Hotărârea nr. 53/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 53 din 28.02.2019 privind aprobarea Studiilor de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru amenajarea de parcări automatizate din structură metalică pe verticală pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 din Municipiul București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂREA

privind aprobarea Studiilor de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economicipentru amenajarea de parcări automatizate din structură metalică pe verticală pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 din Municipiul București

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialiate întocmit de Administrația Domeniului Public Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Investiții, Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală, Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile art. 9 din Ordonanța Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările uterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 124/2008 privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. m) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Studiile de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru amenajarea de parcări automatizate din structură metalică pe verticală pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 din Municipiul București, în zonele specificate în Anexele nr. 1-19, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanțarea proiectului se va asigura din surse ale bugetului local și/sau din alte surse legal constituite.

Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1 și Administrația Domeniului Public Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 17 voturi pentru, 1 abținere - contabilizată la voturi împotrivă, conform legii și 6 voturi împotrivă, din 24 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 28.02.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa nr.l

la Hotărârea Consiliului Local nr. 53/28.02.2019 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

•* '

Marian CristiatVNeagu

'X/ .7       __


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

„AMENAJARE PARCARE AUTOMATIZATĂ DIN STRUCTURĂ METALICĂ PE

VERTICALĂ PE ȘOS. NICOLAE TITULESCU NR. 92, SECTOR 1, BUCUREȘTI"

Capacități fizice (indicatori tehnici):

- înălțime de degajare (HI):

3.500-4.300 mm

- înălțimea liberă de intrare (H):

1.650-2.000 mm

- lungimea totală (LI)

5.400-5.600 mm

- lungime platformă (L)

4.900-5.150 mm

- lățimea platformă (W)

2.000-2.300 mm

- lățime totală (Wl)

16.100 mm

- capacitate de ridicare

2.000-3.000 kg

- timp de așteptare vehicul

max. 75 sec.

- motor trifazic de

5.5 kW

- număr locuri de parcare

11

Durata execuției lucrărilor - 4 luni

Valoarea investiției cu TVA 19%:

Valoare totală:

534.165,51 lei       115.318,22 euro

117.625,33 lei        25.393,52 euro


din care:

valoarea lucrărilor de construcții-montaj (C+M):

Anexa nr.2

la Hotărârea Consiliului Local nr. 53/28.02.2019 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian Cristian hteăgu

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI„AMENAJARE PARCARE AUTOMATIZATĂ DIN STRUCTURĂ METALICĂ PE

VERTICALĂ PE SOS. PIPERA NR. 27-31, SECTOR 1, BUCUREȘTI"

Capacități fizice (indicatori tehnici):

- înălțime de degajare (HI):

3.500-4.300 mm

- înălțimea liberă de intrare (H):

1.650-2.000 mm

- lungimea totală (LI)

5.400-5.600 mm

- lungime platformă (L)

4.900-5.150 mm

- lățimea platformă (W)

2.000-2.300 mm

- lățime totală (Wl)

16.100 mm

- capacitate de ridicare

2.000-3.000 kg

- timp de așteptare vehicul

max. 75 sec.

- motor trifazic de

5.5 kW

- număr locuri de parcare

11

Durata execuției lucrărilor - 4 luni

Valoarea investiției cu TVA 19%:

533.555,13 lei        115.186,44 euro


Valoare totală:

din care:

valoarea lucrărilor de construcții-montaj (C+M):

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

„AMENAJARE PARCARE AUTOMATIZATĂ DIN STRUCTURĂ METALICĂ PE VERTICALĂ PE STR. ALEXANDRU ȘERBĂNESCU NR. 45, SECTOR 1, BUCUREȘTI"

Capacități fizice (indicatori tehnici):

- înălțime de degajare (HI):

3.500-4.300 mm

- înălțimea liberă de intrare (H):

1.650-2.000 mm

- lungimea totală (LI)

5.400-5.600 mm

- lungime platformă (L)

4.900-5.150 mm

- lățimea platformă (W)

2.000-2.300 mm

- lățime totală (Wl)

16.100 mm

- capacitate de ridicare

2.000-3.000 kg

- timp de așteptare vehicul

max. 75 sec.

