Hotărârea nr. 424/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 424 din 23.12.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Proiectare şi execuţie reabilitare parţială împrejmuire la Şcoala Gimnazială Ion Heliade Rădulescu, cu sediul în Șoseaua Kiseleff, nr. 5-7, Sector 1, București”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Proiectare și execuție reabilitare parțială împrejmuire la Școala Gimnazială Ion Heliade Rădulescu, cu sediul în Șoseaua Kiseleff, nr. 5-7, Sector 1, București”

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3415/04.12.2019 al Primarului Sectorului 1, întocmit de directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. J/3084/11.12.2019 al Direcției Investiții, nr.E/15004/12.12.2019 al Arhitectului Șef, nr. G/4934/10.12.2019 al Direcției Management Economic, nr. N/789/06.12.2019 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol și nr. M/243/09.12.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe local, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 41, art. 44 alin. (1) și (4) și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea, unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere documentația tehnico-economică privind investiția “Proiectare și execuție reabilitare parțială împrejmuire la Școala Gimnazială Ion Heliade Rădulescu, cu sediul în Șoseaua Kiseleff, nr. 5-7, Sector 1, București” întocmită de societatea KARO ENGINEERING S.R.L.;

în temeiul dispozițiilor art.. 5 lit. ce), art. 129 alin, (4) lit.d) și alin.(7) lit. a), art. 139 alin. (3) lit.a), art. 166 alin. (2) lit. k) și lit. 1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația tehnico-economică privind investiția “Proiectare și execuție reabilitare parțială împrejmuire la Școala Gimnazială Ion Heliade Rădulescu cu sediul în Șoseaua Kiseleff, nr. 5-7, Sector 1, București”.

Art. 2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției “Proiectare și execuție reabilitare parțială împrejmuire la Școala Gimnazială Ion Heliade Rădulescu, cu sediul în Șoseaua Kiseleff, nr. 5-7, Sector 1, București”, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Finanțarea lucrărilor privind investiția menționată la art. 1 se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1 și Directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 23.12.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 plivind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Nr.: 424

Data: 23.12.2019

1. Pentru documentația tehnico-economică prevăzută la art.l răspunderea juridică îi revine proiectantului, conform actelor juridice încheiate cu Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1.

2. Pentru indicatorii tehnico-economici însușiți, prevăzuți în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, răspunderea juridică revine persoanelor responsabile de la nivelul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1.

Anexa nr.l

La Hotărârea Consiliului Local

Nr.^/2 3J2- tot?

ffcwțcxn Q-rttffa/)

INDICATORII TEHNICO- ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

’ /// “Proiectare și execuție reabilitare parțială împrejmuire la Școala Gimnazială ”l»ir .

Heliade Rădulescu” cu sediul în Șoseaua Kiseleff, nr. 5-7, Sector 1, București’’!.  \


v'W

A. INDICATORI MAXIMALI

Total general

Din care C+M


2.633.808 lei fără TVA

2.160.255 lei fără TVA


Total general

Din care C+M


580.287 euro fără TVA

475.953 euro fără TVA


3.134.231,52 lei cu TVA 19%

2.570.703,45 lei cu TVA 19%

690.541,53 euro cu TVA 19%

566.384,07 euro cu TVA 19%


Curs de schimb valutar publicat de BNR pentru 11.12.2012: 1 euro = 4,5388 lei.

B. INDICATORI MINIMALI

Lungime împrejmuire la Șos. Kiseleff = 70.46 ml

Lungime împrejmuire colț străzi adiacente = 3.70 ml Lungime împrejmuire str. Monetăriei = 35.07 ml Lungime totală împrejmuire reabilitată = 108.70 ml înălțime max. soclu (de la cota trotuar) = 1.20 ml înălțime max. gard (de la cota trotuar) = 4.15 ml Nr. porți metalice = 2

Nr. stâlpi gard = 42

C. INDICATORI ECONOMICI

Cost specific investiție exclusiv TVA

Cost specific lucrări C+M exclusiv TVA

Durata de realizare: 24 luni

24.230,07 lei/ml desfășurat

19.873,56 lei/ml desfășurat