Hotărârea nr. 421/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 421 din 17.12.2019 privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2019

Văzând Referatul de aprobare nr. G/5046/17.12.2019 al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere Raportul de specialitate nr, G/5045/17.12,2019 al Direcției Management Economic și Raportul de specialitate nr. M/274/17.12.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare amendamentul formulat de domnul Dragoș Florin Sion și domnul Alexandru Ștefan Deaconu - consilieri locali ai Sectorului 1, avizat de Direcția Management Economic, Direcția Investiții și Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 și adoptat de Consiliul Local al Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe local, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii ni". 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 19 alin. (1) lit. a) și b) și art. 20 alin (1) lit. a) și c) ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 720/2014 pentru aprobarea Nonnelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea dc privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercităm de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite și a modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Conform Deciziilor nr. 5235/04.12.2019 și 5370/10.12.2019 ale directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București;

Conform Adresei nr. 7153/999334/23.12.2019 transmisă de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, cu privire la veniturile pentru anul 2019, precum și estimările pentru anii 2020-2022;

în temeiul prevederilor art.5 lit. cc), art.139 alin.(3) lit. a), art. 166 alin.(2) lit. d) și art.196 alin.(l) lit. a) din Ordonanța de Uigența m. 57/2019 privind Cudul adminishativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă veniturile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pc anul 2019 în valoare de 1.508.020,92 mii lei, conform anexei nr. 1.

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se prezintă astfel:

-mii lei-

SURSA DE FINANȚARE

BUGET RECTIFICAT DECEMBRIE

VENITURILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT

1.508.020,92

AL SECTORULUI 1

Secțiunea de funcționare

1.215.268,63

Secțiunea de dezvoltare

292.752,29

VENITURILE BUGETULUI LOCAL SECTORULUI 1

1.286.954,16

Secțiunea de funcționare

1.185.544,26

Secțiunea de dezvoltare

101.409,90

VENITURILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI

29.812,37

ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN

VENITURI PROPRII

Secțiunea de funcționare

29.724,37

Secțiunea de dezvoltare

88,00

VENITURILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE

191.254,39

Secțiunea de funcționare

0,00

Secțiunea de dezvoltare

191.254,39

  • (1) - Veniturile bugetului local pe anul 2019 supt în valoare de 1.286.954,16 mii lei, conform anexei nr.1.1 (1.1.1; 1.1.2);

  • (2) - Veniturile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019 sunt în sumă de 29.812,37 mii lei, conform anexei nr. 1.3 (1.3.1);

  • (3) - Veniturile bugetului din împrumuturi externe pe anul 2019 sunt în sumă de 191.254,39 mii lei, conform anexei nr. 1.5.

Art. 2. - Se aprobă cheltuielile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2019 în sumă de 1.782.146,74 mii lei, conform anexei nr. 1.

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se prezintă astfel:

-mii lei-

SURSA DE FINANȚARE

BUGET DECEMBRIE

CHELTUIELILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT

1.782.146,74

Secțiunea de funcționare

1.220.676,36

Secțiunea de dezvoltare

561.354,52

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL SECTORULUI 1

1.555.556,39

Secțiunea de funcționare

1.185.544,26

Secțiunea de dezvoltare

370.012,13

CHELTUIELILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI

35.335,96

Secțiunea de funcționare

35.132,10

Secțiunea de dezvoltare

88,00

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE

191.254,39

Secțiunea de funcționare

0,00

Secțiunea de dezvoltare

191.254,39

a) Deficitul bugetului local al secțiunii de dezvoltare pe anul 2019 în valoare de 268.602,23 mii lei se acoperă din excedentul anilor precedenți, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, astfel: “Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (...), precum și după achitarea plăților restante se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, ca sursă de finațare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare,

b) Deficitul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al secțiunilor de funcționare și dezvoltare înregistrat în anul 2019 în valoare totală de 5.523,59 mii lei este finanțat din excedentul anilor precedenți, conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

  • ❖ Pentru Cap. 65.10 învățământ, conform art. 57 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenți în valoare de 4.683,59 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent;

  • ❖ Pentru Cap. 70.10 Locuințe, servicii și dezvoltare publică - Administrația Piețelor

Sector 1, conform art. 20 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenți în valoare de 840,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent.

