Hotărârea nr. 50/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 50 din 28.02.2019 privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 127/04.05.2018 cu privire la aprobarea listei serviciilor medicale gratuite oferite pentru comunitatea Sectorului 1 Bucuresti de către Complexul Multifuncţional Caraiman


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 127/04.05.2018privind aprobarea listei serviciilor medicale gratuite oferite pentru comunitatea Sectorului 1 București de către Complexul Multifuncțional Caraiman

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de către Complexul Multifuncțional Caraiman, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1 ;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Capitolului II - Secțiunea 1 - Sănătate și recuperare din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 18/2017 privind asistenta medicală comunitară, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 16/12.02.2008 privind înființarea în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 a Complexului Multifuncțional Caraiman, ca instituție publică cu personalitate juridică;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 127/04.05.2018 cu privire la aprobarea listei serviciilor medicale gratuite oferite pentru comunitatea Sectorului 1 București de către Complexul Multifuncțional Caraiman, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 342/30.10.2018;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin.2 lit. n) și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 127/04.05.2018 privind aprobarea listei serviciilor medicale gratuite oferite pentru comunitatea Sectorului 1 București de către Complexul Multifuncțional Caraiman se completează cu Anexa nr.3, reprezentând lista serviciilor gratuite acordate beneficiarilor Centrului de zi Alzeimer din cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 127/04.05.2018 rămân nemodificate.

Art. III. - (1) Primarul Sectorului 1 și Complexul Multifuncțional Caraiman vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituției menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate din 24 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 28.02.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Nr.: 50

Data: 28.02.2019

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 50/28.02.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian


1. După Anexele nr.l și nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 127/Q4.05.20J8 privind aprobarea listei serviciilor medicale gratuite oferite pentru comunitatea Sectorului 1 București de către Complexul Multifuncțional Caraiman se introduce Anexa nr.3, după cum urmează:

Anexa nr. 3

la Hotărârea Consiliului Local nr. 127/04.05.2018

BENEFICIARI CENTRUL DE ZI ALZHEIMER (CZA) din cadrul Complexului Multifuncțional CARAIMAN:

 • a) persoane vârstnice/persoane adulte, cu domiciliul legal în Sectorul 1 București, diagnosticate cu boală Alzheimer sau cu alte tulburări neurodegenerative, care prezintă deficiențe cognitive ușoare sau moderate (stadiul 3-5), pentru care nu se recomandă supraveghere permanentă în sistem instituționalizat, dar care necesită supraveghere și asistența pe timp de zi, în general, vârstnicii diagnosticați cu Demență în boala Alzheimer (persoane care și-au pierdut autonomia socială, dar au control sfincterian și nu prezintă tulburări severe de comportament-agresivitate).

SERVICII GRATUITE acordate beneficiarilor CENTRULUI DE ZI ALZHEIMER din cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman:

 • A) evaluare complexă (medico-psiho-socială) a nevoilor beneficiarilor/situației de dificultate în care aceștia se află, în concordanță cu scopul/funcțiile centrului, activitățile derulate/serviciile acordate.

 • B) supraveghere pe timp de zi, de luni până vineri, în intervalul orar 800-1800;

 • C) activități de asistenta medicală primară, realizate de către personal de specialitate, care constau în:

 • a) sprijin pentru administrarea medicamentației, în limita competenței, pe baza recomandărilor medicului de familie/specialist;

 • b) servicii medicale furnizate de medici specialiști din cadrul Complexul Multifuncțional Caraiman (geriatrie, medicină generală, psihiatrie, cardiologie, oftalmologie, ORL, obstretico-ginecologie, dermatologie, urologie, radiologie/imagistică medicală, recuperare medicală, oncologie medicală etc.);

 • c)  sprijin pentru transfer și mobilizare, pentru deplasarea în interior/exterior;

 • d) sprijin pentru comunicare, altele.

 • D) servicii de consiliere psiho-socială pentru familiile/îngrijitorii formali/informali ai persoanelor diagnosticate cu boala Alzheimer sau cu alte tulburări neurodegenerative, în vederea îmbunătățirii calității vieții acestei categorii de persoane vulnerabile social și prevenirii institutionalizării/marginalizării lor sociale (explicarea manifestărilor clinice/evoluției bolii, modalități de abordare a vârstnicului în diferite situații etc.);

 • E) alte servicii de suport: prepararea și servirea mesei (2 mese principale și 2 gustări (după caz) pentru beneficiarii care participă la activități care durează minim 4 ore/zi, acordate la intervale echilibrate, variate de la o zi la alta, ținându-se cont, pe cât posibil, de preferințe), cât și asigurarea meniurilor speciale pentru diferite afecțiuni (HTA, diabet zaharat, boli cardiovasculare etc); servicii de igienă personală.

Modalitatea de acordare a serviciilor/activităților se va realiza de către personalul de specialitate din cadrul Centrului de Zi Alzheimer, în funcție de necesitățile beneficiarului, în baza unei evaluări complexe (medico-psiho-socială).

Admiterea în Centrul de Zi Alzheimer pentru persoane diagnosticate cu boala Alzheimer sau cu alte tulburări neurodegenerative se realizează pe bază de dosar socio-psiho-medical.

Actele necesare pentru depunerea dosarului de admitere:

 • a) cererea de solicitare a serviciilor;

 • b) act de identitate, în original și copie al solicitantului de servicii (BI/CI/CIP);

 • c) act de identitate, în original și copie al reprezentantului legal (tutore/curator);

 • d) act de stare civilă (copie);

 • e) scrisoare medicală sau alt document medical care să ateste diagnosticul stabilit de medicul specialist (cu boala Alzheimer sau cu alte tulburări neurodegenerative) stadiu ușor sau moderat;

 • f) copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap în termen de valabilitate, după caz;

 • g) bilet de externare din spital/analize medicale recente, după caz (copie);

 • h) fișă evaluare stare de sănătate completată de către medicul de familie în care se specifică obligatoriu schema de tratament prescrisă (original);

 • i)  aviz psihiatric - în care se consemnează că solicitantul nu prezintă tulburări comportamentale agresive, după caz;

 • j) ultimul talon de pensie sau adeverință de venit;

 • k) alte documente, la solicitarea personalului de specialitate al CZA/medicului curant.