Hotărârea nr. 51/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 51 din 28.02.2019 privind numirea unei comisii de negociere a prețului și a condițiilor pentru cumpărarea terenului în suprafață de 3.316,96 mp situat în Șoseaua Chitilei nr. 150, Sector 1, București, în vederea folosirii acestuia ca teren de sport de către Școala Gimnazială nr. 183


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE privind numirea unei comisii de negociere a prețului și a condițiilor pentru cumpărarea terenului în suprafață de 3.316,96 mp situat în Șoseaua Chitilei nr. 150, Sector 1, București, în vederea folosirii acestuia ca teren de sport de către Școala Gimnazială nr. 183

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1, precum și Raportul de specialitate al Direcției Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Primatului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe local a Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare Rapoartele Comisiei de validare din data de 28.02.2019;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Contractului de închiriere nr. 60/10.02.2014 conform cărora termenul dc închiriere a terenului din Șoseaua Chitilei nr. 150, Sector 1, București de către Școala Gimnazială nr. 183 a expirat la data de 10.02.2019;

în baza adresei proprietarilor terenului din Șoseaua Chitilei nr. 150, Sector 1, București, înregistrată la Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 1968/14.02.2019, prin care exprimă acordul pentru demararea procedurilor de vanzare-cumpărare a terenului;

în temeiul art. 45 alin.(3) și alin. (5) teza a Il-a, art.81 alin.(2) lit.j) și art.l 15 alin.(l) lit.b) din Legea'administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se numește Comisia pentru negocierea prețului și a condițiilor pentru cumpărarea terenului în suprafață de 3.316,96 mp situat în Șoseaua Chitilei nr. 150, Sector 1, București, în vederea folosirii acestuia ca teren de sport de către Școala Gimnazială nr. 183. Comisia de negociere va avea următoarea componență:

 • a) Virgil Mădălin Olteanu

  • - consilier local;

  • - consilier local;

  • - consilier local;


 • b) Victor Zamfir

 • c) Mihail Teodor Purcărea

 • d) reprezentant al Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

 • e) reprezentant al Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și

Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Art. 2. - La finalul negocierilor, în raport de rezultatul acestora, modelul contractului de vânzare - cumpărare va fi înaintat, însoțit de raportul comisiei, spre aprobarea finală a Consiliului Local al Sectorului 1, iar transferul dreptului de proprietate asupra terenului menționat la art. 1 va avea loc numai în cazul încheierii valabile a contractului de vânzare-cumpărare, în forma aprobată de Consiliul Local al Sectorului 1.

Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și membrii comisiei menționate la art. 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituțiilor menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate din 24 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 28.02.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 51

Data: 28.02.2019