Hotărârea nr. 44/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 44 din 28.02.2019 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea şi efectuarea orelor de muncă de către beneficiarii de ajutor social acordat, conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea și efectuarea orelor de muncă de către beneficiarii de ajutor social acordat, conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2019

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Juridică și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului i;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art 6 alin. (7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

în temeiul prevederilor art.45 afin. (2), art.81 alin. (2) lit.n) și art.115 alin. (1) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2019, în vederea efectuării orelor de muncă de către beneficiarii de ajutor social din sectorul 1 al municipiului București, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Beneficiarii ajutorului social din sectorul 1 al municipiului București vor presta acțiuni sau lucrări de interes local în cadrul Administrației Domeniului Public Sector 1 și Poliției Locale Sector 1, în conformitate cu Planul aprobat.

Art. 3. - Calculul numărului de ore va fi făcut de către responsabilul de caz din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în baza dispozițiilor Primarului Sectorului 1 al municipiului București dc stabilire, modificare, recalculare a cuantumului ajutorului social, conform formulei :

Cuantumul ajutorului social X 167,37

2080 (sau 2350 pentru studii superioare)

Unde :

  • •  cuantumul ajutorului social reprezintă cuantumul stabilit de Legea nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare pentru nr. de membri ai familiei beneficiare ;

  • •  167,37 reprezintă numărul mediu de ore aferent salariului de bază, minim brut pe țară garantat în plată;

«  2080 reprezintă, salariul minim brut pe economie, (2350 pentru studii superioare).

Art. 4. - Administrația Domeniului Public Sector 1 și Poliția Locală Sector 1 au obligația:

  • a.  să repartizeze persoanele pe categorii de activități; la repartizarea persoanelor pe categorii de activități se va ține seama, în măsura posibilităților, de pregătirea profesională a acestora, de costitutia fizică și de restricțiile privind capacitatea de muncă a persoanelor, dovedite prin acte medicale ;

  • b.  să țină evidența efectuării orelor prevăzute la art. 28 alin. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului României nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare într-un Registru;

  • c.  să asigure instructajul privind normele de tehnică a securității muncii;

  • d.  să întocmească pontajul lunar și să îl comunice Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 pe data de 25 a fiecărei luni.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 1, Administrația Domeniului Public Sector 1 și Poliția Locală Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate din 24 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 28.02.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr:   44

Data: 28.02.2019

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local


PLAN DE ACȚIUNI ȘI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL ' pentru anul 2019, întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

în conformitate cu prevederile art. 6 alin (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare, primarii au obligația să întocmească un plan de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în funcție de solicitările venite din partea instituțiilor partenere în organizarea și evidența orelor de muncă.

1. Activități ce se vor desfășura în teren, pe raza sectorului 1 al municipiului București:

întreținere spații verzi;

strângerea resturilor vegetale de pe spațiile verzi aferente blocurilor din sector; însoțirea în teren a salariaților Administrației Domeniului Public Sector 1 și ajutarea acestora la montarea de bănci, gard metalic și stâlpișori blocaj auto, la vopsirea băncilor și a gardurilor metalice, la repararea aparatelor de joacă pentru copii;

deszăpezirea manuală a aleilor și împrăștierea de material antiderapant pe timp de iarnă.

  • 2. Activități ce se vor desfășura la sediul Administrației Domeniului Public Sector 1 și la punctele de lucru din domeniul "întreținere și salubrizare obiective publice”:

măturarea curților; deszăpezirea curților pe timp de iarnă; asigurarea curățeniei în clădiri/ la punctele de lucru.

  • 3. Activități ce se vor desfășura la Adăpostul Odăi al Poliției Locale Sector 1 / Poliția Animalelor:

    deszăpezire; curățenie; schimbarea regulată a paielor; adăparea și hrănirea animalelor