Hotărârea nr. 427/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 427 din 23.12.2019 privind aprobarea acordării ajutorului de urgență pentru copilul PRECUP MARA-ALEXANDRA


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordării ajutorului de urgență pentru copilul

Văzând Referatul de aprobare nr.35766/12.12.2019 al Primarului Sectorului 1 al municipiului București, întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. G/5038/17.12.2019 al Direcției Management Economic și nr. M/244/11.12.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamcntelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând cererea formulată de doamna              înregistrată la Direcția Generală

de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 62727/19.11.2019;

Ținând seama de ancheta socială efectuată de Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 lit. p), ari. 196 lil. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare

CONSILIUL TOCAI. AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă acordarea ajutorului de urgență în sumă de 15000 RON^entru achitarea unei cote-părți din valoarea tratamentului medico-chirurgical al copilului

Art. 2. - Ajutorul de urgență se acordă reprezentantului legal al copilului și se suportă din bugetul de venituri al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 23.12.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 427

Data: 23.12.2019