- motor trifazic de

5.5 kW

- număr locuri de parcare

11

Durata execuției lucrărilor - 4 luni

503.075,19 lei        108.606,29 euro


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

„AMENAJARE PARCARE AUTOMATIZATĂ DIN STRUCTURĂ METALICĂ PE VERTICALĂ PE STR. ALEXANDRU ȘERBĂNESCU NR. 12-14, SECTOR 1, BUCUREȘTI”

Capacități fizice (indicatori tehnici):

- înălțime de degajare (HI):

3.500-4.300 mm

- înălțimea liberă de intrare (H):

1.650-2.000 mm

- lungimea totală (LI)

5.400-5.600 mm

- lungime platformă (L)

4.900-5.150 mm

- lățimea platformă (W)

2.000-2.300 mm

- lățime totală (Wl)

16.100 mm

- capacitate de ridicare

2.000-3.000 kg

- timp de așteptare vehicul

max. 75 sec.

- motor trifazic dp

5.5 kW

- număr locuri de parcare

11

Durata execuției lucrărilor - 4 luni

Valoarea investiției cu TVA 19%:

533.524,09 lei        115.179,74 euro

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

„AMENAJARE PARCARE AUTOMATIZATĂ DIN STRUCTURĂ METALICĂ PE

VERTICALĂ PE STR. FICUSULUI NR. 21-23, SECTOR 1, BUCUREȘTI"

Capacități fizice (indicatori tehnici):

- înălțime de degajare (HI):

3.500-4.300 mm

- înălțimea liberă de intrare (H):

1.650-2.000 mm

- lungimea totală (LI)

5.400-5.600 mm

- lungime platformă (L)

4.900-5.150 mm

- lățimea platformă (W)

2.000-2.300 mm

- lățime totală (Wl)

16.100 mm

- capacitate de ridicare

2.000-3.000 kg

- timp de așteptare vehicul

max. 75 sec.

- motor trifazic de

5.5 kW

- număr locuri de parcare

11

Durata execuției lucrărilor - 4 luni

534.265,41 lei        115.339,78 euro

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI „AMENAJARE PARCARE AUTOMATIZATĂ DIN STRUCTURĂ METALICĂ PE

VERTICALĂ PE STR. STR. SMARANDA BRAIESCU NR. 18, SECTOR 1, BUCUREȘTI”

Capacități fizice (indicatori tehnici):

- înălțime de degajare (HI):

3.500-4.300 mm

- înălțimea liberă de intrare (H):

1.650-2.000 mm

- lungimea totală (LI)

5.400-5.600 mm

- lungime platformă (L)

4.900-5.150 mm

- lățimea platformă (W)

2.000-2.300 mm

- lățime totală (Wl)

16.100 mm

- capacitate de ridicare

2.000-3.000 kg

- timp de așteptare vehicul

max. 75 sec.

- motor trifazic de

5.5 kW

- număr locuri de parcare

11

Durata execuției lucrărilor - 4 luni

503.250,01 lei       108.644,03 euro

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

„AMENAJARE PARCARE AUTOMATIZATĂ DIN STRUCTURĂ METALICĂ PE

VERTICALĂ PE STR. SMARANDA BRAIESCU NR. 2-8, SECTOR 1, BUCUREȘTI"

Capacități fizice (indicatori tehnici):

- înălțime de degajare (HI):

3.500-4.300 mm

- înălțimea liberă de intrare (H):

1.650-2.000 mm

- lungimea totală (LI)

5.400-5.600 mm

- lungime platformă (L)

4.900-5.150 mm

- lățimea platformă (W)

2.000-2.300 mm

- lățime totală (Wl)

16.100 mm

- capacitate de ridicare

2.000-3.000 kg

- timp de așteptare vehicul

max. 75 sec.

- motor trifazic de

5.5 kW

- număr locuri de parcare

11

Durata execuției lucrărilor - 4 luni

533.740,95 lei        115.226,56 euro

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

„AMENAJARE PARCARE AUTOMATIZATĂ DIN STRUCTURĂ METALICĂ PE

VERTICALĂ PE STR. BARBU LĂUTARU NR. 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI"

Capacități fizice (indicatori tehnici).

