Hotărârea nr. 422/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 422 din 23.12.2019 privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1, la data de 30 noiembrie 2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1, la data de 30 noiembrie 2019

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr. G4875/06.12.2019 și Raportul de specialitate nr.G4874/06.12.2019 întocmit de Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr.M/258/16.12.2019 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei dc studii, prognoze cconomico-sociale, buget, impozite și taxe local, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile T.egii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu ari. 49 alin (12) și (13) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 116/22.04.2019 privind aprobarea bugetului general centralizat pe anul 2019, cu rectificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.5 lit. c), art. 139 alin.(3) lit. a), art.166 alin.(2) lit. d) și art. 196 alin.(l) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI I

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. — Se aprobă execuția bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 30 noiembrie 2018, conform anexelor 1-3.

Art. 2. — Anexele nr.l - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economic, Direcția Investiții, Direcția Generală dc Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Administrația Unităților-de învățământ Prcuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, unitățile de învățământ din Sectorul 1, Poliția Locală a Sectorului 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Centrul Cultural Sector 1, Complexul Multifuncțional Caraiman, Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului, Administrația Piețelor Sector 1, precum și serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri Primarului Sectorului 1, entităților menționate la alin. (1), precum și Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 23.12.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE Marian
Nr.: 422

Data: 23.12.2019