Hotărârea nr. 428/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 428 din 23.12.2019 privind aprobarea acordării ajutorului de urgență pentru 10 văduve de veterani de război (fără Anexă)


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL, AL SECTORUL 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordării ajutorului de urgență pentru 10 văduve de veterani de război

Văzând Referatul de aprobare nr.35967/1'3.12.2019 al Primarului Sectorului 1 al municipiului București, întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. G/5057/17.12.2019 al Direcției Management Economic și nr. M/261/16.12.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze cconomico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile:

  • - T.egii nr. 44/1994 privind veteranii de război precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legii asistenței sociale nr. 292/ 2011. cu modificările si completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile:

  • - Hotărârii Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind-venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând adresa emisă de Asociația Veteranilor de Război din Ministerul Afacerilor Interne nr. 16/06.11.2019, înregistrată sub nr. 60396/07.11.2019 la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

în temeiul prevederilor art. 5 cc), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 lit. p), ari. 196 lit. a) din Ordonanța dc urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. L -Se aprobă acordarea ajutorului de urgență pentru 10 văduve de veterani dc război, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ajutorul de urgență constă în acordarea a 10 pachete cu alimente, în valoare unitară de 300 lei/pachet și se suportă din bugetul de venituri al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 23.12.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.Nn: 428

Data: 23.12.2019