Hotărârea nr. 419/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 419 din 17.12.2019 prin care se ia act de constatarea încetării de drept prin demisie a mandatului de consilier local și de declararea ca vacant a locului de consilier local al domnului Gheorghiță-Liviu Goncea


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

prin cure se ia act de constatarea încetării de drept prin demisie a mandatului de consilier local și de declararea ca vacant a locului de consilier local al domnului Gheorghiță-Liviu Goncea

în baza prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Referatul constatator nr.C/162/05.12.2019 al Primarului Sectorului 1 și al Secretarului General al Sectorului 1 al Municipiului București;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. M/254/13.12.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ și nr. 3683/06.12.2019 al Serviciului Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 86/24.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor aleși la data de 05.06.2016;

Luând act de adresa înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub 52545/03.12.2019, prin care domnul Gheorghiță-Liviu Goncea aduce la cunoștință demisia sa din funcția de consilier local al Sectorului 1;

în temeiul prevederilor art.5 lit. ee), art.139 alin.(l), art.196 alin. (1) lit.a) și art. 204 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se ia act de constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Gheorghiță-Liviu Goncea.

Art. 2. - Se ia act de declararea ca vacant a locului de consilier local al domnului Gheorghiță-Liviu Goncea.

Art.3. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Juridică, Direcția Mangement Resurse Umane, Direcția Management Economic și Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri structurilor organizatorice menționate la alin. (1) și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 18 voturi pentru, 1 abținere - numărată la voturi împotrivă, conform legii și 5 voturi împotrivă, fiind prezenți la vot 24 de consilieri locali din 26 de consilieri locali în funcție, astăzi, 17.12.2019, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.R.\L


Nr.: 419

Data: 17.12.2019