- înălțime de degajare (HI):

3.500-4.300 mm

- înălțimea liberă de intrare (H):

1.650-2.000 mm

- lungimea totală (LI)

5.400-5.600 mm

- lungime platformă (L)

4.900-5.150 mm

- lățimea platformă (W)

2.000-2.300 mm

- lățime totală (Wl)

16.100 mm

- capacitate de ridicare

2.000-3.000 kg

- timp de așteptare vehicul

max. 75 sec.

- motor trifazic de

5.5 kW

- număr locuri de parcare

11

Durata execuției lucrărilor - 4 luni

534.989,67 lei        115.496,14 euro

Anexa nr.9

la Hotărârea Consiliului Local nr. 53/28.02.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  Marian Cristiaii^agu,,

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

„AMENAJARE PARCARE AUTOMATIZATĂ DIN STRUCTURĂ METALICĂ PE

VERTICALĂ PE STR. ȘTEFAN BURILEANU NR. 14-16, SECTOR 1, BUCUREȘTI"

Capacități fizice (indicatori tehnici):

- înălțime de degajare (HI):

3.500-4.300 mm

- înălțimea liberă de intrare (H):

1.650-2.000 mm

- lungimea totală (LI)

5.400-5.600 mm

- lungime platformă (L)

4.900-5.150 mm

- lățimea platformă (W)

2.000-2.300 mm

- lățime totală (Wl)

16.100 mm

- capacitate de ridicare

2.000-3.000 kg

- timp de așteptare vehicul

max. 75 sec.

- motor trifazic de

5.5 kW

- număr locuri de parcare

11

Durata execuției lucrărilor - 4 luni

Valoarea investiției cu TVA 19%:

534.839,82 lei        115.463,79 euro


Valoare totală:

din care:

valoarea lucrărilor de construcții-montaj (C+M):

nr. 53/28.02.2019


PREȘEDINTE DE

Marian

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

„AMENAJARE PARCARE AUTOMATIZATĂ DIN STRUCTURĂ METALICĂ PE

VERTICALĂ PE STR. ELENA CARAGIANI NR. 24-36, SECTOR 1, BUCUREȘTI”

Capacități fizice (indicatori tehnici):

- înălțime de degajare (HI):

3.500-4.300 mm

- înălțimea liberă de intrare (H):

1.650-2.000 mm

- lungimea totală (LI)

5.400-5.600 mm

- lungime platformă (L)

4.900-5.150 mm

- lățimea platformă (W)

2.000-2.300 mm

- lățime totală (Wl)

16.100 mm

- capacitate de ridicare

2.000-3.000 kg

- timp de așteptare vehicul

max. 75 sec.

- motor trifazic de

5.5 kW

- număr locuri de parcare

11

Durata execuției lucrărilor - 4 luni

533.940,74 lei        115.269,69 euro

nr. 53/28.02.2019 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, .

Marian Cristian Neagu

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI „AMENAJARE PARCARE AUTOMATIZATĂ DIN STRUCTURĂ METALICĂ PE VERTICALĂ PE STR. ELENA CARAGIANI NR. 34-40, SECTOR 1, BUCUREȘTI”

Capacități fizice (indicatori tehnici):

- înălțime de degajare (HI):

3.500-4.300 mm

- înălțimea liberă de intrare (H):

1.650-2.000 mm

- lungimea totală (LI)

5.400-5.600 mm

- lungime platformă (L)

4.900-5.150 mm

- lățimea platformă (W)

2.000-2.300 mm

- lățime totală (Wl)

16.100 mm

- capacitate de ridicare

2.000-3.000 kg

- timp de așteptare vehicul

max. 75 sec.

- motor trifazic de

5.5 kW

- număr locuri de parcare

11

Durata execuției lucrărilor - 4 luni

467.009,34 lei        100.820,22 euro

nr. 53/28.02.2019

PREȘEDINTE DE

Marian C


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

„AMENAJARE PARCARE AUTOMATIZATĂ DIN STRUCTURĂ METALICĂ PE

VERTICALĂ PE STR. CĂPÂLNA NR. 16, SECTOR 1, BUCUREȘTI”

Capacități fizice (indicatori tehnici):

 • - înălțime de degajare (HI):

 • - înălțimea liberă de intrare (H):

 • - lungimea totală (LI)

 • - lungime platformă (L)

 • - lățimea platformă (W)

 • - lățime totală (Wl)

 • - capacitate de ridicare

 • - timp de așteptare vehicul

 • - motor trifazic de

 • - număr locuri de parcare

Durata execuției lucrărilor - 4 luni

Valoarea investiției cu TVA 19%:

Valoare totală:

din care:

valoarea lucrărilor de construcții-montaj (C+M):

3.500-4.300 mm

1.650-2.000 mm

5.400-5.600 mm

4.900-5.150 mm

2.000-2.300 mm

16.100 mm

2.000-3.000 kg

max. 75 sec.

