Hotărârea nr. 442/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 442 din 23.12.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Frasinului nr.263 nr.31, sector 1, București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

Strada Frasinului nr.31, sector 1, București

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. E/14297/22.11.2019 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Raportul de specialitate nr. E 14298/22.11.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. M 239/09.12.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

- Avizul nr. R 127/22.11.2019 al Arhitectului Șef din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Sectorului 1 București;

Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Avizului Comisiei Tehnice de Circulație PMB nr. 7832/09.05.2019;

Construcția propusă se va racorda la rețelele tchnico-edilitare, conform Studiului de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș;

Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de urb. Diplomat Bogdan Cristian A.D. Ciulinaru și ilustrare volumetrică însușite de urb. Diplomat Theodor Alin Al. Cergan.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.294/28.11.2013, avizul arhitectului șef nr.27/12.09.2013, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Rucurești nr. 292/27.11.2014, avizul arhitectului șef nr. 13/28.07.2014, pentru aprobarea P.U.Z. -închidere inel median de circulație la zona de nord - autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șos. Colentina;

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - Strada Frasinului nr.31, sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. R 127/22.11.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

  • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 23 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 23.12.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 442

Data: 23.12.2019


Ca urmare a cererii adresate de Năstâsescu Daniel cu adresț 12.07.2019, completata cu ni 47438 din 05.11.2019, în conformitate cu cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


la nr. 29687

i                                   ^țț^^^^^rjâȚțârjî •' r i uliii și țUțbjițu.sțiy^


LOCAL AL SECTOBULUI 1

7


LUI


PENTRU

PUD - STR. FRASINULUI NR. 31 - SECTOR 1 Construire locuință individuală P+2E Prezentul Aviz modifică Aviz nr. RI27/18.10.2019 în ceea ce privește retragerea


Nr. -------

+//,;! 23 DEC 2019

L


^țî<?XQ -O/" ■


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


1 I IUșJLLJIN I [_ LJ C7. 9E1LJ1N [ M


GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 300,00 mp din acte de proprietate (295.00 mp din măsurători cadastrale), propricțjitc ptijtafă-dpti'fbtții, mențiunilor din Extrasul de Carte Funciară nr. 272559, eliberat la data de 02.07.2019.

INIȚIATOR: NĂSTĂSESCU DANIEL-N1COLAE, NĂSTÂSESCU M1HAELA PROIECTANT: S.C. DUAL ART DES1GN S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:f^___________

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ IN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele imeci'nali; fin<tbilti1rii care a generat documentația, delimitată astfel: Nord-Est - str. Frasinului nr 33; Sud-Est - artera de circulație str. Frasinului; Sud-vest1- <li. frasinului nr 29; Nord-Vest - str. Pinului nr. 36.                                         ,                                               \d>-

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform P.U.Z - închidere inel median de circulație la zona de nord - autostrada uflwnă tronson cuprins între Lacul Morii și Șos. Colentina aprobat cu H.C.G M B. nr.294/28.11.2013, avizul arhitectului șef nr.27/12.09.20JiQniodificat cu H.C.G.M.B. nr.292/27 11.2014, avizul arhitectului șef nr. 13/28.07.2014, amplasamentul este cuprins în U.T.R. 7_12 - subzonă mixtă sitiiaifl'in ,;if;nla' limitelor zonei protejate, având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O nr 113 din 15.02.2016, sau la mai puțin de 100 m de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr 310/15/F/5908 din 06.03.2019.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax = 45% pentru parcele între 200-500 mp, POTrnax . = 50% pentru parcele >500 mp. CUTniax. pentru înălțimi P+l = 0,9 mp ADC/mp teren pentru parcele între 200-500 mp. CUTniax pentru înălțimi P+2 = 1,3 mp ADC/mp teren pentru parcele între 200-500 mp. CUTmax. pentru înălțimi P+4 = 2,5 mp ADC/mp teren pentru parcele >500 mp. înălțimea maximă admisibilă pentru parcele între 200-500 mp este 12,00 m (echivalentul a P+l/2 etaje), înălțimea maximă admisibilă pentru parcele >500 mp este 20,00 m (echivalentul a P+4 etaje).

Retragerea minimă față dc aliniament - n cazul străzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase față de aliniamont so va respecta o retragere de minim 5,00 metri la artera locala a pasajului superior ce supratraversează zona triajului și de minim 3,00 metri la strada Frasinului și strada Pinului. Retragerea minimă față de limitele laterale - Clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20,00 metri de la aliniament

Retragerea față de limita posterloară a terenului - Clădirile se vor relrage fa|ă de linii ta posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu cu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - stânga - retras minim 3,00 metri spre față lot, respectiv retras minim 3,30 metri spre spate lot; dreapta - la limita de proprietate (se prezintă acord notarial vecin str. Frasinului nr 33 cu încheierea de autentificare nr. 1859/07.05.2019 - Societatea Profesională Notarială Pană și Asociații).

Retrageri minime față de limita posterioară - retras minim 4,80 metri spre stânga lot și retras minim 5,05 metri spre dreapta lot, cu balcoanele ieșite în consolă.

Cunstiucția se va amplasa cu icspectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre ncschimbarc.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se vor realiza din str. Frasinului, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 7832/09.05.2019.

ECHIPARE TEHNICO-ED1LITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.l. Mareș.

Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de urb. diplomat Bogdan Cristian A. D. Ciulinaru și ilustrare volumetrică însușite de urb. diplomat Thcodor Alin Al. Cergan.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 10/8/22.08.2019. se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu. Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pc toată durata dc valabilitate a certificatului dc urbanism nr. 310/15/F/5908 din 06.03.2019, emis de Primăria Sectorului I ul Municipiului București. In cazul neadoptâiii documentației P.U.D. in plenul Consiliului Local al Sectorului I. în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare. actșțt» rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este in vigoare.Z^A^lîlTECT §1^^.

Ciobunu Oprescu Oii

/A,iu

V

X+


r \na w y

y//
PRIMĂRIA A ROGI CLRIII ICAlA ICO 9U01-2UUU PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII IN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII QR PN dS019 "AFROn1'


Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1 București: 011222

Tel. +40-21-319.10.13; Fax: +40-21-319.10.06

Email: registratura <y primariasl.roV/IIS’N

1 ld\-
S.70

I

6.60

1.8(1

f

10.10

1S.C.Dual ArtURA Scara:

1:500