Hotărârea nr. 47/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 47 din 28.02.2019 privind acordarea de ajutoare financiare sub forma plății contravalorii chiriei pentru persoana sau familia la care se dispune plasamentul copiilor proveniți din centrele de plasament/casele de tip familial/modulele pavilionare de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, precum și pentru rudele copilului care solicită încetarea măsurii de protecție, ca măsură de suport pentru prevenirea situației temporare de dificultate în oferirea condițiilor optime de îngrijire, creștere și educare a copilului

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind acordarea de ajutoare financiare sub forma plății contravalorii chiriei pentru persoana sau familia la care se dispune plasamentul copiilor proveniți din centrele de plasament/casele de tip familial/modulele pavilionare de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, precum și pentru rudele copilului care solicită încetarea măsurii de protecție, ca măsură de suport pentru prevenirea situației temporare de dificultate în oferirea condițiilor optime de îngrijire, creștere și educare a copilului

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Juridică și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile T.egii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare și completări;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1113/2014 privind aprobarea Strategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014 - 2020 și a Planului operațional pentru implementarea Strategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 2014 - 2016, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 166/31.10.2013 pentru aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social și/sau aflate în risc de marginalizare socială și prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum și modalitățile de intervenție, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 89/29.03.2018 privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere/copil protejat în cadrul structurilor de tip rezidențial, complex social de servicii tip creșă și în sistemul de asistență matemală din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. n) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. - Se aprobă acordarea de către Primarul Sectorului 1 al municipiului București, de ajutoare financiare sub forma plății contravalorii chiriei pentru persoana sau familia la care se dispune plasamentul copiilor proveniți din centrele de plasament/casele de tip familial/modulele pavilionare de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, precum și pentru rudele copilului care solicită încetarea măsurii de protecție, ca măsură de suport pentru prevenirea situației temporare.

Art. 2. - (1) Se autorizează Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 să efectueze plata ajutoarelor financiare, în baza actelor administrative emise de Primarul Sectorului 1, din bugetul de venituri și cheltuieli al instituției.

(2) Acordarea ajutoarelor financiare se va face conform procedurilor aplicabile în cazul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 166/31.10.2013 pentru aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social și/sau aflate în risc de marginalizare socială și prevenirea riscului separării copilului dc familia sa, precum și modalitățile de intervenție, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. (1) - Primarul Sectorului 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate din 24 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 28.02.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.