Hotărârea nr. 5/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 5 din 28.01.2019 privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere pentru locuințele cu destinație socială având ca proprietar/administrator Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a căror durată de valabilitate se împlinește în cursul anului 2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere pentru locuințele cu destinație socială având ca proprietar/adininistrator Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a căror durată de valabilitate se împlinește în cursul anului 2019

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Juridică, Direcția Management Economic și Direcția Utilități Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii locuinței nr. 1 14/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând și prevederile Codului civil român în materia contractelor speciale;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 1 14/1996, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamcntelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin.(3), art.81 alin.(2) lit.n), coroborate cu art. I 15 alin. (1) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. L - Se aprobă încheierea, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, a contractelor dc închiriere pentru locuințele cu destinație socială având ca proprietar/adininistrator Direcția Generală dc Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, al căror termen dc închiriere se împlinește în cursul anului 2019, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art.2. - Se împuternicește directorul generai al Direcției Generale dc Asistentă Socială și Protecția Copilului Sector 1 și, în lipsa acestuia înlocuitorul desemnat, să semneze în numele și pe seama Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, contractele de închiriere ce fac obiectul art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. - (1) Primarul Sectorului 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 28.01.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art.39 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONTRASE


EAZĂ,Daniela N1


AR, a Catalan


Nr.: 5

Data: 28.01.2019