Hotărârea nr. 411/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 411 din 28.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești nr.32, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești nr.32, sector 1, București

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Raportul de specialitate nr.E/13780/12.11.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1 și nr. M/219/21.11.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridical, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul nr. 131/29.10.2019 al Arhitectului Șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 1666/2620/25.02.2019.

Studiu de rețele însușit de ing.Daniel Gh. Stanciu .

- Aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Româna nr.22416/1264/24.09.2019.

Studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de urb. Andra Mihaela G. Comea.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. ce), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești nr.32, sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 131/29.10.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2)  Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

  • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.11.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

pentru cetatcun. pentr u bunăstare

BIROUL REGLEMENTĂRI


URBANISTICE Si ARHIVĂ


www.primariascctor I .roCa urmare a cererii adresate de Bleau Adrian Ionul, cu adresa î 19132/06.05.2019, completată cu nr. 40901/25.09.2019, în conformitate cu prevederile Legii tir teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, șe emite următorul:

aviz nr......7

PENTRU

PUD - ȘOS. GHEORGHE IONESCU SISEȘT1 NR. 32 - SECTOR 1, Bl

Construire imobil de locuințe colective S+P+4E

(9 apartamente)

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 534,00mp. proprietate privată conform informațiilor din Extrasul 220879, eliberat la data de 27.03.2019.

INIȚIATOR: BLEAU ADRIAN IONUȚ. BLEAU ADRIANA PROIECTANT: BIA ANDRA CORNEA

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: ___________________ __UR: D20. E, G6). \'£,

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATA IN PUD: ama studiată prin PUD t învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord: Strada Dărmănești nr. 4; Est- Șoseaua Siscști nr.30; Sud -artera de circulație Șoseaua Ghe. lonescu Sisești; Vest- Șoseaua Ghc. lonescu Sisești nr.32A.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: terenul este cuprins in PUG aprobat cu HCGMB nr.269/2000, cu valabilitate prelungită, in subzona M3 - subzona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu sau discontinuu si inaltimi maxime de P+4 niveluri, cu POTma.x.= 60 % cu posibilitatea acoperirii restului terenului in proporție de 75°i> cu clădiri cu rnax.2 niveluri (8m) pentru activitati comerciale, CUTmax.=2,5mp ADC/mp.teren; inaltimca maxima admisibila in planul fațadei nu va depăși distanta dintre aliniamente ; pot fi adaugate suplimentar unul sau doua niveluri in funcție de volumetria caracteristica străzii, cu condiția retragerii acestora in limitele unui arc de cerc cu raza de 4,0 m continuat cu tangenta sa la 45 grade și parțial in subzona -Lle - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu/ sau tară rețele edilitare. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită. Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 60%, CUTmax.= 0,6 pentru P, CUTmax.= 1,2 pentru P+1E, Hmax.= 7,00 m, Rhmax.= P+1E. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016, saula mai puțin de lOOm față de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 155/CVDV/S/36089 din 21.11.2018. Imobilul se află în zona cu servituți aeronautice civile. Se prezintă Aviz Autoritatea Aeronautică Romană nr.224l 6/1264/24.09.2019. Retragerea minimă față de aliniament M3 - în cazul străzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase față de aliniament sc va respecta o retragere de minim 5,00 metri.

Retragerea minimă față de limitele laterale M3 - în cazul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar față de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri.

Retragerea față de limita posterioară a terenului M3- Clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu cu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - 3,00m, stânga - la limita proprietății.

Retrageri minime față de limita posterioară - min.22,50m.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII SI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Șos. Gheorghc lonescu Sisești, în conformitate cu Aviz Comisia Tehnică de Circulație nr. 1666/2620/25.02.2019, emis de Primăria Municipiului București.

ECHIPARE TEHN1CO-EDIL1TARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Daniel Ghe. Stanciu; Se prezintă Aviz Autoritatea Aeronautica Civilă Română nr. 22416/1264 din 24.09.2019;

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de urb. Andra Mihaela G. Comea.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 8/17/25.07.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 155/CVDV/S/36089 din 21.11.2018, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. In cazul ncadoptării documentației PUD in plenul Consiliului Local al Sectorului I, in termenul de valabilitate al. aceistuiaȚ-procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este in vigoare.

ARHITECT SEJ

Ciobanu OpjescuPfjjȘILIULUI


Ai)               . 'f

4 « 2 8 NOV 2019

CUREȘTt

^PREȘ

PRIMĂRIA FOST CERTIFICATA ISO 0001-200“

PRIVIND Sl EMUL DE

caljtAții In

CERTIFICARE

ACREDITAT

SISTEMELOR DE

$R (~N 4Ș$ I î AE1


MANAGEMENT Al.

URMA Al JDITl.ll_l.JI DE. OE CĂTRE ORGANISMUL PEUTRI.i CERTifiCAREA : MANAGEMENT AL CALITĂȚI,
Bd. Banu Manta nr 9, Sectorul I Bucii-ești; 01 1222 Tel. E40-2I-3I9.I0 13; Fax: HO-Î SI-319 10 06

Email: rcmstratura u nriniariasl .ro htlp:/7www primariasectoi l.roPROPUS

S (mp)

Procente

S. TOTALA

534

100%

AMENAJARE LOCUINȚA din care:

534

100%

Supratafa teren M3

366

69%

Supratafa teren Lla

168

31%

Construit in M3

220

60%

Construit in L1A

O

0%

Spațiu verede pe parcela

120

22%

Circulatii/parcaj/terase acoperite

1OO

19%