Hotărârea nr. 413/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 413 din 28.11.2019 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 100/28.07.2016 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educației în instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 1, cu modificările și completările ulterioare

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 100/28.07.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1

în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației în instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 1,

cu modificările și completările ulterioare

Văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, nr. K/2633/18.09.2019;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. K/2632/18.09.2019, întocmit de Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă și nr. M/123/24.09.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-mcdia și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de validare încheiat în data dc 28.11.2019;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 96 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor art. 11 alin. (4) lit. e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Văzând prevederile Ordinului nr. 3160/2017 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile dc învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.619/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 39/04.02.2019 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al Municipiului București pentru anul 2019-2020;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 100/28.07.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației în instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 1, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 169/29.09.2016, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1  nr. 266/21.12.2016, Hotărârea

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 36/28.02.2017, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 285/13.09.2017, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1  nr. 399/28.11.2017, Hotărârea

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 22/31.01.2018, precum și Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr 383/05.12.2018;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 183/09.07.2019 prin care se ia act de constatarea încetării de drept prin demisie a mandatului de consilier local și de declararea ca vacant a locului de consilier local al doamnei Clotilde Marie-Brigitte Armând;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 184/09.07.2019 prin care se ia act de constatarea încetării de drept prin demisie a mandatului de consilier local și de declararea ca vacant a locului de consilier local al doamnei Steluța Todea;

Văzând adresa înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 23781/04.06.2019, prin care domnul Gheorghe Sergiu-Alexandru aduce la cunoștință demisia sa din toate consiliile de administrație ale unităților de învățământ;

Ținând seama de propunerilor grupurilor de consilieri locali ai Consiliului Local al Sectorului 1;

în temeiul art. 5 lit. ee), art. 139 alin. (1) și alin. (6), art. 166 alin. (2) lit. 1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. - Se modifică Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 100/28.07.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației în instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 1, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 100/28.07.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației în instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 1 rămân nemodificate.

Art. III. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și persoanele nominalizate la art.l vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Telmică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, fiind prezenți la vot 22 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.11.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.RAL


cfalan


Nr.:   413

Data: 28.11.2019

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local


  • 1. La poziția 1 - Grădinița Nr. 42: Se înlocuiește doamna Steluța Todea cu doamna Adriana Mihaela Georgescu;                                                     .

  • 2. La poziția 2 - Grădinița Nr. 44: Se înlocuiește doamna Steluța Todea cu doamna Adriana Mihaela Georgescu;

  • 3. La poziția 23 - Școala Gimnazială Nr. 6: Se înlocuiește doamna Steluța Todea cu doamna Adriana Mihaela Georgescu;

  • 4. La poziția 24 - Școala Gimnazială Nr. 7: Se înlocuiește doamna Steluța Todea cu doamna Adriana Mihaela Georgescu;

  • 5. La poziția 26 - Școala Gimnazială "Herăstrău": Se înlocuiește doamna Steluța Todea cu doamna Adriana Mihaela Georgescu;

  • 6. La poziția 28 - Școala Gimnazială "Pia Bratianu": Se înlocuiește doamna Armând Clotilde-Marie-Brigitte cu domnul Dragoș Florin Sion;

  • 7. La poziția 35 - Școala Gimnazială ”Sf. Nicolae”: Se înlocuiește domnul Gheorghe Sergiu-Alexandru cu doamna Cristina Simona Munteanu;

  • 8. La poziția 69 - Colegiul Tehnic Feroviar ”Mihai I”: Se înlocuiește domnul Alin Stoian cu domnul Viorel Daniel Chirvasă;

  • 9. La poziția 71 - Școala Gimnazială Specială pentru Surzi nr. 1: Se înlocuiește domnul Gheorghe Sergiu-Alexandru cu doamna Manuela Mureșan;

  • 10. La poziția 73 - Școala Gimnazială Specială Nr. 8: Se înlocuiește domnul Alin Stoian cu doamna Adriana Mihaela Georgescu;