Hotărârea nr. 418/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 418 din 28.11.2019 pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 180/05.06.2019 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, pentru programe sportive

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 180/05.06.2019privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, pentru programe sportive

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 2741/08.11.2019 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, întocmit de Centrul Cultural al Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. M/174/14.11.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr. 180/05.06.2019 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, pentru programe sportive;

Ca urmare a adresei formulată de Instituția Prefectului Municipiului București prin adresa nr. A.C/12359/P/11.10.2019, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 1186/15.10.2019, respectiv nr. 1187/15.10.2019 cu privire la adoptarea Hotărârii Consiliului Local nr. 180/05.06.2019 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, pentru programe sportive cu încălcarea unor norme legale incidente în materie;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. ee), art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. 1), m), s) și alin. (4) și ari. 196 alin. (1) lil. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 180/05.06.2019 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, pentru programe sportive.

Art. 2 - (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 20 voturi pentru și o abținere, numărată la voturi împotrivă, conform legii, fiind prezenți la vot 21 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.11.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 418

Data: 28.11.2019