(1) Se aprobă cheltuielile bugetului local pe anul 2019, conform anexei nr. 1.2, astfel:

1

1.555.556,39

mii lei pentru Servicii Publice Generale -conform anexei nr. 1.2.1, din care:

capitolul 50.02,

—Secțiunea de funcționare

1.185.544,26 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare

370.012,13 mii lei

2

70.797,69

mii lei pentru Autorități Executive capitolul 51.02, conform anexei

1.2.1.1 (1.2.1.1.1), din care: —Secțiunea de funcționare

63.245,39 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare

7.552,30 mii lei

3

46.709,00

mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02,

conform anexei nr. 1.2.1.2 (1.2.1.2.1), din care:

—Secțiunea de funcționare

—Secțiunea de dezvoltare

45.706,00

1.003,00

mii lei mii lei

4

14.850,00

mii lei pentru Tranzacții privind Datoria Publica capitolul 55.02,

din care:

—Secțiunea de funcționare

14.850,00

mii lei

—Secțiunea de dezvoltare

0,00

mii lei

5

924,00

mii lei pentru Aparare Naționala capitolul 60.02, conform anexei

nr. 1.2.1.3 (1.2.1.3.1), din care: —Secțiunea de funcționare

610,00

mii lei

—Secțiunea de dezvoltare

314,00

mii lei

6

63.422,00

mii lei pentru Ordine publica si siguranța naționala capitolul 61.02,

din care:

—Secțiunea de funcționare

41.322,00

mii lei

—Secțiunea de dezvoltare

22.100,00

mii lei

7

303.001,50

mii lei pentru învățământ capitolul 65.02, conform anexei 1.2.1.4

(1.2.1.4.1; 1.2.1.4.2), din care: —Secțiunea de funcționare

274.111,37

mii lei

—Secțiunea de dezvoltare

28.890,13 mii lei

8

73.185,19

mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, conform anexei 1.2.1.5

(1.2.1.5.1), din care: —Secțiunea de funcționare

31.691,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare

41.494,19 mii lei

9

253.728,01

mii lei pentru Cultura, recreere si religie capitolul 67.02, conform

anexei nr. 1.2.1.6 (1.2.1.6.1; 1.2.1.6.2;

1.2.1.6.3), din care:

—Secțiunea de funcționare

199.949,50 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare

53.778,51 mii lei

10

210.911,00

mii lei pentru Asigurări si Asistenta Sociala capitolul 68.02, din

care:

—Secțiunea de funcționare

202.985,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare

7.926,00 mii lei

11

293.331,00

mii lei pentru capitolul 70.02 Locuințe, Servicii și Dezvoltare

Publică, conform anexei nr. 1.2.1.7 (1.2.1.7.1; 1.2.1.7.2), din care:

—Secțiunea de funcționare

—Secțiunea de dezvoltare

95.851,00

197.480,00

mii lei mii lei

12

207.784,00 mii lei pentru Protecția Mediului capitolul 74.02, din care:

—Secțiunea de funcționare

201.516,00

mii lei

—Secțiunea de dezvoltare

6.268,00

mii lei

13

15.633,00 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care:

—Secțiunea de funcționare

13.707,00

mii lei

—Secțiunea de dezvoltare

1.926,00

mii lei

14

1.280,00 mii lei pentru Alte acțiuni economice

capitolul 87.02, din care:

—Secțiunea de funcționare

0,00

mii lei

—Secțiunea de dezvoltare

1.280,00

mii lei

(2) Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019.

1

35.335,96

mii lei pentru Servicii Publice Generale

- capitolul 50.10,

conform anexei nr. 1.4, din care:

—Secțiunea de funcționare

35.247,96 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare

88,00 mii lei

2

17.667,96

mii lei pentru învățământ capitolul 65.10,

conform anexei nr.

1.4.1, din care: —Secțiunea de funcționare

17.667,96 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare

0,00 mii lei

3

17.668,00

mii lei pentru Locuințe, servicii și dezvoltare publică capitolul

70.10, din care: —Secțiunea de funcționare

17.580,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare

88,00 mii lei

(3) Se aprobă bugetul bugetul împrumuturilor externe pe anul 2019, conform anexei 1.5, astfel:

  • 1       191.254,39 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.06, conform anexei

nr. 1.5.1, din care:

—Secțiunea de funcționare                                0,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                          191.254,39 mii lei

  • 2       191.254,39 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuințe, servicii și dezvoltare publică,

conform anexei nr. 1.5.1.1, din care:

—Secțiunea de funcționare

0,00 mii lei

191.254,39 mii lei


—Secțiunea de dezvoltare

Art. 3. -   Anexa nr. 1 (1.1-1.5) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. -   Se aprobă cheltuielile de capital în valoare de 555.889,52 mii lei, conform

programului de investiții publice, din care:

mii lei -

SURSA DE FINANȚARE

BUGET DECEMBRIE

Bugetul local al Sectorului 1

364.547,13

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii

88,00

Bugetul creditelor externe

191.254,39

TOTAL

555.889,52

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Centrul Cultural al Sectorului 1, unitățile de învățământ, Direcția Management Economic, precum și serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei instituțiilor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 17 voturi pentru și 6 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 23.12.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată . în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETA DanielaENERAL oleta Cefalan


Nr.: 421

Data: 23.12.2019