Hotărârea nr. 441/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 441 din 23.12.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Jandarmeriei nr.263, lot 2, sector 1, București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Jandarmeriei nr.263, lot 2, sector 1, București

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Raportul de specialitate nr.E 13778/12.11.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr.M 247/11.12.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul nr. 129/25.10.2019 al Arhitectului Șef din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Sectorului 1 București;

  • -  Avizul Comisiei Tehnice de Circulații nr. 15533/20.10.2017, emis de Primăria Municipiului București;

  • -  Memoriu de rețele însușit de Alina Maria Anca V.U.I. Mareș;

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de arh. Ioana A. Drăgănescu.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. ce), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - Strada Jandarmeriei nr.263, lot 2, sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 129/25.10.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

  • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 22 de voturi pentru și o abținere - numărată la voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 23 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 23.12.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Ni cele ta Cefalan


-&cnfazu.cetiițtztifL, pentru bunăstitreCa urmare a cererii adresate de Lamor Corina Adriana,

înregistrată la nr. 16604/15.04.2019, completată cu nr. 4-

amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul: AVIZ NR.

PENTRU


Nr.


4nexn.

2 3 DEC 2019


PUD - STRADA JANDARMERIEI NR. 263, LOT 2 - BUCUR ÎȘT

Construire locuință individuală P+1E+M        ZZ >

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 535,00mp, proprietate privată conform informații!ordin Extrasul de Carte Fuitejară nr” 211363 din 07.10.2019.                   '

INIȚIATOR: LAMOR OCTAVIAN ANDREI, LAMOR CORINA ADRIANA                     ■2

PROIECTANT: S.C. REALCOMP DES1GN S.R.L->

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR __________________________

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATA IN PUD; Zona studiată plin PUD include parcelele învecinater'-imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord: nr. Cadastral 217979; Sud - nr.cadastral 271647 ( drum de Jfervițute) ; Vest- nr.cadastral 272728; Est- fâșie nccadastrată. Repere ampasament studiat- Str. Jandarmeriei - Str. Gheorghe Ștefan.

PREVEDERI PUC/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Llc -locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau enclave neconstruite. Se admite mansardarca clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să sc înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă dc 45 grade;

i suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent. Terenul este cuprins in modificare PUZ Ghc. lonescu Sisești- Șos. Jandarmeriei- Drumul Regimentului, aprobat cu HCGMB nr. I 18/30.05.2005 ( în prezent cu valabilitate expirată), PUZ ce și-a produs efectele parțial, prin obținerea dc autorizații de construire. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. I 13 din 15.02.2016, sau la mai puțin de 100 m de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 1328/28/J/21458 din 09.08.2017, prelungit până la data dc 10.08.2020.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 45%; CUTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+1E, CUTmax.= l,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E; RHmax. = P+2E, Hmax. = 10 m. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din ai ia constiuită.

Retragerea minimă față de aliniament - Clădirile, indiferent de regimul de construire, se vor retrage față de aliniament la o distanță de minim 5,00 metri pentru a permite în viitor parcarea celei de a doua mașini in fața garajului și pentru a se permite plantarea corectă a unor arbori în grădina de fațadă fără riscul deteriorării gardurilor și a trotuarelor dc protecție ale clădirilor.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3,00m.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - in cazul loturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura posterioarăa parcelei numai in cazul in care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarea respectă înălțimea și lațimea calcanului acesteia, prevederea nefiind valabilă in cazul unor anexe și garaje.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - min.3,00m; stânga - min.3,00m.

Retrageri minime față de limita posterioară tnin.5,00ni.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII SI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Str. Jandarmeriei, prin drumul de servitute nr. cadastral 271647 și nr. cadastral 271652, în conformitate cu Aviz Comisia Tehnică de Circulație nr. 15533/20.10.2017. emis de Primăria Municipiului București. Se prezintă Extras Carte Funciară pentru drum nr. 271647/07.10.2019. ECHIPARE TEHNICO-ED1LITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing Alina Maria Anca V.U.I. Mareș. Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite dc arh. Ioana A. Drăgănescu.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 9/5/30.07.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu. Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc construire (DTAC) sc poate întocmi numai după aprobarea P.U.D și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de yalabilitatcsa^certiticatului de urbanism nr. I328/28/J/2I458 din 09.08.2017, prelungit până la data de 10.08.2020, emis de Primăria Ședtoruliii T*l Municipiului București. In cazul neadoptării documentației PUD in plenul Consiliului Local al Sectorului I, in termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobate este in vigoare.


7'1Șef birou ,

Haluca Mihacla Lprl'.in
Ciobanii Opresțu Olivi


întocmit,

Alina


fS I

PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATA ISO 9001*2008 PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL cai itAții In

CERTIFICARE ACREDITAT sistemelor Dl


tlRMA AUDITULUI DE DE CĂTRE ORGANISMUL PENTRU     UERTTrl QAR IzA

■ MANAGEMENT AL -CALITĂȚI!


SR EN 45012 AEROCTBd Batiu Manta nr 9, Sectorul 1 Bupt/rești; 01 1222

Tel. +40-21-319 10 13; Fax: +40*21-319.10 06

Email: rcgistraturaidipnmariasI ro http://www.primariascctorl .ro
Nr. pct.

Coordonate puncte de contur

Lungimi laturi

X[m]

Y[m]

1

334609.858

583950.722

13.973

2

334595.999

583948.940

12.464

3

334583.613

583947.550

20.259

4

334586.205

583927.458

26.365

5

334612.390

583930.530

5.829

6

334611.668

583936.314

14.521

S = 535mp; P = 93.41 Om


PUD

2 LOCUINȚE CUPLATE P+1E+M

STR. JANDARMERIEI NR. 263

NR. CADASTRAL 211363

SECTOR 1, BUCUREȘTI

REGLEMENTARI URBANISTICE

SCARA: 1/500


334G2D


V

SE

SV

E 264126


FUNCȚIUNEA

EXIST

ENT

PROPUS

S (mp)

%

S (mp)

%

SUPR. REGLEMENTATA

535 k

100

535

100

CONSTRUCȚII

0

0

240.7

45

CIRCULAȚII

0

0

133.8

25

SPAȚIU PLANTAT

0

0 \

160.5

30


(

\ll

ll (   \

Q-|

I

o!

o

°-l

1

ra !

1 ro

e!

E

J______,