Hotărârea nr. 430/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 430 din 23.12.2019 privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea locuinței nr. 114/1996,

cu modificările și completările ulterioare

Văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București,

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. D/209/03.10.2019 al Direcției Generale Administrație Publică Locală- Compartimentul Fond Imobiliar și nr. M/263/16.12.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei Sectorului 1 pentru analiza solicitărilor de locuințe sociale și de necesitate conform prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului României nr. 1275/2000, cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Hotărârea Consliului Local al Sectorului 1 nr. 104/28.07.2016 înaintat Copartimentului Fond Imobiliar în data de 25.09.2019;

Având în vedere Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, respectiv al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare amendamentul formulat de doamna consilier local Daniela Popa, avizat de Direcția Generală Administrație Publică Locală și de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 și aprobat de Consiliul Local al Sectorului 1,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Având în vedere dispozițiile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.57/2008 pentru modificarea Legii locuinței nr. 114/1996 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1275/2000 prin care au fost aprobate Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Legii locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.42/2003 privind Regulamentul de repartizare a locuințelor și a terenurilor aferente acestora, conform legii, din fondul locativ de stat, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.425/2018, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 151/2019;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr.29/03.02.2009 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.285/28.08.2008 privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea locuinței nr. 114/1996, precum și aprobarea achiziționării de pe piața liberă a unor imobile de locuințe susceptibile rezolvării cererilor de atribuire depuse în baza Legii locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a celorlalte acte normative în domeniul locativ;

în temeiul prevederilor art.5 lit.ee), art.129 alin.(8) lit.b), art.139 alin.(l) și art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă criteriile și punctajele pentru întocmirea listei de priorități pentru repartizarea locuințelor sociale și de necesitate, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 308/12.10.2018.

Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Direcția Generală de Adminstrație Publică Locală - Compartimentul Fond Imobiliar și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 17 voturi pentru și 6 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 23.12.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian


Nr.: 430

Data: 23.12.2019Nume și prenume Titular Cerere:

CNP:

Domiciliu potrivit actului de identitate:

Adresa unde solicitantul locuiește efectiv, informație necesară în vederea efectuării anchetei sociale:

Număr de înregistrare cerere:

Membrii familiei și structura locuinței la care se încadrează:

I.

Descrierea situației locative a solicitanților

Punctaj acordat

1.

Situații locative deosebite

a. Persoane evacuate cu hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă din imobil retrocedat/imobil


retrocedat de mai mult de 5 ani

30 puncte

b. Persoane care au avut calitatea de chiriaș în imobile proprietatea PMB, retrocedate, și în prezent locuiesc cu contract de închiriere cu actualul proprietar

7 puncte

c. Persoane care au locuit legal în imobile retrocedate și care în prezent se află în imobil fără forme legale

15 puncte

2.

Situația locativă actuală

a. In spațiul părinților, tolerat în spațiu având domiciliu stabil pe raza Sectorului 1, persoane care locuiesc fără forme legale, contract de comodat, divorț, precum și alte situații

5 puncte

b. Cămin/locuință     de     serviciu/complex

social/apartament social formativ/protejate

6 puncte

3.

Beneficiari ai prevederilor hotărârilor Consiliului Local aprobate ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării

a. Beneficiarii Hotărârii Consiliului Local al

Sectorului 1 nr. 120/2004 cu modificările șicompletările    ulterioare    sau    Hotărârii

Consiliului Local al Sectorului lai Municipiului București nr. 220/2010, Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 100/2014, Hotărârii Consiliului al Sector 1 al Municipiului București nr. 65/2015, Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 337/2018 cu modificările și completările ulterioare

5 puncte

4.

Locuiesc într-o locuință cu condiții improprii

a. Fără bucătărie

2 puncte

b. Fără toaletă în casă

2 puncte

c. Fără acces la curent

2 puncte

d. Fără acces la apă/canalizare

2 puncte

e. Imobil care nu reprezintă siguranță în exploatare * criteriul va fi punctat în situația existenței unui document scris în acest sens, emis de o autoritate competentă

2 puncte

f. Locuințe informale

10 puncte

II.

Număr copii aflați în întreținere

a. 1 copil

4 puncte

b. 2 copii

6 puncte

c. 3 copii

8 puncte

d. Mai mult de 3 copii

10 puncte

III.

Numărul de persoane care gospădăresc împreună:

a. 1 persoană

1 punct

b. 2 persoane

2 puncte

c. 3 persoane

3 puncte

d. Mai mult de 3 persoane

4 puncte

IV.

Stare de sănătate actuală

a. Invalizi de gradul I și handicap grav

10 puncte

b. Invalizi de gradul II și handicap grad accentuat

9 puncte

c. Persoane care suferă de afecțiuni cronice

8 puncte

V.

