care

Valoarea lucrărilor de construcții montaj


VALOARE FĂRĂ TVA  VALOARE CU TVA

 • 446.730.44 LEI           529.216,00 LEI

 • 207.433.44 LEI           246.845,79 LEI


Indicatori minimali:

Suprafața locului dejoacă

Suprafață acoperită cu tartan

Suprafață pavaje

Amenajare spații verzi

Instalație de irigații împrejmuire gard metalic Echipamente dejoacă recondiționate Echipamente dejoacă noi

Bănci noi

Coșuri de gunoi noi

Stâlpi iluminat noi

Arbori noi

Arbuști noi


936 mp

180,80 mp

36,10 mp

152,50 mp

152,50 mp

78,40 ml

 • 2 buc.

6 buc.

5 buc.

 • 3 buc.

2 buc.

 • 10 buc.

11 buc.


Indicatori economici:

Cost specific investiției

Cost specific lucrări

Cost specific dotări

477,28 lei fără TVA/mp suprafață loc dejoacă

221,62 lei fără TVA/mp suprafață loc dejoacă

183,23 lei fără TVA/mp suprafață loc dejoacă

Durata execuției lucrărilor - 4 luni

529.216,00 lei

246.845,79 lei

113.956,93 euro

53.153,70 euro


Indicatori maximali:

Valoarea totală, din care

Valoarea lucrărilor de construcții montaj

Indicatori minimali:

Suprafața locului dejoacă

Suprafață acoperită cu tartan

Suprafață pavaje

Amenajare spații verzi

Instalație de irigații împrejmuire gard metalic

Arbori noi

Echipamente dejoacă recondiționate Echipamente dejoacă noi

Bănci noi

Coșuri de gunoi noi

Stâlpi iluminat noi

Indicatori economici:

Cost specific investiției

Cost specific lucrări

Cost specific dotări

Durata execuției lucrărilor - 4 luni

366.440,42 LEI

177.353,44 LEI


VALOARE FĂRĂ TVA VALOARE CU TVA

308.987,35 LEI

149.036,50 LEI

446,00 mp

156,50 mp

 • 29,40 mp

 • 253,60 mp

 • 253,60 mp

 • 14 ml

17 buc.

1 buc.

 • 5 buc.

4 buc.

 • 3 buc.

3 buc.

 • 692,80 lei fără TVA/mp suprafață loc dejoacă 334,16 lei fără TVA/mp suprafață loc dejoacă 245,63 lei fără TVA/mp suprafață loc dejoacă

366.440,42 lei       78.906,21 euro

Anexa nr.ll

la Hotărârea Consiliului Local nr. 54/28.02.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDI.Vț^, Mari'                  <


Indicatori maximali:

Valoarea totală, din care

Valoarea lucrărilor de construcții montaj

Indicatori minimali:

Suprafața locului dejoacă

Suprafață acoperită cu tartan Bazin apa decorativ Amenajare spații verzi Instalație de irigații împrejmuire gard metalic recondiționat Arbuști noi

Arbori noi

Perete panou tenis recondiționat

Mese ping pong recondiționate

Aparate fitness noi

Mese șah noi

Porți fotbal noi

Toaletă publică automată

Cabină pază

Echipamente dejoacă noi

Bănci noi

Coșuri de gunoi noi

Stâlpi iluminat noi

Indicatori economici:

Cost specific investiției

Cost specific lucrări

Cost specific dotări

Durata execuției lucrărilor - 4 luni

Valoarea investiției cu TVA 19%:

Valoare totală:

din care:

valoarea lucrărilor de construcții-montaj (C+M):

VALOARE FĂRĂ TVA VALOARE CU TVA

1.139.883,41 LEI

455.127,70 LEI


1.352.194,54 LEI

541.601,96 LEI

1.576 mp

629,30 mp

1 buc.

 • 532,60 mp

 • 532,60 mp

193 ml

195 buc.

18 buc.

1 buc.

1 buc.

 • 3 buc.

1 buc.

1 buc.

1 buc.

1 buc.

 • 8 buc.

 • 44,10 buc.

 • 15 buc.

8 buc.

724,74 lei fără TVA/mp suprafață loc dejoacă

288,97 lei fără TVA/mp suprafață loc dejoacă

356,00 lei fărăTVA/mp suprafață loc dejoacă

1.352.194,54 lei     290.195,41 euro

nr. 54/28.02.2019 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.

