Hotărârea nr. 42/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 42 din 04.02.2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.293/12.10.2018privind aprobarea înființării societății pe acțiuni

Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Juridică și Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând seama de art.2030 lit.b) din Codul Civil;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art.l, art.2 lit. c), art. 8, art. 9, art. 10 și art.1372, coroborate cu prevederile Titlului III - Cap. IV din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.28 alin.(7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 292/29.09.2016 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 1 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale având ca scop prestarea de servicii și executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică și privată a Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1, cu excepția clădirilor, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 568/23.08.2018;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 140/30.05.2017 prin care se dă acordul de principiu pentru înființarea unei societăți comerciale având ca scop prestarea de servicii și executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică și privată a Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, cu excepția clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.;

Luând act de adresa nr. 10/01.02.2019 a Consiliului de Administrație prin care sunt transmise demisiile din calitatea de administratori ai Societății de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A a domnilor Marcel Niculescu, Andrei Nicolescu și Tăsel Silvică Stan, înregistrate sub nr. 05/01.02.2019, 06/01.02.2019, respectiv nr.04/01.02.2019;

Ținând seama de Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.2/01.02.2019;

Văzând Nota de fundamentare privind desemnarea noilor membri ai Consiliului de Administrație, întocmită de membrii fondatori, președintele Consiliului de Administrație, reprezentantul Consiliului Local al Sectorului 1, respectiv al Administrației Domeniului Public Sector 1 în Adunarea Generală a Acționarilor;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c), alin.(6) lit.a), art.37, art. 45 alin.(2), art. 81 și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. se modifică și se completează, după cum urmează:

  • 2.  La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), care va avea următorul cuprins:

”(3) Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorilor care au fost înlocuiți ”

  • 3.   în cuprinsul Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. articolul 60 se modifică și se completează conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. rămân nemodificate.

Art.HL - (1) Primarul Sectorului 1, Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 1 și membrii Adunării Generale a Acționarilor și ai Consiliului de Administrație vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.Nr.: 42

Data: 04.02.2019

STATUTUL

ÎNTREPRINDERII PUBLICE-SOCIETATEA DE INVESTIȚII ȘI DEZVOLTARE ÎN SĂNĂTATE ȘI DOMENII DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1

Articol unic : Se modifică și se completează art.60 din Capitolul XIV-ADMINISTRAREA ÎNTREPRINDERII PUBLICE-SOCIETATE PE ACȚIUNI -PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE -ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE din Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.293/12.10.2018, după cum urmează: