Hotărârea nr. 425/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 425 din 23.12.2019 pprivind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Restaurare, refuncționalizare și extindere Școala Gimnazială ”Ion Heliade Rădulescu”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULU11

HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Restaurare, refuncționalizare și extindere Școala Gimnazială "Ion Heliade Rădulescu ”

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3522/13.12.2019 al Primarului Sectorului 1, întocmit de directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. N 809/17.12.2019 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol, nr.E/15579/20.12.2019 al Arhitectului Șef, nr. G/5058/17.12.2019 al Direcției Management Economic și nr. M/ 260/16,12.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, respectiv al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit art. 41, art. 44 alin. (1) și alin, (4) și ari, 45 din Legea nr, 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont dc Instrucțiunea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 București nr. 25/28.02.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții Refuncționalizare, restaurare și extindere - Școala Gimnazială I. II. Rădulescu;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 București nr, 157/29.05.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Restaurare, refuncționalizare și extindere Școala Gimnazială Ion Heliade Rădulescu”;

în conformitate cu prevederile art. 7.1. lit. b) din Acordul - cadru nr. 92/10.08.2015 având ca obiect modernizarea infrastructurii unităților de învățământ și a unităților sanitare publice aflate în administrarea Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 prin execuția lucrărilor de intervenție și serviciile de proiectare aferente, inclusiv furnizarea, montarea și punerea în funcțiune a dotărilor aferente;

Potrivit art. 15.1. din Contractul subsecvent de lucrări și servicii nr. 129/16.12.2015, modificat prin actele adiționale la acesta;

în temeiul dispozițiilor art. 5 lit. ce), art.129 alin.(7) lit. a), art. 139 alin. (3) lit.a), art. 166 alin. (2) lit. k) și lit. 1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Restaurare, refuncționalizare și extindere Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu”, potrivit Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1 și Directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 23.12.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


SECRj

DanielPentru indicatorii tehnico-economici însușiți, prevăzuți în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, răspunderea juridică revine persoanelor responsabile de la nivelul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1.

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului LocaL , nrM^3 J2

PREȘEDINTE DE ȘEDț^ȚA^ Hourto-/)

\Z~F~tK -./ egi

Indicatori tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții -jvo° .

Restaurare, refuncționalizare și extindere Școala Gimnazială „Ion Heliade RăduTfescu”

A. INDICATORI MAXIMALI

Valoare totală investiție:

20.311,925 mii lei fără TVA

Din care valoarea lucrărilor de construcții-montaj:

14.815,223 mii lei fără TVA

Valoare totală investiție:

24.171,191 mii lei TVA inclus

Din care valoarea lucrărilor de construcții-montaj:

17.630,115 mii lei TVA inclus

Valoare totală investiție:

4.250,157 mii euro fără TVA

Din care valoarea lucrărilor de construcții-montaj:

3.100,003 mii euro fără TVA

Valoare totală investiție:

4.592,526 mii euro TVA inclus

Din care valoarea lucrărilor de construcții-montaj:

3.349,722 mii euro TVA inclus

  • B. INDICATORI MINIMALI

  • - Suprafață teren = 3.033,18 mp

  • - Arie desfășurată = 3.386 mp

  • C. INDICATORI ECONOMICI

    Cost specific investiție exclusiv TVA Cost specific lucrări C + M exclusiv TVA

    5,998 mii lei/ mp desfășurat

    4,375 mii lei/ mp desfășurat