Hotărârea nr. 45/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 45 din 28.02.2019 privind aprobarea desfăşurării acțiunii educative “Prietenul meu de altă etnie”, cu ocazia zilei internaţionale a romilor


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea desfășurării acțiunii educative “Prietenul meu de altă etnie”, cu ocazia zilei internaționale a romilor

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Juridică și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte, respectiv al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategici Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015 - 2020;

In temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.n) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă desfășurarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în data de 09.04.2019, a acțiunii educative “Prietenul meu de altă etnie”, organizată cu prilejul zilei internaționale a romilor, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Cheltuielile ocazionate de desfășurarea acțiunii, în cuantum de 7900 lei, se suportă din bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

Art.3. - (1) Primarul Sectorului 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei

entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate din 24 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 28.02.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale ni-. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

EAZĂ,


cfalan

Nr:   45

Data: 28.02.2019

Anexa nr.l

Ia Hotărârea Consiliului Local

nr. 45/28.02.2019 PREȘEDINTADÎE ȘEDINȚĂ, Marian Cristiai aguActivitățile desfășurate in cadrul proiectului “Prietenul meu dcltlțâ etnijfi


  • 1. Selectarea școlilor participante'. Se vor selecta 5 școli de pe raza sectorului 1 prin tragere la sorți. Din 28 de școli de pe raza sectorului 1 s-au extras 5, după cum urmează: Școala Gimnazială nr. 13, Școala Gimnazială nr. 192, Școala Gimnazială ni’. 1 “Sfinții Voievozi11, Școala Gimnazială "Nicolae Grigorescu11, Școala Gimnazială “Petre Ispirescu”. Astfel vor participa 30 de copii, câte 5 din fiecare școală.

  • 2. Informarea Inspectoratului Școlar al Sectorului 1 cu privire la organizarea acestui eveniment.

  • 3. Contactarea unităților de învățământ în vederea explicării acțiunilor și responsabilităților care revin fiecărei unități școlare, în cadrul evenimentului. Fiecare școală va trimite câte 3 compuneri și 3 desene care vor avea ca temă “Prietenul meu de altă etnie”. Desenele vor fi realizate de către copiii de clasa a IlI-a, iar compunerile de către copiii din clasa a IV-a. Fiecare școală va selecționa cele mai bune lucrări și le va trimite instituției noastre până la data de 21.03.2019.

  • 4. Formarea juriului și alegerea lucrărilor. Juriul va fi compus din 3 persoane, respectiv: director general adjunct protecție socială - Lucian Florin Popa, șef birou Relații Interetnice - Ioana Zabarcencu și reprezentantul Asociației RomaniCriss - Marian Mandache. în urma analizării lucrărilor se va stabili modalitatea de repartizare a premiilor. Vor fi premiate lucrările originale care vor ilustra cât mai bine tema propusă de către organizatori.

  • 5. Organizarea expoziției și desfășurarea evenimentului. Compunerile și desenele copiilor vor fi expuse la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 unde vor putea fi vizionate de către invitați. In cadrul acestui eveniment cultural-educativ se va discuta despre semnificația acestei zile.

  • 6. Premierea lucrărilor: Fiecare copil va fi premiat și va primi, pe lângă cadouri, și o diplomă de participare la această acțiune. Cadrul didactic desemnat de la fiecare școală va primi o diplomă de participare și un buchet de flori. Decernarea premiilor va avea loc în data de 09. 04. 2019 în jurul orelor 11.00, la sediul D.G.A.S..P.C. Sector 1, Bd. Mareșal Averescu nr. 17.

  • 7. Bugetul:

2 Premii I X 350 lei = 700 lei

2 Premii II X 300 lei = 600 lei

2 Premii III X 250 lei = 500 lei

24 mențiuni X 200 lei = 4.800 lei

5 buchete de flori X 100 lei = 500 lei

Cheltuieli Festivitate ~ 800 lei

SUMA TOTALĂ: 7.900 lei