Vechimea cererii (potrivit art. 21 alin (2) din H.G. 1275/2000, cu modificările și completările ulterioare)

a) <1 an

1 punct

b) 1-2 ani

2 puncte

c) 2-3 ani

3 puncte

d) 3-4 ani

4 puncte

e) 4-5 ani

5 puncte

f) 5-6 ani

6 puncte

g) 6-7 ani

• 7 puncte

h) 7-8 ani

8 puncte

i) 8-9 ani

9 puncte

j) 9-10 ani

10 puncte

k) 10-11 ani

11 puncte

1) 11-12 ani

12 puncte

m) 12-13 ani

13 puncte

n) 13-14 ani

14 puncte

o) 14-15 ani

15 puncte

p) 15-16 ani

16 puncte

q) 16-17 ani

17 puncte

r) 17-18 ani

18 puncte

s) 18-19 ani

19 puncte

t) 19-20 ani

20 puncte

u) 20-21 ani

21 puncte

v) 21-22 ani

22 puncte

VI.

Venitul mediu net lunar pe membru de familie

a. Nu realizează venituri impozabile

3 puncte

b. Intre 0 și venitul minim garantat pe structuri de familie

5 puncte

A

c. Intre venitul minim garantat pe structuri de familie și salariu minim pe economie

4 puncte

d. Intre venitul minim pe economie și salariul mediu net pe economie

2 puncte

VII.

Vârsta solicitantului

a. Sub 35 de ani

8 puncte

b. între 35 de ani și 65 de ani

4 puncte

c. Peste 65 de ani

6 puncte

VIII.

Categorii de grupuri vulnerabile

a. Familii monoparentale

10 puncte

b. Șomeri/persoane beneficiare de prestații sociale

5 puncte

c. Pensionari

5 puncte

d. Victime ale violentei domestice

9

5 puncte

e. Veterani și văduve de război, revoluționari răniți, invalizi, foști deținuți politici și urmașii acestora, deportați etc.

5 puncte

f. Tineri care provin din instituții de ocrotire

5 puncte

g. Repatriați/refugiați

5 puncte

TOTAL GENERAL

Notă

  • ❖ Se acordă 10 puncte pentru fiecare membru din familie care prezintă certificat medical invaliditate de gradul I și handicap grav , 9 puncte pentru fiecare membru din familie care prezintă certificat invaliditate de gradul II și handicap grad accentuat și 8 puncte pentru fiecare membru din familie care prezintă certificat medical care atestă că suferă de o boală cronică, urmând ca acestea să se cumuleze.

  • ❖ La egalitatea de puncte, prioritatea se stabilește în ordinea numărului de înregistrare a cererii la Sectorul 1 al Municipiului București.

  • ❖ La Criteriul „Vechimea Cererii se stabilește conform Normelor nr. 1275/2000, de aplicare a Legii nr. 114/1996, art. 21, alin. (2), pentru cererile

depuse până la data de 1 noiembrie a anului în curs.

  • ❖ Cererile care nu au fost reactualizate timp de 5 ani consecutiv se vor considera clasate.

  • ❖ Persoanele care se încadrează în prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap nr.

448/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și în prevederile Anexei 1 privind Categorii de persoane care au dreptul la o camera în plus din OUG 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, vor beneficia de acordarea unei camere de locuit, suplimentar față de normele minimale de locuit prevăzute în lege.

  • ❖ Copil în întreținere: persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani și nu a dobândit capacitatea deplină de exercițiu, în condițiile legii, precum și tânărul în vârstă de până la 26 de ani care urmează o formă de învățământ - cursuri de zi, organizată potrivit legii și care nu realizează venituri. Sunt considerați în întreținere și copiii încredințați în vederea adopției, cei aflați în plasament la o persoană sau familie ori pentru care s-a instituit tutela, potrivit legii, tinerii în vârstă de peste 18 ani care, în condițiile legii, sunt declarați persoane cu handicap grav sau accentuat (Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, art. 4, coroborat cu art. 499 din Cod Civil, coroborat cu art. 37 din Cod Civil). Punctajul pentru “copil în întreținere” se acordă tuturor copiilor din dosarul de locuință socială.

  • ❖ Pentru criteriul „Număr de persoane care gospodăresc împreună” punctajul se va calcula în funcție de numărul persoanelor majore (care nu se mai află în întreținere) din dosarul de atribuire a locuinței sociale.

  • ❖ Punctajele aferente criteriilor din cadrul capitolului „Categorii de grupuri vulnerabile” se acordă tuturor membrilor familiei care prezintă documentele necesare.

  • ❖ Anchetele sociale vor fi efectuate de DGASPC sau de compartimentele cu atribuții de asistență socială din cadrul UAT-urilor în cazul în care locuiesc în afara Bucureștiului.

  • ❖ în urma anchetelor sociale întocmite de către DGASPC, punctajele rezultate din evaluarea condițiilor de locuire se adaugă la punctajul obținut din precedentele criterii.

întocmit / calculat punctaj

Nume și prenume funcționar din cadrul Compartimentului Fond Imobiliar

Semnătură funcționar din cadrul Compartimentului Fond Imobiliar

Avizat

Președinte Daniela Popa, Viceprimar al Sectorului 1;

Membru titular Virgil Mădălin Olteanu - consilier local;

Membru titular Florea Iordan - consilier local;

Membru titular Alexandru Ștefan Deaconu - consilier local;

Membru titular Rusu Oana Marinela - consilier principal, Compar.imentului Fond Imobiliar;

Membru titular Mariana Ionescu - consilier juridic, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ;

Membru titular Doina Rozetty Prescură - șef Serviciul Prevenire în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.