Hotărârea nr. 443/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 443 din 23.12.2019 prin care se ia act de constatarea încetării de drept prin demisie a mandatului de consilier local și de declararea ca vacant a locului de consilier local al doamnei Raluca Gabriela Suditu

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

prin care se ia act de constatarea încetării de drept prin demisie a mandatului de consilier local și de declararea ca vacant a locului de consilier local al doamnei Raluca Gabriela Suditu

Luând act dc adresa înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub 55262/17.12.2019, prin care doamna Raluca Gabriela Suditu aduce la cunoștință demisia sa din funcția de consilier local al Sectorului 1;

Având în vedere Referatul constatator nr. C/ 170/20.12.2019 al Primarului Sectorului 1 și al Secretarului General al Sectorului 1 al Municipiului București;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. M/ 275/20.12.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ și nr. K/ 3864/20.12.2019 al Serviciului Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă din cadrul aparatului dc specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 86/24.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor aleși la data de 05.06.2.016;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 118/04.05.2018 privind încetarea mandatului de consilier local al doiiuiul ui Lixandru Ionel-Florian;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 119/04.05.2018 privind validarea mandatului de consilier 1 al doamnei Raluca Gabriela Suditu în cadrul Consiliului Local al Sectorului 1;

în baza prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.5 lit. ee), art.139 alin.(l), art.196 alin. (1) lit.a) și art. 204 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se ia act de constatarea încetării dc drept prin demisie a mandatului de consilier local al doamnei Raluca Gabriela Suditu.

Art. 2. - Se ia act de declararea ca vacant a locului de consilier local al doamnei Raluca Gabriela Suditu.

Art.3. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Juridică, Direcția Mangement Resurse Umane, Direcția Management Economic și Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri structurilor organizatorice menționate la alin. (1) și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 17 voturi pentru, 4 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii și 2 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 23 consilieri locali din 26 de consilieri locali în funcție, astăzi, 23.12.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.



Nr.: 443

Data: 23.12.2019