Hotărârea nr. 429/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 429 din 23.12.2019 pentru modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 159/29.09.2016 privind efectuarea de acte terapeutice stomatologice gratuite de către Complexul Multifuncțional Caraiman

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 159/29.09.2016privind efectuarea de acte terapeutice stomatologice gratuite de către Complexul Multifuncțional Caraiman

Văzând Referatul de aprobare nr. 1479/25.11.2019 al Primarului Sectorului 1, întocmit de Directorul General al Complexului Multifuncțional Caraiman;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. G/4875/06.12.2019 al Direcției Management Economic și nr. M/235/27.11.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Capitolul II - Secțiunea 1 - Sănătate și recuperare din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 16/12.02.2008 privind înființarea în subordinea Consiliului Local Sector 1 a Complexului Multifuncțional Caraiman, ca instituție publică cu personalitate juridică;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 159/29.09.2016 privind efectuarea de acte terapeutice stomatologice gratuite de către Complexul Multifuncțional Caraiman;

Având în vedere Decizia nr.65/22.11.2019 a Curții de Conturi - Camera de Conturi București;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (7) lit. b) și c), art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. 1), coroborate cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. - Se modifică Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 159/29.09.2016 privind efectuarea de acte terapeutice stomatologice gratuite de către Complexul Multifuncțional Caraiman, conform Anexei nr. 1, care face parte din prezenta hotărâre.

Art. II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 159/29.09.2016 rămân nemodificate.

Art. III. - (1) Primarul Sectorului 1 și Complexul Multifuncțional Caraiman vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 23.12.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Nr.: 429

Data: 23.12.2019

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local

1. Poziția/cod 7.11 din Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 159/29.09.2016 privind efectuarea de acte terapeutice stomatologice gratuite de către Complexul Multifuncțional Caraiman se modifică și va avea următorul cuprins:

(...)

7.11

coroană metalo-ceramică parțial fizionomică