Hotărârea nr. 444/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 444 din 23.12.2019 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, cu modificările şi completările ulterioare


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate și componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, cu modificările și completările ulterioare

Luând în considerare Referatul de aprobare nr. K/3863/20.12.2019 al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. K/3 865/20.12.2019 întocmit de Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă, respectiv nr. M/277/20.12.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând scama de avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului i;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.86/24.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor aleși la data de 05.06.2016;

Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 87/24.06.2016 privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate și componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 419/17.12.2019 prin care se ia act de constatarea încetării de drept prin demisie a mandatului de consilier local și de declararea ca vacant a locului de consilier local al domnului Gheorghiță Liviu Goncea;

Ținând seama de adresa Uniunii Naționale pentru Progresul României - UNPR, Organizația Sectorului 1, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București nr.52638/04.12.2019;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. ee), art. 124, art. 125, art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța dc Urgența nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Punctul 1 din Anexa in.l a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. nr.89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate și componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. în componența Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe


locale se înlocuiește domnul Gheorghiță Liviu Goncea cu domnul Dominic Pan Meghea.

Art. II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate și componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, cu modificările și completările ulterioare, rămân nemodificate.

Art. III. - (1) Primarul Sectorului 1 și persoana nominalizată la art.I vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 17 voturi pentru, 5 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii și 1 vot împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 23 consilieri locali din 26 de consilieri locali în funcție, astăzi, 23.12.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONT


Marian Cristian Neagu


SECRETARpJ Danieli Niemeti


Nr.: 444

Data: 23.12.2019