5.5 kW

11

534.275,40 lei        115.341,94 euro


Anexa nr.13

la Hotărârea Consiliului Local nr. 53/28.02.2019 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI „AMENAJARE PARCARE AUTOMATIZATĂ DIN STRUCTURĂ METALICĂ PE VERTICALĂ PE BD. IANCU DE HUNEDOARA NR. 25, SECTOR 1, BUCUREȘTI”

Capacități fizice (indicatori tehnici):

- înălțime de degajare (HI):

3.500-4.300 mm

- înălțimea liberă de intrare (H):

1.650-2.000 mm

- lungimea totală (LI)

5.400-5.600 mm

- lungime platformă (L)

4.900-5.150 mm

- lățimea platformă (W)

2.000-2.300 mm

- lățime totală (Wl)

16.100 mm

- capacitate de ridicare

2.000-3.000 kg

- timp de așteptare vehicul

max. 75 sec.

- motor trifazic de

5.5 kW

- număr locuri de parcare

11

Durata execuției lucrărilor - 4 luni

534.215,46 lei        115.329,00 euro

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

„AMENAJARE PARCARE AUTOMATIZATĂ DIN STRUCTURĂ METALICĂ PE

VERTICALĂ PE BD. ION MIHALACHE NR. 42-52, SECTOR 1, BUCUREȘTI”

Capacități fizice (indicatori tehnici):

- înălțime de degajare (HI):

3.500-4.300 mm

- înălțimea liberă de intrare (H):

1.650-2.000 mm

- lungimea totală (LI)

5.400-5.600 mm

- lungime platformă (L)

4.900-5.150 mm

- lățimea platformă (W)

2.000-2.300 mm

- lățime totală (Wl)

16.100 mm

- capacitate de ridicare

2.000-3.000 kg

- timp de așteptare vehicul

max. 75 sec.

- motor trifazic de

5.5 kW

- număr locuri de parcate

11

Durata execuției lucrărilor - 4 luni

534.854,80 lei        115.467,02 euro

Anexa nr.15

Ia Hotărârea Consiliului Local nr. 53/28.02.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian Neiigu

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI „AMENAJARE PARCARE AUTOMATIZATĂ DIN STRUCTURĂ METALICĂ PE VERTICALĂ PE BD. ION MIHALACHE NR. 70-84, SECTOR 1, BUCUREȘTI"

Capacități fizice (indicatori tehnici):

- înălțime de degajare (HI):

3.500-4.300 mm

- înălțimea liberă de intrare (H):

1.650-2.000 mm

- lungimea totală (LI)

5.400-5.600 mm

- lungime platformă (L)

4.900-5.150 mm

- lățimea platformă (W)

2.000-2.300 mm

- lățime totală (Wl)

16.100 mm

- capacitate de ridicare

2.000-3.000 kg

- timp de așteptare vehicul

max. 75 sec.

- motor trifazic de

5.5 kW

- număr locuri de parcare

11

Durata execuției lucrărilor - 4 luni

Valoarea investiției cu TVA 19%:

Valoare totală:

533.730,96 lei

115.224,40 euro

din care:

valoarea lucrărilor de construcții-montaj (C+M):

117.223,07 lei

25.306,68 euro

Anexa nr.16

la Hotărârea Consiliului Local nr. 53/28.02.2019 PREȘEDINTE DE Ș^DINJĂ, Marian CristiâiȚ >u r


//


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

„AMENAJARE PARCARE AUTOMATIZATĂ DIN STRUCTURĂ METALICĂ PE

VERTICALĂ PE BD. ION MIHALACHE NR. 331, SECTOR 1, BUCUREȘTI"

Capacități fizice (indicatori tehnici):

- înălțime de degajare (HI):

3.500-4.300 mm

- înălțimea liberă de intrare (H):

1.650-2.000 mm

- lungimea totală (LI)

5.400-5.600 mm

- lungime platformă (L)

4.900-5.150 mm

- lățimea platformă (W)

2.000-2.300 mm

- lățime totală (Wl)

16.100 mm

- capacitate de ridicare

2.000-3.000 kg

- timp de așteptare vehicul

max. 75 sec.

