Hotărârea nr. 423/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 423 din 23.12.2019 privind respingerea achiziționării, în numele și pentru Municipiul București, de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a 215 bunuri imobile tip condominiu și a terenului liber de construcții aferent, care vor avea destinația exclusivă de locuințe sociale


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind respingerea achiziționării, în numele și pentru Municipiul București, de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a 215 bunuri imobile tip condominiu și a terenului liber de construcții aferent, care vor avea destinația exclusivă de locuințe sociale

Având în vedere Referatul de aprobare nr. J-AC 1985/21.11.2019 al Primarului Sectorului 1, întocmii în comun de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector I, Direcția Investiții și Direcția Generală Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. J-AC 1986/21.11.2019 întocmit de Direcția Investiții, nr. D/232/25.11.2019 al Direcției Generale Administrație Publică Locală, nr. G/4349/25.11,2019 al Direcției Management Economic, nr. M/233/22.11.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, nr. N/754/22.11.2019 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol și nr. E/14531/28.11.2019 al Arhitectului Șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii puhlice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, respectiv al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 1279 și art. 1669 din Codul civil aprobat prin Legea nr. 287/2009, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere și prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 29 lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 35/2010 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 să cumpere, pentru și în numele Municipiului București, imobile pentru satisfacerea cererilor de atribuire a locuințelor sociale;

Luând în considerare adresele Sectorului 1 al Municipiului București nr. K/3076/21.10.2019 și K3300/08.11.2019 prin care s-au solicitat clarificări Primăriei Municipiului București cu privire la împuternicirea Sectorului 1 al Municipiului București să achiziționeze, pentru și în numele Municipiului București, bunuri imobile cu destinația de locuințe sociale;

Având în vedere adresele Primăriei Municipiului București nr. 22754/05.11.2019 și nr. 24225/13.11.2019 cu privire la împuternicirea Sectorului 1 a.1 Municipiului București să achiziționeze, pentru și în numele Municipiului București, bunuri imobile cu destinația de locuințe sociale;

Ținând seama și de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.32/ 31.01.2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 246/31.01.2017 privind aprobarea reluării procedurii de achiziție de pe piața liberă, a unor imobile de locuințe care vor avea destinația de locuințe sociale;

Luând în considerare și Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 340/18.10.2019 privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București;

Luând în considerare Raportul procedurii înregistrat sub nr. J-AC 1982/21.112019 cu toate anexele acestuia;

în temeiul prevederilor art. 5 dd), art. 139 alin. (2), art. 166 alin. (2) lit. g) și p) și alin. (3), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se respinge achiziționarea, în numele și pentru Municipiul București, de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală dc Asistența Socială și Protecția Copilului Sector 1, a 215 bunuri imobile tip condoniiniu și a terenului liber de construcții aferent, care vor avea destinația exclusivă de locuințe sociale

Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Direcția Generală Administrație Publică Locală, Direcția Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a întrunit un număr de 11 voturi pentru, 1 abținere - numărată la voturi împotrivă, conform legii și 11 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 23.12.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 423

Data: 23.12.2019