Hotărârea nr. 439/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 439 din 23.12.2019 privind aprobarea documentației tehnico- economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Consolidare, modernizare și restaurare a imobilului Teatrul de Vară „Nicolae Bălcescu” situat în Parcul Bazilescu, strada Olteniei nr. 4, Sector 1, București”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico- economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Consolidare, modernizare și restaurare a imobilului Teatrul de Vară „Nicolae Bălcescu” situat în Parcul Bazilescu, strada Olteniei nr. 4, Sector 1, București”

Văzând Referatul de aprobare nr. J 3113/16.12.2019 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. J 3114/16.12.2019 întocmit de Direcția Investiții, nr. G/5052/17.12.2019 al Direcției Management Economic, nr. E/15585/20.12.2019 al Arhitectului Șef, nr. N 820/17.12.2019 a Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patriomoniu și Registru Agricol nr. M/271/17.12.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Luând în considerare Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 295/ 30.05.2019 privind transmiterea imobilului Teatrul de Vară “Nicolae Bălcescu” situat în Parcul Bazilescu, Sector 1 din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 149/13.05.2019 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București transmiterea către Consiliul Local al Sectorului 1 a dreptului de administrare a Teatrului de Vară “Nicolae Bălcescu”, din incinta Parcului Bazilescu din Sectorul 1 al Municipiului București.

Luând în considerare procesul verbal de predare - primire a imobilelor cu nr. MFP 33430 și nr. MFP 33431, situate în Municipiul București, strada Olteniei nr.4, Sector 1, din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 înregistrat la Municipiul București cu nr. 10578 din 02.07.2019 și la Consiliul Local al Sectorului 1 cu nr. JUC 309 din 03.07.2019;

Având în vedere documentația tehnico-economică, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, privind obiectivul de investiții “Consolidare, modernizare și restaurare a imobilului Teatrul de Vară „Nicolae Bălcescu” situat în Parcul Bazilescu, strada Olteniei nr. 4, Sector 1, București”;

în temeiul art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (4) lit. d) și alin. (7) lit. f), art. 139 alin. (3) lit. a), art 166 alin. (2) lit. k) și lit. 1), art. 196 alin. (1) lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții “Consolidare, modernizare și restaurare a imobilului Teatrul de Vară „Nicolae Bălcescu” situat în Parcul Bazilescu, strada Olteniei nr. 4, Sector 1, București”.

Art. 2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției “Consolidare, modernizare și restaurare a imobilului Teatrul de Vară „Nicolae Bălcescu” situat în Parcul Bazilescu, strada Olteniei nr. 4, Sector 1, București”, conform Anexei nr.l, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art. 4.-(l) Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ și Direcția Management Economic vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă - Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1) precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 23.12.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE Marian
Nr.: 439

Data: 23.12.2019

 • 1. Pentru documentația tehnico-economică prevăzută la art.l răspunderea juridică îi revine proiectantului, conform actelor juridice încheiate cu Direcția Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1.

 • 2. Pentru indicatorii tehnico-economici însușiți, prevăzuți în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, răspunderea juridică revine persoanelor responsabile de la nivelul Direcției Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1.

ANEXA nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local


nr. W/ 2i_±2. MȘPrincipalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții, “Consolidare, modernizare și restaurare a imobilului Teatrul de Vară „Nicolae Bălcescu” situat în Parcul Bazilescu, strada Olteniei nr. 4, Sector 1, București” Indicatori maximali

în conformitate cu devizul general, indicatorii maximali ai investiției sunt:

Valoarea totală a obiectivului de investiții: 29.419.409,36 lei fără TVA, din care C+M: 21.939.140,55 fără TVA;

Valoarea totală a obiectivului de investiții: 34.963.244,33 lei inclusiv TVA, din care C+M: 26.107.577,25 inclusiv TVA.

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții

30 de luni implementare (proiectare și execuție)

Din care 24 luni C+M

 • a) Indicatori minimali

Indicatorii minimali (indicatori de performanță) reprezintă elemente fizice / capacități fizice care indică atingerea țintei obiectivului de investiții și/sau, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare.

Capacități fizice:

In urma lucrărilor propuse, clădirea aferentă Teatrului de Vară “Nicolae

Bălcescu” va avea următoarele caracteristici tehnice și parametri specifici:

 • •  Regim de înălțime: S+P+3E;

 • •  Suprafața construită clădire: 2667,00 m2;

 • •  Suprafața construită desfășurata clădire: 3650,50 m2;

 • •  Suprafața utilă (incluzând gradene): 2535,10 m2;

 • •  Suprafața amfiteatru: 960,87 m2;

 • •  Acoperirea clădirii va fi realizată prin învelitoare de tip șarpantă (restaurare),

precum și din terase circulabile, extinse prin proiect;                         I n

 • •  Panouri solare fotovoltaice pentru acoperirea parțială a consumului electric pentru iluminat - 64 panouri care vor fi amplasate pe acoperișul clădirii.

 • •  Două scări exterioare metalice care conectează accesul de la subsol, parter și terasele circulabile.

 • b) Indicatori financiari, socioeconomic, de impact, de rezultat/operare

 • •  Număr locuri spectatori gradene - estimare: 1300

 • •  Număr locuri spectatori cursivă circulabilă - estimare: 250

 • •  Total locuri spectatori - estimare: 1550 din care 8 locuri specifice pentru persoanele cu dizabilități

 • •  Total locuri de muncă generate: permanente 6, sezoniere 15

 • c) Indicatori financiari, socioeconomic, de impact, de rezultat/operare, stabiliți după caz

• Cost specific

Cost specific investiție: 8.059,01 lei/mp (fără TVA)

Cost specific C+M: 6.009,90 lei/mp (fără TVA)

* Recuperarea investiției se va face în "

d) Eșalonarea investiției - în ani

Investiție anterioară (DALI)

Anul I (Proiectare și Execuție)

Anul TT (Execuție)

Anul III (Execuție)

Total

',97 ani

Raportat la Total General (fără TVA) 123.188,20 lei

4.045.507,14 lei

14.434.242,49 lei

8.638.354,05 lei

27.241.291,88 lei1

1

Eșalonarea investiției pe.ani nu conține valoarea aferentă Cap. 5.3 - Cheltuieli diverse și neprevăzute