MaL          'k'


Indicatori maximali:

Valoarea totală, din care

Valoarea lucrărilor de construcții montaj

Indicatori minimali:

Suprafața locului dejoacă

Suprafață acoperită cu tartan

Suprafață tartan recondiționat

Suprafață pavaje

Suprafață pavaje reabilitate

Amenajare spații verzi

Arbori noi

Echipamente dejoacă recondiționate

Echipamente dejoacă noi

Aparate fitness recondiționate

Bănci recondiționate

Bănci la comandă cu spătar și șezut din lemn

Panouri baschet recondiționate

Porți fotbal recondiționate

Reabilitare împrejmuire teren sport

Coșuri de gunoi noi

Stâlpi iluminat noi

Indicatori economici:

Cost specific investiției

Cost specific lucrări

Cost specific dotări

Durata execuției lucrărilor - 4 luni

Valoarea investiției cu TVA 19%:

Valoare totală:

din care:

valoarea lucrărilor de construcții-montaj (C+M):


VALOARE FĂRĂ

1.771.302,80 LEI

906.520,01 LEI


VALOARE CU TVA

20.98.559,04 LEI

1.078.758,82 LEI


3.565 mp

1011.75 mp

503.94 mp

353.50 mp

168.70 mp

 • 104.10 mp

37 buc.

 • 31 buc.

14 buc.

 • 16 buc.

36 buc.

 • 32 ml

2 buc.

2 buc.

160 ml

13 buc.

9 buc.


496,86 lei fără TVA/mp suprafață loc dejoacă

254,28 lei fără TVA/mp suprafață loc dejoacă

172,52 lei fără TVA/mp suprafață loc dejoacă

2.098.559,04 lei            450.373,22 euroPrincipalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

-Valoare totala investiție (FĂRĂ TVA) = 188,073.05 lei (223,806.93 CU TVA)

 • - C+M (FĂRĂ TVA)= 79,038.69 lei (94,056.04 CU TVA)

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Suprafață loc de joaca tartan = 125.79 mp

 • c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

 • - Investiție realizată conform reglementărilor tehnice în vigoare

 • - îmbunătățirea condițiilor de viață

- Asigurarea accesului la spații recreative de calitate pentru copii

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata estimată de execuție a obiectivului este de 6 luni.

Valoarea investiției cu TVA 19%:

Valoare totală:

din care:

valoarea lucrărilor de construcții-montaj (C+M):


223.806,93 lei


94.056,04 lei


50.292,96 euro


20.231,89 euro


(curs de schimb valutar publicat de BNR pentru 29 aug. 2018: 1 euro = 4.6489 lei)

Anexa nr.14

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 54/28.02.2019-; PREȘEDINTE DE ȘEDțțȘ'țĂ.


Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Valoarea totală estimată a investiției pentru Scenariul 1 este de:

 • - Valoare totala investiție (FĂRĂ TVA) = 1,224,247.35 lei (1,456,854.34 CU TVA)

 • - C+M (FĂRĂ TVA)= 712,710.76 lei (848,125.81 CU TVA)

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Suprafață loc de joaca tartan = 575.40 mp

Suprafața gazon refăcută = 789.74 mp

Arbori inaltime medie 6m = 13buc

Arbori inaltime mica - lObuc

 • c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

 • - Investiție realizată conform reglementărilor tehnice în vigoare

- îmbunătățirea condițiilor de viată

5                                     >                                       ’

 • - Asigurarea accesului la spații recreative de calitate pentru copii

 • d) durata estimată dc execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata estimată de execuție a obiectivului este de 6 luni.

Valoarea investiției cu TVA 19%:

Valoare Loială:                                            1.456.854,34 Ici      313.376,14 curo

din care:

Anexa nr.15

la Hotărârea Consiliului Local


Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

-Valoare totala investiție (FĂRĂ TVA) = 3,823,664.07 lei (4,550,160.24 CU TVA)

 • - C+M (FĂRĂ TVA)= 1,713,210.78 lei (2,038,720.82 CU TVA)

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Suprafață loc de joaca tartan = 3797.60 mp

 • c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

 • - Investiție realizată conform reglementărilor tehnice în vigoare

 • - îmbunătățirea condițiilor de viață

- Asigurarea accesului la spații recreative de calitate pentru copii

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata estimată de execuție a obiectivului este de 6 luni.

Valoarea investiției cu TVA 19%:

Valoare totală:

din care:

valoarea lucrărilor de construcții-montaj (C+M);


4.550.160,24 lei


2.038.720,82 Iei


978.760,62 euro


438.538,33 euro


(curs de schimb valutar publicat de BNR pentru 29 aug. 2018: 1 euio - 4.6489 lei)