- motor trifazic de

5.5 kW

- număr locuri de parcare

11

Durata execuției lucrărilor - 4 luni

Valoarea investiției cu TVA 19%:

507.870,27 lei        109.641,47 euro

nr. 53/28.02.2019 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian Neagii <


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI „AMENAJARE PARCARE AUTOMATIZATĂ DIN STRUCTURĂ METALICĂ PE VERTICALĂ PE BD. ION MIHALACHE NR. 327, SECTOR 1, BUCUREȘTI”

Capacități fizice (indicatori tehnici):

3.500-4.300 mm 1.650-2.000 mm 5.400-5.600 mm 4.900-5.150 mm 2.000-2.300 mm 16.100 mm 2.000-3.000 kg max. 75 sec.

5.5 kW

11


 • - înălțime de degajare (HI):

 • - înălțimea liberă de intrare (H):

 • - lungimea totală (LI)

 • - lungime platformă (L)

 • - lățimea platformă (W)

 • - lățime totală (Wl)

 • - capacitate de ridicare

 • - timp de așteptare vehicul

 • - motor trifazic de

 • - număr locuri de parcare

Durata execuției lucrărilor - 4 luni

Valoarea investiției cu TVA 19%:

Valoare totală:                                      534.275,40 lei        115.341,94 euro

din care:

valoarea lucrărilor de construcții-montaj (C+M):    117.727,05 lei        25.415,48 euro

(curs de schimb valutar publicat de BNR pentru 4 sept. 2018: 1 euro = 4,6321 lei)

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI „AMENAJARE PARCARE AUTOMATIZATĂ DIN STRUCTURĂ METALICĂ PE

VERTICALĂ PE STR. PAJUREI NR. 2-4, SECTOR 1, BUCUREȘTI”

Capacități fizice (indicatori tehnici):

- înălțime de degajare (HI):

3.500-4.300 mm

- înălțimea liberă de intrare (H):

1.650-2.000 mm

- lungimea totală (LI)

5.400-5.600 mm

- lungime platformă (L)

4.900-5.150 mm

- lățimea platformă (W)

2.000-2.300 mm

- lățime totală (Wl)

16.100 mm

- capacitate de ridicare

2.000-3.000 kg

- timp de așteptare vehicul

max. 75 sec.

- motor trifazic de

5.5 kW

- număr locuri de parcare

11

Durata execuției lucrărilor - 4 luni

Valoarea investiției cu TVA 19%:

Valoare totală:

534.280,39 lei

115.343,02 euro

din care:

valoarea lucrărilor de construcții-montaj (C+M):

117.731,67 lei

25.416,48 euro


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI „AMENAJARE PARCARE AUTOMATIZATĂ DIN STRUCTURĂ METALICĂ PE VERTICALĂ PE STR. ELENA CARAGIANI NR. 15-17, SECTOR 1, BUCUREȘTI"

Capacități fizice (indicatori tehnici):

- înălțime de degajare (HI):

3.500-4.300 mm

- înălțimea liberă de intrare (H):

1.650-2.000 mm

- lungimea totală (LI)

5.400-5.600 mm

- lungime platformă (L)

4.900-5.150 mm

- lățimea platformă (W)

2.000-2.300 mm

- lățime totală (Wl)

16.100 mm

- capacitate de ridicare

2.000-3.000 kg

- timp de așteptare vehicul

max. 75 sec.

- motor trifazic de

5.5 kW

- număr locuri de parcare

11

Durata execuției lucrărilor - 4 luni

Valoarea investiției cu TVA 19%:

Valoare totală:

533.641,05 lei        115.204,99 euro

117.139,83 lei        25.288,71 euro


din care:

valoarea lucrărilor de construcții-montaj (C+M):