Hotărârea nr. 52/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 52 din 28.02.2019 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucuresti împuternicirea expresă pentru încheierea unui protocol de colaborare interinstituțională între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1, și Casa Corpului Didactic a Municipiului București, în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a cheltuielilor prilejuite de implementarea proiectului comun ”Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ liceal din Sectorul 1 – EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL”


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă pentru încheierea unui protocol de colaborare interinstituțională între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1, și Casa Corpului Didactic a Municipiului București, în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a cheltuielilor prilejuite de implementarea proiectului comun ”Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ liceal din Sectorul 1 — EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL”

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector I, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 99 alin. (1) și alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/201 I, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile art. 9 lit. j) din Regulamentul de organizare și funcționare a casei corpului didactic, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5554/07.11.2011;

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere adresa nr. 278/14.02.2019 a Casei Corpului Didactic, înregistrată la Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 sub nr. 2022/15.02.2019, prin care se solicită susținerea financiară a proiectului ”Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ liceal din Sectorul 1-EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL” ce se va derula în perioada februarie - decembrie 2019;

în temeiul art. 45 alin (1), art. 81 alin. (2) lit. q), art. 81 alin. (3), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă pentru încheierea unui protocol de colaborare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1, în calitate de partener finanțator și monitor al proiectului, și Casa Corpului Didactic a Municipiului București, în calitate de partener organizator și coodonator al proiectului, în vederea finanțării de la bugetul local al Sectorului 1 a cheltuielilor prilejuite de implementarea proiectului comun”Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ liceal din Sectorul 1 - EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL”.

Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1 și Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 18 voturi pentru, 5 abțineri - contabilizate la voturi împotrivă, conform legii și 1 vot împotrivă, din 24 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 28.02.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 52

Data: 28.02.2019