Hotărârea nr. 440/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 440 din 23.12.2019 privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 368/05.12.2018 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 137/29.05.2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenți obiectivului de investiții: “Bazin olimpic acoperit, anexe cu dotări pentru sportivi și public, Liceul Tehnic MEDIA, str. Jiului nr. 163, București, Sectorul 1”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 368/05.12.2018pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 137/29.05.2007privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: “Bazin olimpic acoperit, anexe cu dotări pentru sportivi și public, Liceul Tehnic MEDIA, str. Jiului nr. 163, București, Sectorul 1”

Văzând Referatul de aprobare nr. J -3111/16.12.2019 al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. J-3112/16.12.2019 întocmit de către Direcția Investiții, nr. G/5054/17.12.2019 al Direcției Management Economic, nr. E/15586/20.12.2019 al Arhitectului Șef, nr. M/273/17.12.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ și nr. N/819/17.12.2019 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 plivind Normele dc tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Luând în considerare Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 368/05.12.2018 privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 137/29.05.2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Bazin olimpic acoperit, anexe cu dotări pentru sportivi și public, Liceul Tehnic Media, str. Jiului nr. 163, București, Sectorul 1”;

în temeiul art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (4) lit. d) și alin. (7) lit. f), art. 139 alin. (3) lit. a), art 166 alin. (2) lit. k) și lit. 1), art. 196 alin. (1) lit a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se modifică Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 368/05.12.2018 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 137/29.05.2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: “Bazin olimpic acoperit, anexe cu dotări pentru sportivi și public, Liceul Tehnic MEDIA, str. Jiului nr. 163, București, Sectorul 1”, potrivit Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 368/05.12.2018 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 137/29.05.2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: “Bazin olimpic acoperit, anexe cu dotări pentru sportivi și public, Liceul Tehnic MEDIA, str. Jiului nr. 163, București, Sectorul 1 ” rămân nemodificate.

Art. 3. - Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ și Direcția Management Economic vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă - Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1) precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 16 voturi pentru, 6 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii și 1 vot împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 23 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 23.12.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.Pentru indicatorii tehnico-economici însușiți, prevăzuți în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, răspunderea juridică revine persoanelor responsabile de la nivelul Direcției Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1.

ANEXA nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local

nr. W/23, 42 23

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ nww tLw A/rĂc:tjprivind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorul nr. 368/05.12.2018 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local

Sector 1 nr. 137/29.05.2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: “Bazin olimpic acoperit, anexe cu dotări pentru sportivi și public, liceul tehnic MEDIA, str. Jiului nr. 163, București, Sectorul 1”

Studiul de fezabilitate actualizat aferent obiectivului de investiții: “Bazin olimpic acoperit, anexe cu dotări pentru sportivi și public, liceul tehnic MEDIA, str. Jiului nr. 163, București, Sectorul 1”, conform opțiunii recomandate prin studiul privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată, integrează următoarea soluție:

 • •  producere a energiei electrice pentru aport la iluminat cu panouri solare fotovoltaice,

 • •  producere a agentului termic pentru aport la încălzire și aport la producerea apei calde de consum menajer cu colectori solari cu tuburi vidate.

 • a) Indicatori maximali

în conformitate cu devizul general, indicatorii maximali ai investiției sunt:

 • -  Valoarea totală a obiectivului de investiții: 33.624.457,93 lei fara TVA, din care C+M: 23.479.135,37 lei fara TVA;

 • -   Valoarea totală a obiectivului de investiții: 39.961.803,03 lei inclusiv TVA, din care C+M: 27.940.171,09 lei inclusiv TVA

 • b) Indicatori minimali

Indicatorii minimali (indicatori de performanță) reprezintă elemente fizice / capacități fizice care indică atingerea țintei obiectivului de investiții și/sau, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare.

Capacități fizice:

 • 1.  Sistem de panouri solare pentru încălzirea clădirii - panouri solare cu 20 de tuburi vidate, supraf. 3,36 mp -244 bucăți.

 • 2. Sistem de panouri solare pentru prepararea apei calde menajere panou solar cu 20 de tuburi vidate, supraf. 3.36 - 36 bucăți.

 • 3. Agentul termic rece va fi produs prin intermediul a două chillere amplasate pe terasă.

 • 4. Necesarul de agent termic apa caldă va fi asigurat de o centrală termica proprie cu funcționare pe gaze naturale.

 • c) Indicatori financiari, socioeconontic, de impact, de rezultat /operare, stabiliți după caz

 • 1.  Cost specific

Cost specific investiție: 7560.59 lei/mp (fără TVA)

Cost specific C+M: 5279.38 lei/mp (fără TVA)

 • 2.  Reducerea consumului de energie primară a construcției eu cca 10%.

 • 3.  Diminuarea impactului negativ asupra mediului prin diminuarea emisiilor de di oxid, realizându-se o reducere de 15% a emisiilor.

 • 4.  Durata de folosință a clădirii - 50 de ani.

 • d) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții:

-   18 luni.

Eșalonarea investiției:

Anul I (INV/C+M): 12.351.321,22 lei fără TVA / 10.408.395,48 lei fără TVA;

A

Anul II (INV/C+M): 21.273.136,71. lei fără TVA / 13.070.739.89 lei fără TVA.