Hotărârea nr. 415/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 415 din 28.11.2019 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Grădinița ARISTOKIDS

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în

Consiliul de administrație la Grădinița ARISTOKIDS

Văzând Referatul de aprobare nr.K/2947/10.10.2019 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București

Ținând seama de Raportul dc specialitate nr. K/2948/10.10.2019, întocmit de Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă și nr. M/148/24.10.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de validare încheiat în data de 28.11.2019;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 96 alin. (1) și alin. (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 39/04.02.2019 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al Municipiului București pentru anul 2019-2020, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor art. 11 alin. (4) lit. e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Ordinului nr. 3160/2017 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.619/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de adresa Grădiniței ARISTOKIDS cu nr. 67/19.09.2019, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 40220/20.09.2019, prin care solicită desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație al grădiniței;

Luând în considerare propunerile grupurilor de consilieri locali ai Consiliului Local al Sectorului 1;

în temeiul art. 5 lit. ee), art. 139 alin. (1) și alin. (6), art. 166 alin. (2) lit. 1), ari. 196 alin, (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AI- SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se numește domnul Manuel Augustin Vicru reprezentant ul Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Grădinița ARISTOKIDS, situată în str. Lebedei, nr. 25, sector 1.

Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1, persoana nominalizată la art. 1 și Grădinița ARISTOKIDS vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, fiind prezenți la vot 21 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.11.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian Neagu


Nr.: 415

Data: 28.11.2019