Hotărârea nr. 412/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 412 din 28.11.2019 privind aprobarea Modificare Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Bulevardul Expoziției nr.1-1C, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

Bulevardul Expoziției nr.l-lC, sector 1, București

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Raportul de specialitate nr.E/14132/20.11.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridical, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul nr. 137/19.11.2019 al Arhitectului Șef din cadiul apaiatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 13638/26.08.2019 și planșa anexă a acestuia.

Studiu de rețele însușit de ing. Cristian I. Căiță.

Studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh. Luiza Odette Voinea.

Aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Română nr. 36559/10.01.2019 - Hmax. = 76,00 m; Aviz Ministerul Culturii și Identității Naționale nr. 1805/ZP/30.10.2019;Acord Ministerul Transporturilor nr. 39912/15.10.2019; Adresă S.C. Metroul S.A. nr. 152696/13.09.2019; Aviz Metrorex S.A. nr. M.04.01.01/3353/10.10.2019; Adresă Agenția Națională Naționala pentru Protecția Mediului nr. 15580/31.07.2019; Aviz tehnic de consultanță preliminară de circulație nr. 1130/14.10.2019- PMB-Direcția Proiecte Urbane; Proces Verbal de Pichetare însușit de ing. Laurențiu Iustinian Roman.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare

• Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr.69/25.04.2013 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Bulevardul Expozițiri nr. 1-1C - Aviz Arhitect Șef nr. 7/8/10.04.2013.

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism modificare P.U.D. — Bulevardul Expoziției nr. 1-1C, sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 137/19.11.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

  • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi pentru, 6 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii și 5 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.11.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
BIROUL REGLEMENTĂRICa urmare a cererii adresate de S.C. NOR REAL ESTATE S.R.L., cu adresa î ucurești, înregistrată la nr. 3409                  , comp

01 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modific

AVIZ NR. J.

PENTRUz>r. /


Nr- /

MODIFICARE PUD-BULEVARDUL EXPOZIȚIEI NR. 1-1C SECTtpR^l      2 8 NOV 2019


Construire complex multifuncțional - birouri, comerț, nclmînistrnțîe

Subzona A - Corp 1 - 3S+P+18E, Corp 2- 3S+P+12E, Corp 3 -3S+P+ Subzona B- Corpurile 13 - 3S+P+7E, Corpurile 2,4 - 3S+P+3EGENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 11.635,00mp (11.617,00m din măsurătorile cadastrale), proprietat<$>riVafa! conform mențiunilor din Extrasul de Carte Funciară nr. 261730, eliberat la data de 14.10.2019. Se prezintă acord nr. 336045/30.10.2019.

INIȚIATOR: S.C. NOR REAL ESTATE S.R.L.

PROIECTANT: S.C. VEGO CONCEPT ENGINERING S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:                     UR: Dzo, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZO                     : Zona studiată prin PUD includb^rftUIL 'imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord- artera de circulație Bulevardul Expoziției; Sud - nr. cada’Str 233759 și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară; Est- Spitalul Clinic CF NR.2, Academia de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu Sisești” și nr. cadastral 240578; Vest- nr. cadastral 261664.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională CB1- subzona serviciilor publice dispersate in afara zonelor protejate. Amplasamentul a fost cuprins în PUZ “ B-dul Expoziției nr. 1” aprobat cu HGGMB nr. 179 din 21.04.2008, Aviz D.U.A.T. PMB nr. 1/1/4/17.01.2007 și plan de reglementari urbanistice anexă vizat spre neschimbare, ce prevede POTmax= 45%, CUTmax= 4; RHmax=P-P+lE-P+3E-P+6E-P+10E-P+12E-P+20E. Funcțiunea avizata: locuințe, comerț, birouri. Terenul a făcut obiectul


docuentației de urbanism "PUD Bulevardul Expozițiri nr. 1-1C Aviz Arhitect Șef nr. 7/8/10.04.2013, aprobat cu HCLS1 nr. 69/25.04.2013. Imubilul nu se află pe lista cuprinzând monumente istorice bucureștene, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016, dar sc află la mai puțin dc 100 m față de imobile aflate pe aceasta listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 1040/5/E/21871 din 12.07.2019. Se prezintă Aviz Ministerul Culturii și Identității Naționale nr. 1805/ZP/30.10.2019.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax=45%, CUTmax=4; RmaxH=P-P+lE-P+3E-P+6E-P+10E-P+12E-P+20E. în conformitate cu Aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Română nr.36559/10.01.2019 -Hmax. = 76,00 m.

Conform Legii nr.350/2001 cu modificările și completările ulterioare, calculul indicatorilor urbanistici POT si CUT, se calculează in raport cu ansamblul terenului inițial, care a generat documentația de urbanism PUZ.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se vor realiza din Bulevardul Expoziției, conform avizului

Comisiei Tehnice de Circulații nr. 13638/26.08.2019 și planșa anexă a acestuia.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Cristian I. Căiță.

Documentația este însoțită de studiu de însoțire și ilustrare volumetrică însușite de arh. Luiza Odette Voinea.

Se prezintă Aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Română nr. 36559/10.01.2019 - Hmax. = 76,00 m; Aviz Ministerul Culturii și Identității Naționale nr. 1805/ZP/30.10.2019; Acord Ministerul Transporturilor nr. 39912/15.10.2019; Adresă S.C. Metroul S.A. nr. 152696/13.09.2019; Aviz Metrorex S.A. nr. M.04.01.01/3353/10.10.2019; Adresă Agenția Națională Naționala pentru Protecția Mediului nr. 15580/31.07.2019; Aviz tehnic de consultanță preliminară de circulație nr. 1130/14.10.2019- PMB-Direcția Proiecte Urbane; Se prezintă Proces Verbal de Pichetare însușit de ing. Laurențiu lustinian Roman.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 10/26/22.08.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1040/5/E/21871 din 12.07.2019, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului 1, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în

vigoare.


Șef birou, Raluca Mihaela Epifan
URMA AUD1TULUI

DE CĂTRE ORGANISMUbXȘk

PENTRU CERTIFICAREA X:. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1 Bucuqbști; 011222

Tel. +40-21-319.10.13; Fax: +40-21-319.10.06nectar 1, îYiuniciptui București

PLANȘA U03. REGLEMENTĂRI URBANISTICE

9LIMITE

FUNCȚIUNI EXISTENTE

CONFORM DOCUMENTAȚIILOR DE URBANISM


■    ..... Limită imobil ce a generat P.U.D.- Bulevardul Expoziției IC

--------- Limită edificabil propus

—— Limită de proprietate a terenurilor

Delimitări subzone (A si B)


CIRCULAȚII PUBLICE


Limită circulație publică carosabilă existentă

Circulații carosabile


Circulații pietonale

Traseu tramvai


INALTIMEA CLĂDIRILOR (subzona A)

3S + P + IE - corpul 3

3S + P + 12E + Etaj tehnic - corpul 2

3S + P + 18E + Etaj tehnic - corpul 1


INALTIMEA CLĂDIRILOR (subzona B)


3S + P + 3E - corpul 2 si 4

3S + P + 7E + Etaj tehnic - corpul 1 si 3CB 1 - subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate învățământ

Sănătate

Spații verzi de aliniament

PUD Expoziției lk - ÎL


PROPUNERI

Birouri, spații comerciale și servicii

Circulații interioare carosabile

Circulații interioare pietonale

Dale înierbate

Consolă

Retrageri minime față de limitele de proprietateACCESURI

Acces carosabil

Acces pietonal

Acces ocazional carosabil pentru intervenții pompieri
NAȚIONALĂ DE
DASTRU SI
\TE IMOBILIARĂ

Nr. Punct

X

Y

1

331058,43

584996,24

2

331060

585003,15

3

331060

585003,15

4

331065,79

585028,68

5

331065,79

585028,68

6

331059,51

585031,04

7

331059,51

585031,04

8

331056,88

585031,98

9

331056,88

585031,98

10

331045,16

585036,54

11

331045,16

585036,54

12

331021,8

585045,2

13

331021,8

585045,2

14

330975,94

585062,6

15

330975,94

585062,6

16

330968,19

585065,49

17

330968,19

585065,49

18

330934,06

585078,33

19

330934,06

585078,33

20

330925,43

585081,57

21

330925,43

585081,57

22

330884,47

585097,1

23

330884,47

585097,1

24

330873,52

585067,68

25

330873,52

585067,68

26

330993,46

585021,3

27

330993,46

585021,3

28

330992,39

585017,97

29

330992,39

585017,97

30

330967,91

584954,42

31

330967,91

584954,42

32

331042,26

584925,72

33

331042,26

584925,72

34

331051,48

584966,01

35

331051,48

584966,01

36

331057,15

584990,73

37

331057,15

584990,73

38

331058,43

584996,24

39

331058,43

584996,24

40

331062,86

585015,74

41

331059,48

585031,05

42

331040,79

585038,16

43

331022,04

585045,11

44

331003,34

585052,2

45

330984,64

585059,3

46

330965,92

585066,34

47

330947,2

585073,39

48

330928,48

585080,42

49

330909,78

585087,5

50

330891,08

585094,59

51

330879,96

585084,97

52

330874,97

585067,12

53

330893,62

585059,9

54

330912,28

585052,69

55

330930,93

585045,48

56

330949,59

585038,27

57

330968,24

585031,05

58

330986,89

585023,84

59

3309.88,99

585009,14

60

3309'81,8'

584990,47

i-
2 o •c

Cu

1

u

xd

1..... Ă__u. csa KS3 tes
WwîW»

■Ă


2,5-7.0


14
PREȘEDINTE Dt>


1 ■1

t LL2

ÎLÎ

. 3-0

eh

- 3.0

----------------------------------------------------

--------------------------\\ 1 /N *--------?

41-45.5    1


Profil propus A-A - Bulevardul Expoziției tronson II


,       7.0-9.5

10.5

> 3.0

,         615

<1 î

,         7.0

.     4.5

1 --■2

2-5        1

---“---7


Profil existent B-B - Bulevardul Expoziției tronson I


NOTA

Indicatorii urbanistici se mențin conform documentației P.U.D. "Bd. Expoziției nr. 1-1C" aprobat prin H.C.L. S1 nr. 69 din 25.04.2013. Conform Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificările si completările ulterioare / Art. 48:

Alin. (2) -" Planul urbanistic de detaliu cuprinde reglementări cu privire la: asigurarea accesibilității și racordarea la rețelele edilitare; permisivități și constrângeri urbanistice privind volumele construite și amenajările; relațiile funcționale și estetice cu vecinătatea; compatibilitatea funcțiunilor și conformarea construcțiilor, amenajărilor și plantațiilor; si regimul juridic și circulația terenurilor și construcțiilor" Alin. (3) - "Planul urbanistic de detaliu se elaborează numai pentru reglementarea amănunțită a prevederilor stabilite prirrPlanul urbanistic general, Pianul urbanistic zonal sau pentru stabilîrea'aiilor de construire."            ’                    ,.-țȚcn’_*ct?7

Conform Legii nr. 242/23.06.2009 privind aprobarea OG nț/27/2008. pentru modificarea si completarea Legii nr: 350/20(jforivind amenajarea teritoriului si urbanismul, calculul indicatoriloiSfiirbWsTeî LGttT se calculează in raport cu ansamblul terenului initj               rat

documentația de urbanism PUZ.

I

NUME PROIECT:

PUD MODIFICATOR BULEVARDUL EXPOZIȚIEI NR. I -1C

ADRESA PROIECT: Bulevardul Expoziției, nr lC,_Sectșr 1, București


PROIECT NR


PROIECTAT

DESENAT


VERIFICARE INTERNANUME LIVRABIL: vp00_DOCUMENTATIE - PUD_parte desenata

BENEFICIAR:

NOR REAL ESTATE S.R.L.


Adresa:

Bulevardul Dimitrie Pompei, nr. 5-7, Hermes Business

Campus, HBC 2, Sector 2, București


2019


NUME PLANȘĂ:

REGLEMENTĂRI URBANISTICE -

ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ


COD PROIECT 3402

X

COD LIVRABIL

39231


FAZA:


PUD


PLANȘA NR:

U03


UTR conform P.U.G. .Municipiul București aprobat prin HCGMB 269/2000. prelungit prin H.C.CMB. nr. 877/12.111018

CB1

POT max. = 50% CITT max. = 2,4